Tuđice u hrvatskom jeziku

  10

  (medjumrežni rječnik naših barbarizama, balkanizama i indoiranizama):
  Ovaj popis tudjica i posudjenica u hrvatskom jeziku se sastoji od službenih prievoda, hrvatskih novotvorenica i starih* hrvatskih rieči (npr. ranohrvatska predaja i dialektna književnost od 11. stoljeća). Kao nehrvatske tudjice su načelno izostale zajedničke ranoslavenske rieči iz srednjeg vijeka koje su višeput zapisane u izvorno-hrvatskim tekstovima do 19. stoljeća. Uz Ž. Šikića 2010., ovo je drugi veći hrvatski popis na medjumrežju sa srbizmima jasno izkazanim kao tudjice i indo-iranizmima kao arhaizmi najviše po M. Krmpotiću 2001, ter M.H. Milekoviću i sur. 1999. Takodjer unatoč ranijih arheonalaza i inih pokazatelja, po dogmatskim jugoslavistima etnički Hrvati i njihov jezik nisu mogli (ni smjeli) postojati prije 9.stoljeća po Kr., pa su po njima sve starije* posudjenice nazočne u hrvatskom bar od srednjeg vieka, u dosadanjim popisima tudjica odbačene i idejno pripisane kasnijemu posrednom prienosu tek kroz turski, talianski i njemački. Zato je ovo na medjumrežju prvi i jedini popis hrvatskih tudjica gdje su izravno bez idejnog zamagljivanja nabrojeni ovi stariji* i nepodobni indo-iranski, mongolski, arabski, gotski, keltski i slični raniji unosi u starohrvatskom jeziku.

  Duga karavana Vukovih jugoslavista nas dosad uporno uvjerava kako su u hrvatskom većina nesrbskih rieči tek “ustaške novokovanice”, iako se iste ili vrlo slične nalaze u starijoj* kajkavici i čakavici, pa i ranije na glagoljici: sve to im je nebitno (važno je unitarno mozgopranje i zatorba posebnog hrvatskog jezika). Pogubnu djelatnost tih “hrvatskih” vukovaca jezgrovito navodi V.Novak 1967 (Vuk i Hrvati: p.561): Tvorci ovog hrvatskog novogovora nisu se vraćali izvornom hrvatskom jeziku koji je bio različit od srpskog, već su samo postojeći srpski koji su ilirci prihvatili, da bi se “približili braći Srbima” pretvarali u novogovor, a to znači davali mu neprimjerene pa i nakazne oblike. Već iz idućega nepodpunog popisa tudjica (i niže nabrojenih izvora) je očevidno, kako su rječničke razlike hrvatski/srbski po leksiku slične kao izmedju inih medjurazumljivih jezika u Europi: npr. češki / slovački, ruski / bjeloruski, švedski / norveški, njemački / nizozemski, španjolski / katalonski i slični jezični parovi. Zato su srbo-hrvatske razlike rječnika već u štokavskom velike do 14.000 drukčijih riječi Ž. Šikić 2010., a čakavci/Srbi još duple do 27.000 tj. 90% inih riječi (vidi npr. Ekavski sjeverni čakavci#Nepalatalni ekavski Cres) – tj. kao njemački / islandski, portugalski / rumunjski, poljski / makedonski i sl.

  Uporabne kratice češće u idućem popisu: * = prije Vuka Karadžića, hrv.= hrvatski (u Hrvatskoj), kaj.= većinom kajkavski, čak.= većinom čakavski, ča-kaj.= svi hrv. dialekti (osim Vukopisa), eng.= engleski, lat.= latinski, grč.= grčki, tur.= turski, srb.= srbski, VELIKO = ekstremni ultra-srbizmi (“četnikizmi”).

  • NEHRVATSKI NASTAVCI I ZNAKOVI:
  Izkon Tudjica Prievod Značenje i opis
  Englezko
  ;
  (semicolon)
  , (zarez) ili
  : (dvotočka)
  Semicolon ili “točka-zarez” je noviji pomodni amerikanizam, do sredine 20. stoljeća nepoznat u većini europskih jezika niti u izvornohrvatskom (sada masovno nametnut kroz globalističku Wikipediu): umjesto toga izvan engleskog treba biti običan zarez ili dvotočka.
  Rusko
  — … —
  (duže dvocrte)
  , … ,
  (2 zareza)
  Ranije pravoslavni i novije komunistički stil ruskog pisanja: umjesto zareza ovisne rečenice su često odvojene produženom dvocrtom (” “), a isto pri nabrajanju umjesto dvotočke slijedi duža dvocrta: .
  Srbsko
  … -AD … -ići, …-čići Srbski nastavci zbirnih deminutiva za živa bića nametnuti od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznati (osim kod pravoslavnih jekavaca): npr. krmad, jarad, pašćad i sl..
  Srbsko
  Četničko
  … -ADIJA … -stvo Srbski nastavci zbirnih imenica nametnuti tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznati (osim kod pravoslavnih jekavaca): npr. pješadija, srbadija i slično.
  Srbsko
  … -aEst … -aist Srbsko-ekavski brojevi izmedju 11-19 uglavnom završavaju na -aest, ali u većini svih hrvatskih dialekata je taj nastavak stvarno -aist, dok srboidno “-aest” u Hrvatskoj rabe uglavnom samo noviji vukovizirani gradjani i izvanhrvatski doseljenici s Balkana.
  Srbsko
  -atA,
  -aTIJa
  -at
  -acia
  Abstraktni nazivi u hrv. nikad ne završavaju srbskim -ata ili -aTija, nego kratko –at i -acia: npr. srb. birokrata, demokrata, birokratija, demokratija = hrv. birokrat, demokrat, birokracia, demokracia, itd.
