ECON: Dobro ekonomsko upravljanje ključno je za rast i razvoj Europske unije

1

Na Odboru za ekonomsku i monetarnu politiku održana je u utorak, 27. siječnja, rasprava o reviziji okvira za dobro ekonomsko upravljanje na kojoj su kao gosti sudjelovali ministri financija Italije, Pier Carlo Padoan i Njemačke Wolfgang Schäuble.

Poruke oba ministra su jasne: bez kvalitetnog programa i mjera, jasne strategije i ciljeva, ne možemo govoriti o dobrom ekonomskom upravljanju, a niti o ozbiljnim šansama za gospodarski rast i razvoj. Pravila su važna jer dodatno potiču i usmjeravaju na poduzimanje mjera kojima će se ostvariti zajednički zacrtani ciljevi.

Uz pravila, bitna je i fleksibilnost koju svaka država članica ima u osmišljavanju vlastitih rješenja za postizanje zadanih ciljeva.

Zastupnici su naglasili da se fleksibilnost pretvorila u dozvoljavanje odstupanja od ciljeva pa su u praksi ograničenja duga od 60% BDP-a i deficita od 3% BDP postali minimalni zahtjevi umjesto dozvoljeni maksimumi. Većina država su ove limite premašile, a kaznene odredbe nikada nisu aktivirane.

Ministri su naglasili da je prije aktiviranja kaznenih odredbi važno uzeti u obzir sve okolnosti neispunjavanja ciljeva i ozbiljan rad Vlade na promjenama i ispunjavanju ciljeva.

Puno je naučenih lekcija iz prethodnih godina zajedničkog rada na dobrom ekonomskom upravljanju:

1. Za uspjeh je potrebna konzistentna kombinacija kvalitetnih politika i reformi koje se provode.

2. Efekti ekonomske politike jedne države članice prelijevaju se na drugu. Zajedničkim kvalitetnim radom postižu se sinergijski efekti.

3. Za provedbu strukturnih reformi i svih drugih mjera ekonomske politike potrebno je vrijeme. Rezultati ne mogu biti vidljivi odmah. To je važno uzeti u obzir prilikom ocjene ispunjavanja postavljenih ciljeva.

4. Nacionalne i europske politike moraju biti koordinirane i harmonizirane kako bi efekti zajedničkog rada bili pozitivni.

5. Volja i odlučnost u provedbi reformi ključni su elementi uspjeha, kao i partnerstvo i međusobno povjerenje.

Nužan dio kvalitetnog ekonomskog upravljanja je reforma institucija, administracije koja mora biti brza i učinkovita, na usluzi građanima i poduzetnicima. I tijekom ove rasprave svi su se složili da je važan nastavak rada na uspostavi jedinstvenog tržišta koje je pokretač rasta i zapošljavanja. Jedinstveno tržište kapitala i bankovna unija ključni su za smanjivanje fragmentacije financijskih tržišta i stvaranje jednakih prilika i uvjeta za poslovanje poduzetnika.

Ivana Maletić

facebook komentari

  • Agromentum

    “Pravila su važna jer dodatno potiču i usmjeravaju na poduzimanje mjera kojima će se ostvariti zajednički zacrtani ciljevi.”