Program “Sufinanciranje zapošljavanja”

  0

  Federalno ministarstvo rada i socijalne politike – Jedinica za implementaciju projekata socio-ekonomske podrške,obuke i prezapošljavanja (PIU SESER) i Federalni zavod za zapošljavanje, raspisuju:
  JAVNI POZIV POSLODAVCIMA

  da se prijave za učešće u Programu: Sufinansiranje zapošljavanja

  Bosna i Hercegovina je aplicirala za kredit kod Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) u cilju implementacije projekta Podrška mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanja (SSNESP) i namjerava utrošiti dio sredstava kredita za implementaciju aktivnih mjera na tržištu rada. Finansijska sredstva za programe se obezbjeđuju putem Federalnog ministarstva rada i socijalne politike – Jedinice za implementaciju projekata socio-ekonomske podrške, obuke i prezapošljavanja (PIU SESER) i Federalnog zavoda za zapošljavanje. Broj korisnika programa i finansijska sredstva ograničena su po kantonima Federacije BiH. PIU SESER i Federalni zavod za zapošljavanje, u saradnji sa kantonalnim službama za zapošljavanje, pozivaju poslodavce iz FBiH koji su zainteresirani da uz finansijsku podršku zaposle osobe iz ciljne grupe projekta da se prijave na Javni poziv.

  CILJNE GRUPE
  1. Nezaposlene osobe kojima prestane pravo na primanje gotovinskih transfera, registrovane na evidenciji nezaposlenih osoba u FBiH, i to:
  1a. Osobe sa onesposobljenjem (civilne, ratne vojne, civilne žrtve rata); Potreban dokaz: rješenje o prestanku prava na invalidninu,
  1b. Demobilizirani borci (koji su bili korisnici prava iz Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica). Potreban dokaz: rješenje o prestanku prava na novčanu naknadu.
  2. Nezaposlene osobe koje spadaju u ugrožene kategorije registrovane na evidenciji nezaposlenih osoba u FBiH, koje su teško zapošljive, i to:
  2a. Osobe nezaposlene duže od 12 mjeseci, u kontinuitetu; Potreban dokaz: uvjerenje o nezaposlenosti.
  2b. Osobe starosne dobi preko 40 godina, nezaposlene duže od 3 mjeseca u kontinuitetu; Potreban dokaz: uvjerenje o nezaposlenosti.
  2c. Socijalno ugrožene osobe – korisnici prava na stalnu novčanu pomoć; Potreban dokaz: Rješenje izdato od Centra za socijalni rad.
  2d. Bivši štićenici domova za nezbrinutu djecu, starosne dobi do 30 godina; Potreban dokaz: Rješenje izdato od Centra za socijalni rad i/ili Doma za nezbrinutu djecu.
  2e. Žrtve nasilja; Potreban dokaz: potvrda o statusu žrtve nasilja (sigurna kuca, mup, csr, nadležni Sud).
  2f Osobe sa statusom člana domaćinstva u kome ni jedan član nije zaposlen. Potrebni dokazi: uvjerenja o nezaposlenosti i kućna lista.
  2g Osobe sa statusom samohranog roditelja, staratelja, hranitelja. Potreban dokaz: Rješenje izdato od Centra za socijalni rad.
  2h Osobe sa statusom roditelja djeteta sa posebnim potrebama. Potreban dokaz: Rješenje izdato od Centra za socijalni rad.

  POTICAJNE MJERE
  Programom sufinansiranja zapošljavanja je predviđeno da se sufinansira zapošljavanje kod poslodavaca s ciljem smanjenja i prevencije dugoročne nezaposlenosti i povećanja stope zaposlenosti fokusirajući se na neaktivne grupe i posebno ugrožene kategorije. Obaveza poslodavca je da osobu zaposli na period od najmanje 6 ili 12 mjeseci (potpiše ugovor o radu, te izvrši prijavu na obavezna osiguranja: penziono- invalidsko, zdravstveno i od nezaposlenosti). Za tu namjenu predviđena su bespovratna finansijska sredstva, i to u iznosu od 2.200,00 KM po osobi za ugovore na 12 mjeseci, odnosno 1.100,00 KM za ugovore na 6 mjeseci. Sve međusobne obaveze između finansijera i poslodavca će se regulirati Ugovorom o sufinansiranju zapošljavanja.