  Indovedsko
  …-ati,-avati
  (…-ati,-avat)
  … -ati,
  … -avati
  Indovedski završetak glagolskih infinitiva, kod nas najstariji oblici infinitiva od srednjeg vijeka (dijelom kajk. i čakav. … -at, …-avat).
  Srbsko
  … -ČE
  … -ČAD
  …-ac,-čić,
  … -čica
  Srbski nastavci deminutiva za živa bića nametnuti od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznati (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  da, …da, …da
  (dadakanje)
  kako, pa, jel
  za + infinitiv
  Srbo-balkansko dadakanje u zavisnim rečenicama: većinom prošireno od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj rijetko (osim kod pravoslavnih jekavaca) Vidi pobliže: Balkanski Sprachbund.
  Srbsko
  da + prezent infinitiv Srbo-balkansko dadakanje: namjerni izraz proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca) Vidi pobliže: Balkanski Sprachbund.
  Srbsko
  Četničko
  …-dA (nada,
  poda, preda)
  … -d(nad,
  pod, pred)
  Produženi oblici srbo-balkanskih priedloga koji završavaju na -d(a): nametnuti tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznati (osim kod pravoslavnih jekavaca); stariji kajkavsko-čakavski glase: *zgor, *spod, spret/sprid(i).
  Tursko
  … -džija
  (… -ciya)
  … -ar,
  … -ač
  Nastavci turskog iskona za obrtna zanimanja nametnuti od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznati izim graničnih sela uz Bosnu. Inače u hrv. je “džija !” češće stočni povik za tjeranje konja ili volovske zaprege, pa u hrv. surječju ovi turcizmi zvuče smiješno i nejasno.
  Srbsko
  … -e(r) … -er Balkansko pravoslavno “gutanje” završnog suglasnika u skraćenim novijim riečima, nametnuto tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznato (osim kod pravoslavnih jekavaca): npr. te(r) juče(r), veče(r), takodje(r). Slično i u novogrčkom izostaje završno -i(s), -o(s), -o(n) itd.
  Perzijsko
  … -ek
  (… -ek)
  …-ić, -čić,
  srb. …-če
  Starohrvatski nastavak perzijskog izkona za umanjene imenice kod nas očuvan najviše u kajkavici, npr. perzijski deminutivi: bebek, mamek, šamlek, jarek, mišek, tovarek i sl.
  Srbsko
  -ekAS,
  -enAT
  -eks
  -ent
  Stručni nazivi zanimanja ili dokumenata u hrv. nikad ne završavaju srbskim -kas ili -nat, nego kratko -ks i -nt (bez nepostojanog ‘a’): npr. srb. akcenAt, indekAs i studenAt = hrv. akcent, indeks i student.
  Srbsko
  -Em (srb.
  instrumental)
  -om (hrv.
  instrumental
  Muški instrumental izvorno u hrv. završava pravilno na -om (carom, mužom, putom, učiteljom i sl.), a u srb. često na em (carem, mužem, putem, učiteljem itd.): ovo je kod nas nametnuto pod Jugoslavijom, a ranije u Hrvatskoj većinom nepoznato (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  … -enje
  … -NJENJE
  … -tba,-tva,
  … -anje,-ovi
  Srboslavenski nastavci glagolskih radnih imenica preko pravoslavlja, većinom nametnuti od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj dijelom nepoznati (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  -Eri, -Ero
  -Erica
  -ori, -oro
  -orica
  Za sve brojevne imenice su takvi nastavci na –e… umjesto hrv. na –o… istočni srbizmi, većinom nametnuti pod Jugoslavijom od 20. stoljeća.
  Srbsko
  -Ev, -Eva
  -Evo
  -ov, -ova
  -ovo
  U hrvatskomu posvojni nastavak –ev može biti jedino kod imenica na –ac s nepostojanim (a): npr. kupac > kupčev i sl. Za sve ine imenice su takvi posvojni pridjevi na –ev istočni srbizmi, nametnuti pod Jugoslavijom od 20. stoljeća.
  Srbsko
  -ijUM
  -ijUMski
  -ij, -ijski
  latin. -ium
  Latinske strukovne nazive Srbi po Vuku ciele izkrivljuju fonetski, a u hrv. se odbacuje nastavak -UM i dodaje -ij: to su istočni srbizmi, većinom nametnuti pod Jugoslavijom od 20. stoljeća.
  Srbsko
  -INJa
  -KINJa
  -ica
  -anka
  Ženski nazivi stanovnica nekog mjesta srbski obično završavaju na –inja ili –kinja, a u hrv. naprotiv na -ica ili -anka: takvi su istočni srbizmi u Hrvatskoj većinom nametnuti pod Jugoslavijom od 20. stoljeća.
  Srbsko
  -iOC,-eOC
  -aOC
  -itelj
  -ilac,-elac
  Muški nazivi zanimanja ili vršitelja radnje u hrv. nikad ne završavaju srbskim -oc ili -ioc, nego hrv. -telj, -itelj ili -lac, -ilac: takvi su istočni srbizmi na -oc u Hrvatskoj uglavnom nametnuti pod Jugoslavijom od 20. stoljeća.
  Srbsko
  -iONi
  -iONEr
  -ijski
  -ionar
  Latinske strukovne nazive s nastavkom -io,-ionis Srbi oblikuju iz osnove genitiva, a Hrvati po nominativu. Slično je i s latin. zanimanjima na -onarius koja srb. završavaju s -er, a hrv. s -ar: ovi su istočni srbizmi većinom nametnuti pod Jugoslavijom od 20. stoljeća.
  Njemačko
  … -irati
  (…-ieren)
  … -ati,
  … -irati
  Novovjeki infinitivni nastavak njemačkog iskona za radne glagole proširen u hrv. uglavnom pod Austrougarskom, a izostaje u našim srednjovjekim tekstovima (srb. = … -isati).
  Srbsko
  Četničko
  … -ISati
  … -isanje
  …-ati,-irati,
  …-tba,-iranje
  Srbski nastavci glagola i radnih imenica nametnuti od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznati (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  …(onaj), koji…
  …(ona), koja…
  …(ono), koje…
  particip sadanji,
  prilog prezenta
  Vukovo balkansko “kojakanje” tj. izostanak prezentskog participa i opisna zamjena zavisnim rečenicama s veznikom (onaj), koji…, (ona), koja…, (ono), koje…: Većinom je prošireno od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj rijetko (osim kod pravoslavnih jekavaca). Vidi pobliže: Balkanski Sprachbund.
  Srbsko
  … -KRET …-mak,-vrat,
  … -obrat
  Srbski mnogoznačni nastavak brojnih imenica nametnut od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat koji je potisnuo i zamijenio niz inih hrv. nastavaka: srb. pokret, zaokret, preokret …= hrv. pomak, obrat, prevrat, itd.
  Rusko
  -ljev,-ljeva
  -ljevo
  -ov, -ova
  -ovo
  U hrvatskomu pridjevski nastavak na –ljev uglavnom ne postoji i to je noviji pravoslavni rusizam nametnut pod Jugoslavijom od 20. stoljeća: npr. “Tomislavljev” je u hrv. normalno Tomislavov.
  Tursko
  … -luk
  (… -luk)
  … -stvo,
  … -ina
  Noviji nastavak radnih imenica turskog izkona nametnut tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj nepoznat izim graničnih sela uz Bosnu. Izvorno u hrv. na …-luk završava jedino povrće (npr. poriluk), pa u hrv. surječju ovi turcizmi na -luk zvuče smiešno i dvoznačno.
  Srbsko
  … -nica … -na Srbski nastavci za obrtno-radne prostore većinom na –nica nametnuti su nam tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ali izvorno u Hrvatskoj su to samo njihovi deminutivi: npr. učionica = mala učiona (razredić), prodavnica = mala prodavaona (dućančić), radionica = mala radiona (kiosk), praonica = mala praona (veš-kuhinja), slastičarnica = mala slastičarna (kiosk), cvjećarnica = mala cvjetarna (kiosk), …itd.
  Srbsko
  … -o(l)
  … -oni
  … -oL,
  … -oLni
  Srbski skraćeni nastavci imenica i njihovih pridjeva “gutanjem” glasa L: nametnuto od 20. stoljeća pod Jugoslavijom i ranije u Hrvatskoj većinom nepoznato (osim kod pravoslavnih jekavaca), npr. sto(l), so(l), vo(l), soko(l), itd.
  Srbsko
  … -omE … -omu Srbo-štokavski (tzv. vlaški) nastavak muškog dativa i lokativa, u novije doba nametnut kao podoban lažnohrvatski oblik, ali pravi izvorno-hrvatski nastavak prije vukopisa do 19. stoljeća (i u NDH) je bio -omu: npr. tomu / “tome“, malomu / “malome“, istomu / “istome” i slično.
  Srbsko
  … -ovati
  … -ovanje
  …-ati,-irati,
  …-tba,-iranje
  Srbski nastavci glagola i radnih imenica prošireni od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznati (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  Četničko
  … -rKa …-rica Srbski nastavci za obrtnice i ina ženska zanimanja većinom na –rka nametnuti su nam tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ali izvorno u Hrvatskoj su njihovi nastavci na -rica: npr. profesorKa/-rica, doktorKa/-rica, zubarKa/-rica, kuharKa/-rica, pekarKa/-rica, …itd.
  Indovedsko
  … -tva
  (… -tva)
  … -dba,
  … -tva
  Indovedski završetak glagolskih radnih imenica, u hrvatskom najstariji oblici bar od srednjeg vijeka (srb.= … -enje, -njenje).
  Srbsko
  Četničko
  -USi,-USa,-USima
  lat. -i,-rum,-bus
  … -i,
  a,-ima
  Srbo-balkanski nastavci iskrivljene množine za lažne latinske imenice, nametnuti od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznati: npr. kaktusi (hrv. kakteje ili nopali), dinosaurusi (dinosauri ili velegmazi), itd. Jedina (prividna) iznimka u hrv. su engleske složenice od -bus s takvim pluralom: autobusi, trolejbusi i sl.
  Srbsko
  …-zA (uzA,nizA,
  bezA, krozA)
  …-z(uz,niz,
  bez, kroz)
  Produženi oblici srbo-balkanskih priedloga koji završavaju na -z(a): nametnuti tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznati (osim kod pravoslavnih jekavaca), a stariji kajkavsko-čakavski glase: *pri, *zdol, *brez, skroz (*skrozi).

  A

  Izkon Tudjica Prievod Značenje i opis
  Latinsko
  admiral
  (admiratus)
  flotni čelnik,
  čak. marjakýr
  Vjerojatno iz srednjovjekog latinskog (ili arabski amir al-bahr): vrhovni zapovjednik ratne mornarice, starohrvatsko-čakav. marjakýr (iz Aveste mariaka), ali u jugo-vukopisu odbačeno jer to nemaju nepomorski Srbi.
  Tursko
  ada sprud Slatkovodni pješčani otok na riekama i jezerima, većinom nizak, plosnat i podložan poplavama.