  PRIJAVA NA JAVNI POZIV
  Poslodavci koji imaju potrebu za zapošljavanjem radnika (iz ciljne grupe nezaposlenih osoba) podnose nadležnoj kantonalnoj/županijskoj službi za zapošljavanje ili nadležnom općinskom birou za zapošljavanje orginal ili ovjerene fotokopije slijedećih dokumenata:
  – zahtjev za ucešče u programu i K3-1 obrazac za svaku osobu za koju se aplicira dokaz/e da osobe za koje se aplicira ispunjavaju kriterije postavljene ciljne grupe
  – rješenje iz sudskog registra za obavljanje djelatnosti ili rješenje o registraciji samostalne djelatnosti identifikacioni broj
  – dokaze – uvjerenja o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva
  – uvjerenje o trenutnom broju zaposlenih, ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva broj transakcijskog računa

  Nezaposlene osobe koje su prethodno koristile podršku po bilo kojem programu SSNESP-a, ne mogu sudjelovati u ovom Javnom pozivu.

  Poslodavac ne može otpustiti već uposlene radnike radi upošljavanja korisnika po osnovu ovih programa. Poslodavci koji ne izmiruju obaveze prema javnim prihodima, ne mogu učestvovati u ovim programima.

  Poslodavci koji su koristili sredstva iz podsticajnih mjera Federalnog zavoda za zapošljavanje ili kantonalnih službi za zapošljavanje, a nisu ispoštovali obaveze u skladu sa zaključenim ugovorima ne mogu učestvovati u ovim programima.

  Također, poslodavci koji su koristili sredstva za sufinansiranje zapošljavanja po bilo kojem programu u prethodne dvije godine, a nisu zadržali najmanje 80% sufinansiranih osoba u radnom odnosu, po okončanju perioda sufinansiranja, ne mogu učestvovati u ovom programu.

  Pravna lica koja se finansiraju iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine (budžetski korisnici) ne mogu učestvovati u ovom programu.

  Zahtjevi koji nisu u potpunosti popunjeni (uključujući i K3-1 obrasce ) ili zahtjevi sa nekompletnom dokumentacijom neće se uzeti u razmatranje.

  Obaveze nakon odobravanja sredstava:
  Ukoliko se poslodavcu odobri zahtjev, kao uvjet za potpis Ugovora sa Službom, poslodavac dostavlja, najdalje u roku od kalendarskih 30 dana:
  JS 3100 obrazac – kopiju obrasca prijave na obavezna osiguranja kod Poreske Uprave, osobe čije se zapošljavanje sufinansira (datum prijave na obavezna osiguranja ne smije biti prije datuma odobrenja zahtjeva od strane komisije Službe).
  sredstvo osiguranja avansnog plaćanja – bjanko mjenicu i mjeničnu izjavu, ili bezuvjetnu bankovnu garanciju, na odgovarajuci iznos za ugovore vrijednosti preko 8.800 KM u cilju uplate avansa.

  Obaveze poslodavca:
  Isplatiti osobi, čije se zapošljavanje sufinansira, neto plaću u skladu sa zakonskim propisima i izvršiti uplatu zakonom propisanih poreza i doprinosa; U toku dvanaest (12) ili šest (6) mjeseci, za osobe čije se zapošljavanje sufinansira, protekom svakog mjeseca, dostavljati dokaze o isplaćenim plaćama i uplaćenim porezima i doprinosima za sufinansirane osobe (spisak sufinansiranih osoba, njihove potpisane i ovjerene platne liste i specifikacije plaća ovjerene u Poreskoj upravi); Obavijestiti nadležnu kantonalnu službu za zapošljavanje o svakoj promjeni koja se može odraziti na izvršenje ugovornih obaveza potpisnika ugovora u roku od 8 dana;

  Javni poziv ostaje otvoren do 30.04.2014. godine ili do utroška raspoloživih sredstava.

  Obrasci za apliciranje za Program dostupni su u nadležnom općinskom birou za zapošljavanje i nadležnoj kantonalnoj/županijskoj službi za zapošljavanje. Prijave poslodavaca za učešće u Programu sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno ili poštom nadležnom općinskom birou za zapošljavanje ili nadležnoj kantonalnoj/županijskoj službi za zapošljavanje.

  mreza-mira.net

  facebook komentari