  Grčko
  agava
  (Ἀγαύη)
  *loparina Američka biljka iz pustinja s mesnatim bodljastim listovima, sadjena i po Sredozemlju, cvate jednom nakon više desetljeća. Domaći čakavski naziv ‘loparina’ je prije rabljen i u vrtnoj literaturi, ali je od 20. stoljeća u Jugoslaviji odbačen (jer ga nemaju Srbi gdje ne rastu agave).
  Arabsko
  Ahiret
  (Akhirah)
  islamski raj,
  nebesa
  U islamu: budući sviet, približno kao raj nakon smrti (npr. u kršćanstvu): Ahiret je jugo-bošnjačko pisanje, a izvornohrv. bi bilo izpravnije Akiret (ili bar kao arabski Akhiret).
  Srbsko
  Četničko
  ajkula morski pas,
  kučak
  Opasne hrskavične ribe bez kosti iz skupine Selachoidei. Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat.
  Grčko
  akacija
  (‘Aκακια)
  bagrem Bodljasto stablo medonosnih cvjetova obilno podivljalo iz Amerike i botanički se izpravno zove Robinia; kod nas ga laici često pobrkaju i zamjenjuju s pravim tropskim akacijama koje tu rastu jedino uz južni Jadran (vidi niže tzv.’mimoza’).
  Latinsko
  srb.ákcenat
  (accentum)
  akcènt,
  naglasak
  Latinski iskon (accentum): hrv. je aknt ili slavizirano naglasak, a srbo-balkanski ákcenat što nam je nametnuto u 20. st. pod Jugoslavijom.
  Tursko
  akrap štipavac,
  škorpion
  Otrovne životinjice s klieštima (Scorpionidae). Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (izim graničnih sela uz Bosnu).
  Tursko
  alat pribor, orudje Predmeti i sredstva koja se rabe za razne djelatnosti u obrtima, poljodjelstvu itd.
  Arabsko
  albatros
  (al-ghattas)
  albatros
  lat. Diomedea
  Medjunarodni naziv arabskog izkona za oceansku pticu Diomedea exulans.
  Tursko
  alka
  (halka)
  obruč,
  karika
  Metalni kolut, većinom kao ručka starinskih vrata.
  Arabsko
  alkohol
  (al-kuhul)
  žesta,
  opojno piće
  Medjunarodni naziv arabskog izkona iz srednjeg vieka.
  Arabsko
  aloje
  (alloeh)
  *loparići Afričke pustinjske biljke slične američkoj agavi s mesnato-lopatastim lišćem, ali uzastopno višeput cvjeta i većinom sitnijeg rasta, kod nas laici ove često pobrkaju s američkom agavom; čakavski = loparić.
  Tursko
  amajlija
  (hamayli)
  amulet,
  talisman
  Medaljica ili zapis koji po vjerovanju donosi sreću i štiti od zla.
  Španjolsko
  amerikanski
  (americano)
  američki,
  čak.*semerni
  Što pripada Novom Svijetu ili zapadnoj polutki po moreplovcu Amerigo Vespucci (ili prije po maurskom admiralu Al-Ameri koji je organizirao srednjovjeke plovidbe Španjolska-Amerika u 10./11. st.). Kod nas je starije pomorsko-čakavski: *semèrni od *Semerâj = Amerika i *Semerâne = Indianci (u Jugoslaviji sve odbačeno jer to nemaju nepomorski Srbi).
  Grčko
  anđeo, anđeoski
  (angelos, -likos)
  andjel,
  andjelski
  Dobri duhovi s krilima, većinom u kršćanstvu i hinduizmu (vedski: angyras).
  Grčko
  anemija, anemičan
  (aneimia, anemikos)
  slabokrvnost
  slabokrvan
  Bolestna osoba ili životinja s razvodnjenom krvi zbog premalo eritrocita.
  Perzijsko
  angurija
  (angûr, angurya)
  lubenica Raniji neromanski izrazi perzijskog izkona (čakavci i ikavci).
  Grčko
  antartički
  (anti-arktikós)
  najjužniji,
  čak.sorînski
  Medjunarodni izraz grčkog izkona; kod nas je starije pomorsko-čakavski: sorînski od Sorînje = Patagonija i Malasorîn = Ognjena Zemlja (u Jugoslaviji sve odbačeno jer to nemaju nepomorski Srbi).
  Grčko
  antilopa
  (antholops)
  čakav. *kuzàla,
  kajk. kozéla
  Preživači-dvopapkari iz grupe Antelopinae u Africi i Aziji: nema domaćeg štokavskog imena, kajk. kozéla i staročakavski *kuzàla.
  Grčko
  antipatičan
  (antipathikos)
  odbojan,
  neprivlačan
  Pojava, osoba ili predmet koji izaziva negativne emocije.
  Grčko
  apostol
  (apostolos)
  vjerovjesnik Isusovi pomoćnici, prvi članovi kršćanske crkve koji su prenosili vjeru i pokrštavali ostale.
  Latinsko
  april (Aprilis) travanj Četvrti mjesec u godini po gregorianskom kalendaru.
  Latinsko
  a priori
  aprioran
  unapried
  izprvice, -vičan
  Klasični latinski izraz: izprvice i izprvičan su arhaizmi, a unaprijed novija jugo-inačica (bez pridjeva).
  Grčko
  arhaizam
  (archaismos)
  prarieč,
  zastarica
  Medjunarodni jezikoslovni pojam starogrčkog izkona.
  Grčko
  arhanđeo
  (archangelos)
  arkandjel,
  glavni anđel
  Vjerski naziv u kršćanstvu za glavne predvodnike nebeskih andjela: hrv.= arkandjel, srb.= arhanđeo.
  Grčko
  arheologija
  (archaios-logos)
  starinarstvo,
  pradokumentacia
  Egzaktno-humanistička znanost izmedju historiografie, geologie i ekologie: poredbeno proučava stare nadpise, ruševine i kosture od predpoviesti do srednjeg vieka. Bliske rubne struke još su: paleografia (stari zapisi), arheolingvistika (izumrli jezici), arheoekologia (raniji okoliš), arheobotanika (stari nasadi), arheoastronomia (rana imena zviezda), itd.
  Grčko
  arhiva
  (archaion)
  pismohrana,
  hrv. arkiv
  Spremište javnih dokumenata i popisa. “Arhiva” je pretežno u Srbiji, naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, oblik ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat.
  Indovedsko
  arija, arijski
  (harya)
  zrak, ozračje,
  2.lirska pjesma
  Izrazi indovedskog izkona: 1. Podneblje: vrieme i atmofera u čakavici i ikavici; 2. U glazbi: romanska lirska pjesma i način pjevanja.
  Grčko
  arktički
  (arktikós)
  najsjeverniji,
  polarni
  Medjunarodni izraz grčkog izkona; kod nas je starije pomorsko-čakavski: urînski od Urînje = Arktik i Veleurîn = Grenland (u Jugoslaviji sve odbačeno jer to nemaju nepomorski Srbi).
  Arabsko
  arsenal
  (harsanah)
  ratna luka,
  morska baza
  Vojno brodogradilište i skladište za ratnu mornaricu.
  Perzijsko
  arta, *artica
  (arta, artek)
  rt, punta,
  rtić
  Raniji neromanski izrazi perzijskog izkona u čakavici.
  Tursko
  aršin lakat (kao mjera) Turska približna mjera za dužinu oko 65 – 75 cm.
  Arabsko
  artičoka
  (ardi-šohi)
  dragušica,
  čak. *gardun
  Međunarodni naziv arabskog izkona za južno primorsko povrće (Cynara scolymus).
  Grčko
  aspida
  (aspide)
  otrovnica,
  zla žena
  Otrovna znija iz skupine Viperidae, a preneseno i zlonamjerna opasna žena.
  Perzijsko
  *asti! (ašti!),
  *asti-Boga (Astembaga)
  Bogami!,
  tako mi Boga
  Prastara vjerska zakletva perzijskog izkona zbog čudjenja ili uvjeravanja kod ikavaca i čakavaca, slično je i “Asti-Gospu!”.
  Grčko
  astrognozija (astro-gnosis) zvjezdoslovlje
  astrokultura
  Službeni dio astronomije i navigacije tj. glavni dio klasične astronomije: imenovanje i prepoznavanje pojedinih zviezda i skupnih zvieždja (iz starijeg čakavsko-pomorskog: *zvizdoslôvje. Astrognozija i astrokultura su klasični europski nazivi, dok Amerikanci većinom rabe ini opisni naziv “star culture”.
  Grčko
  astrologija (‘Aστρολογία) zvjezdogatanje lažnoznanstvena vještina odredjivanja navodnih zakonitosti po kojima trenutni položaji planeta i zviezda i njihovo gibanje utječu na sbivanja na Zemlji i na sudbine pojedinaca.
  Grčko
  astronautika (αστροναυτική)
  astronaut (αστροναύτης)
  1. zvjezdoplovstvo, svemiroplovstvo
  2. zvjezdoplovac, svemiroplovac
  1. Ukupnost znanja i strukoslovlje sastavljanja i upravljanja svemirskom letjelicom.
  2. Osoba koja kano član posade svemirske letjelice leti u svemir.
  Grčko
  astronom
  (αστρονóμoς)
  zvjezdoslov
  zvjezdoznanac
  Čovjek koji proučava svemir i svemirska tiela, zvjezdoznanac je novotvorba iz 20. stoljeća, a raniji su u pomorstvu ikavsko-čakavski *zvizdoslôv, ter kajkav. neboglédec.
  Grčko
  astronomija (αστρονομία) zvjezdoslovlje
  zvjezdoznanstvo
  Znanost o pojavama u svemiru i o svemirskim tielima, promatranje, računanje i tumačenje položaja, gibanja i sastava svemirskih tiela. Zvjezdoznanstvo je novokovanica iz 20. stoljeća, klasično hrv. je zvjezdoslovlje (već rabljeno u pomorstvu), iz staročakav. zvizdoslôvje.
  Magjarsko
  ašov
  (aszov)
  lopatica,
  štihača
  Vrtni pribor za kopanje: naziv magjarskog izkona većinom u srbskomu, u Hrvatskoj proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom.
  Latinsko
  august
  (Augustus, sextilis)
  kolovoz Osmi mjesec u godini po gregorianskom kalendaru.
  Njemačko
  auspuh
  (Auspuff)
  odušak,
  izpuh
  Izvodna ciev plinova i dima, većinom na autima.
  Latinsko
  australski
  (australis)
  iz Australije
  čak.polnebjânski
  Što pripada Australiji (lat. Terra Australis); naš raniji pomorsko-čakavski izraz je polnebjânski od Polnêbje = Australija i Polnebjâni = Aborigini (u Jugoslaviji je sve odbačeno jer to nemaju nepomorski Srbi).
  Tursko
  avet sablast, utvara Zlokobno i zastrašujuće prividjenje.
  Grčko
  avlija
  (aulê)
  veža,
  predvorje
  Naknadna turska izrivljenica od grčko-latinskog aula: Vanjska glavna ulazna vrata (čakav. portun, kajk. haustor) za pristup u neki prostor. Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (izim graničnih sela uz Bosnu).
  Španjolsko
  avogado
  (ahuacatl)
  Persea americana
  čakav. avugâd
  Egzotično stablasto voće Persea americana iz Srednje Amerike i Meksika, sadjeno drugdje u subtropima i kod nas oko Dubrovnika i na južnijim otocima: španjolski naziv izkrivljen od indianskoga ahuacatl.
  Perzijsko
  aždaja
  (azdaha)
  zmaj,
  zla žena
  Mitsko čudovište u legendama kao golemi gmaz, naziv perzijskog izkona većinom kod štokavaca: kajkav. pozój i čakav. žmýn.

  B

  Izkon Tudjica Prievod Značenje i opis
  Rusko
  babuška
  (babúška)
  bakica
  starica
  Naziv ruskog izkona za živu bakicu, ter za šuplje drvene igračke nalik staricama, koje se po veličini ulažu jedna u drugu.
  Perzijsko
  badalj
  (badil)
  bodljike
  trnje
  Starohrvatski naziv perzijskog izkona kod ikavaca i čakavaca.
  Tursko
  bajat, -ta,-to nagnjio,
  pokvaren
  Jugo-turcizam proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim pograničnih sela uz Bosnu).
  Tursko
  bakalnica voćarna,
  piljarnica
  Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Perzijsko
  balas
  (balaš)
  stasit,
  vitak
  Raniji neromanski izrazi perzijskog izkona.
  Perzijsko
  *balatura, -rica (balater, balaturek) veranda, volta,
  voltica
  Raniji neromanski izrazi perzijskog izkona za terasu s lučnim nadsvodjem.
  Mongolsko
  balta (balta) sjekira Sječivo za drvo ili kao bojno oružje; stariji srednjovjeki mongolizam azijskog iskona, kod nas najviše u kajkavici
  Tursko
  balvan trupac,
  greda
  Posječeno deblo drveta ili veća drvena greda.
  Grčko
  balzam
  (balsamon)
  pomast,
  turs. ‘melem’
  Balzam je najčešći medjunarodni naziv za ljekovite pomasti, a noviji turcizam tzv.’melem’ nam je nametnut tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom (ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat izim graničnih sela uz Bosnu).
  Englezko
  bambus
  (bamboo)
  trstovina
  veletrska
  Divovske odrvenjele trave visine 3m do desetak metara iz latin. roda Bambusa, a rastu većinom u jugoiztočnoj Aziji i presadjeni po subtropima i Sredozemlju: engl. kolonialni naziv ‘bamboo’ je izkrivljen od izvornoga malajskog mambu.
  Perzijsko
  *ban, banica
  (bani, banu)
  knez,
  podkralj
  Raniji predslavenski nazivi čelnika perzijskog izkona.
  Gotsko
  banda (bandi) strana Bočni dio ili družtvena stranka; stariji srednjovjeki germanizam gotskog iskona u nekim romanskim jezicima i starohrvatskom (osobito čakavica i ikavica).
  Tursko
  bar,
  barem
  *dajbud,
  *majkol
  Noviji balkansko-štokavski turcizam proširen najviše pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj riedak: staroštokavski je *dajbud i arhaično čakavski *majkol (glagoljicom: maykoli), a novije na otocima romansko-čakav. alméno.
  Arabsko
  baraka
  (barrakan)
  drvenjara,
  koliba, šupa
  Medjunarodni naziv arabskog izkona za montažne zgrade kao skladišta, vojarne i slično.
  Indovedsko
  baratati, baratanje
  (bharata, -ratayna)
  rukovati, -ovanje,
  manipulirati,-anje
  Ranohrvatski srednjovjeki arhaizmi indovedskog izkona u većini hrv. dialekata, najviše u kajkavici i čakavici.
  Grčko
  barbar
  (barbaros)
  divljak,
  primitivac
  Sirov i nasilan čovjek većinom neobrijan (kod nas na primorju približno slično značenje ima i nadimak “vlaj”.
  Perzijsko
  barjak (beirak)
  barjaktar
  stieg,*korugva
  stjegonoša
  Znak neovisnosti države i državne pripadnosti (na otocima Dalmacije: Barjak-Barjaci već prije Turaka, a staro korugva dosad u čakavskom i kajkavskom: Omiš-Medjimurje).
  Magjarsko
  baršun,
  baršunast
  pliš,
  plišani
  Suvišno-pomodni noviji hungarizmi za već postojeće i dobre hrvatske izraze: pliš i plišani.
  Tursko
  barut eksploziv,
  oružani prah
  Eksplozivno punjenje za pogon vatrenog oružja.
  Tursko
  baš doista,
  upravo
  Čestica proširena od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj dosta riedka (izim graničnih sela uz Bosnu): starije kajkav. *praf i vedsko-čakav. *jušta (= indoved. jušta).
  Perzijsko
  baština
  (baštani)
  nasliedje
  bašćina
  Starohrvatski naziv perzijskog izkona.
  Srbsko
  bauljati teturati,
  glavinjati
  Glagol proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Perzijsko
  bava, bavica
  (bav, bavek)
  bavati (bavidan)
  lahor, vjetrić,
  popuhivati
  Raniji neromanski izrazi perzijskog izkona za slabe povjetarce.
  Perzijsko
  bebek
  (bebek)
  djetešce,
  bebica
  Starohrvatski deminutiv perzijskog izkona, najviše u kajkavici.
  Perzijsko
  bedak
  (bedek)
  blesan,
  glupan
  Ograničena osoba manjih sposobnosti.
  Tursko
  bedemi zidine,
  utvrdjenja
  Zaštitne prepreke u obliku zidova ili nasipa.
  Tursko
  belaj nesreća,
  nevrijeme
  Zlokobni dogodjaj, loš izhod nečega.
  Srbsko
  Četničko
  beočug kolut,
  karika
  Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  beS- . . .
  beŠ . . .
  većinom: ne- …
  (rjedje: bez- …)
  Negativni predmetak proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Indovedsko
  besjeda
  (bhašita)
  govor,
  rieč
  Zajednički panslavizam ranijega indovedskog izkona (bhašita), u hrv. najčešći u kajkavici (beséda) i čakavici (besîda) pa to nije srbizam.
  Tursko
  bešika zibka,
  kolievka
  Dio namještaja: dječja postelja koja se ljulja. Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (izim graničnih sela uz Bosnu).
  Magjarsko
  beteg (betegh) bolest Kod nas dialektalni naziv bolesti osobito u kajkavici i dielom čakavici.
  Srbsko
  beza, bézame
  bezate
  bez, bez mêne
  bez têbe
  Srbo-balkanski oblici nametnuti tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznati (osim kod pravoslavnih jekavaca); starije kajkavsko-čakavski je *brez (mene, tebe).
  Srbsko
  bèzanj,
  bézase
  bez njêga,
  bez sêbe
  Srbo-balkanski oblici nametnuti tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznati (osim kod pravoslavnih jekavaca); starije kajkavsko-čakavski je *brez (njega, sebe).
  Srbsko
  Četničko
  bezbjednost
  (bezbednost)
  sigurnost,
  osiguranje
  Javno osiguranje policijskih pozornika. Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  bèžnjeg
  bèžnjih
  bez njêga
  bez njîh
  Srbo-balkanski oblici nametnuti tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznati (osim kod pravoslavnih jekavaca); starije kajkavsko-čakavski je *brez (njega, njih).
  Tursko
  bigar *sedra, kamenac Ovapnjele naslage iz vode; naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (izim graničnih sela uz Bosnu).
  Arabsko
  bikar, bikarija
  (bekkari, bekkaryun)
  mesar, mesnica Prodavač mesa i njegova prodavaona; stara srednjovjeka tudjica iz arabskoga, kod nas najviše u čakavici.
  Mongolsko
  biljeg (bilig) pečat,
  naljepnica
  Potvrdna oznaka u obliku pečata ili naljepnice (marke); stariji srednjovjeki mongolizam azijskog izkona (već prije Turaka).
  Grčko
  biocenotika
  (bios + koinotes)
  biocenologia
  sociobiologia
  Novija prirodno-društvena znanost što od 20. stoljeća proučava i prognozira medjuodnose i povezanosti raznolikih živih bića tj. životne zajednice bilja + životinja + čovjeka: npr. domorodaca + stoke i nasada (antropocenoze), pa divlje zoocenoze kao životinjska krda, ptičja i riblja jata, rojeve pčela i mrava, mješovite šume (fitocenoze), itd. Približni hrv. prijevod te nove struke bi bio “zajedničarstvo”.
  Grčko
  biografija
  (βιογραφία)
  životopis Službeno izvješće ili književno djelo koji opisuju život neke osobe, stvarne ili izmišljene.
  Baltoprusko
  biskup, -kupija (biskups,biskopins) prvosvećenik
  crkvena pokrajina
  Srednjovjeki arhaizam baltopruskog izkona, izvorno izvedeno od grč. episkopos i episkopia.
  Francuzko
  biskvit
  (biscuit)
  dvopek,
  *suhar
  Medjunarodni naziv za presušeni trajni kruh.
  Magjarsko
  bitanga skitnica,
  propalica
  Suvišni noviji hungarizam za već postojeće i dobre hrvatske nazive: skitnica ili propalica.
  Srbsko
  bivati postojati,
  egzistirati
  Glagol proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim pravoslavnih jekavaca).
  Grčko
  bizon
  (bisón)
  *zubar,
  čakav. bikodlâk
  Preživači-dvopapkari iz grupe divljih goveda, ranije ime *zubar i staročakavski bikodlâk: kod nas izumrli, najbliži divlji u Poljskoj.
  Srbsko
  bjelance
  (belance)
  bjelanjak,
  *bjelno
  Balkanski srbizam nametnut pod Jugoslavijom od 20. stoljeća, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim pravoslavnih jekavaca): književno i kajkav. bjelanjak, uz Jadran starije *bjelno.
  Indovedsko
  *blagdan
  (bhagadana)
  svetak
  srb. praznik
  Ranohrvatski arhaizam indovedskog izkona, većinom nepoznat u inim europskim jezicima.
  Srbsko
  blagodaran zahvalan, *haran Pridjev proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  blagorodan plemenit,
  dostojan
  Pridjev proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  blagovremen pravodoban Pridjev proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim pravoslavnih jekavaca).
  Grčko
  blasfemija,-ist
  (blasphemein)
  bogohulstvo,-lnik,
  teško psovanje
  Bogohulnost i ine teške psovke protiv Boga, svetaca, roditelja i slične: osobito su značajne za Srbe i ine Balkance, kod nas najviše novoštokavci (statistički rijetke ili nepoznate kod kajkavaca, jadranskih otočana, Slovenaca, Austrianaca, Japanaca i Indianaca).
  Baltoprusko
  *blazina
  (lazina)
  poplun
  tur. jorgan
  Srednjovjeki arhaizam baltopruskog izkona, kod nas osobito u dialektima najviše u kajkavici i čakavici.
  Srbsko
  blenuti buljiti,
  zuriti
  Glagol proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Englezko
  blinker tinjalica
  čakav. pištûrka
  Signalna lampica ili gumbić nekog aparata koji svjetlucavo titra, starije čakav. *pištûrka.
  Francuzko
  blond, blondina
  (blond,blondine)
  svjetlokos,
  plavuša
  Nazivi francuzkog izkona za svietlu kosu i svjetlokose ženske, čakav. bjondi, bjondina.
  Rusko
  bodar, bodriti
  (bodrij, bodríti)
  hrabar, smjel,
  ohrabriti
  Izrazi ruskog izkona kao književne posudjenice, najviše prošireni od 20. stoljeća pod Jugoslavijom.
  Perzijsko
  *bodul
  (bodyul)
  otočanin Stari domaći samo-naziv jadranskih otočnih čakavaca.
  Tursko
  boja (boye)
  bojadisati
  *krasilo,
  farba,farbati
  Srbo-balkanski izrazi turskog iskona uglavnom kod novoštokavaca, nametnuti pod Jugoslavijom od 20. stoljeća, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznati: germansko-kajkav. farba, romansko-čakav. pitura (iz lat. pictura).
  Srbsko
  bojice
  (za “crtanje”)
  farbice
  (za risanje)
  Srbo-balkanski naziv turskog iskona, nametnut pod Jugoslavijom od 20. stoljeća, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat (osim pravoslavnih jekavaca).
  Englezko
  brainwash mozgopranje
  utuvitba,*utulitva
  Nasilno nametanje tudjih (štetnih) shvaćanja i ‘izpiranje’ nepodobnih vlastitih mišljenja tj. prerada promičbom ili nasiljem svjestnih ljudi u zaglupljene ‘zombie’: starije čakav. *utulîtva.
  Grčko
  brak-morski
  (bragos)
  plićina,
  podvodni greben
  Uzdignuto i pliće morsko dno na otvorenoj pučini, većinom zaraslo algama i najbolje ribolovište.
  Srbsko
  bratanac nećak Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  brdski
  brđani
  gorski
  gorštaci
  Visinski pojas i stanovnici viših krajeva; rieči proširene od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznate (osim pravoslavnih jekavaca).
  Arabsko
  bre! (balk. vre!)
  bre more !
  daj, hajde !,
  daj čovječe!
  Balkanski povici arabskog izkona (grčki i bugar. vre!), do Jugoslavije u hrv. uglavnom nepoznati: Izvorno arabski je stočni povik devama i konjima (marš stoko!, hajde kljuse!) i u Turskoj isto za tjeranje roblja.
  Srbsko
  brigati brinuti (se) Oblik proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim pravoslavnih jekavaca).
  Magjarsko
  brlog
  (barlagh)
  jazbina,
  sklonište
  Priručni zaklon za životinje ili razbojnike. Panonski hungarizam većinom u srbskomu, nametnut pod Jugoslavijom od 20. stoljeća, prije u Hrvatskoj većinom nepoznat jer izvorno hrv. je jazbina.
  Srbsko
  brojanica krunica, čislo Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  brojka broj,
  znamenka
  Pojedinačni broj tj. znamenka. Tzv. ‘brojka’ je proširena od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, a ranije u Hrvatskoj je većinom bila nepoznata (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Njemačko
  bronca
  (Bronze)
  mjed Mješovita kovina kao legura bakra i kositra.
  Perzijsko
  *bršina, bršadin
  (barš, baršidan)
  led, mraz,
  lednica, mrazište
  Raniji neromanski izrazi perzijskog izkona za zimske pojmove kod ikavaca i čakavaca.
  Srbsko
  buba-švaba žohar Kućna gamad iz roda Blatta: naziv proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Tursko
  budala
  (budle)
  blesan,
  glupan
  1. Nesposobna osoba.
  2. Pogrdan naziv za osobu koja je nešto krivo ili loše učinila.
  Srbsko
  budilnik budilica,
  Lika: klepetalo
  njem.vekerica
  Srbski naziv proširen od 20.st. pod Jugoslavijom, prije u Hrv. nepoznat: hr. budilica, Lika: “klepetalo”, čakav. urýlo, rom.ikav. žvejarin, njem.kaj. vekerica.
  Srbsko
  budući da
  (dadakanje)
  jer, zbog
  *zbogradi
  Dadakanje u uzročnim rečenicama: većinom prošireno od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj rijetko (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Tursko
  buđa,buđav
  buđaviti
  pliesan,-snjiv,
  pljesniviti
  Jugo-turcizmi prošireni tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznati (izim pograničnih sela uz Bosnu).
  Perzijsko
  buka, bučan
  (buka, bukaden)
  galama, buka
  glasan, bučan
  Starohrvatski izrazi perzijskog izkona.
  Srbsko
  bukvar
  bukvalno
  početnica,
  doslovce,-lovno
  Izrazi prošireni od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznati (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Tursko
  bunar
  (bunar, pınar)
  sdenac, studenac Umjetno izgradjen spremnik za vodu, u većini slučajeva pitku vodu koja služi za piće, napajanje stoke i pranje.
  Srbsko
  bundeva tikva,
  buča
  Vrtno povrće, Cucurbita pepo: naziv proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Tursko
  burazer (birader) brat
  prijatelj
  Naziv proširen od 20. stoljeća u Jugoslaviji, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (izim graničnih sela uz Bosnu).
  Srbsko
  burence bačvica,
  lagvić
  Manja drvena bačva za tekućine: naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim pravoslavnih jekavaca).
  Mongolsko
  burîn
  (burân)
  burica
  polubura
  Sjeveroiztočni vjetar u azijskim stepama i Rusiji, ter kratka slabija bura na Jadranu; slično je još talianski borina i najstarije hladni buryaš u ranoj Mezopotamiji.
  Srbsko
  buvljak sajmište,
  “šverc-komerc”
  Naziv proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Perzijsko
  *buža
  (buzč)
  rupa,
  stidnica
  Raniji neromanski izraz perzijskog izkona (ikavica i čakavica).

  C

  Izkon Tudjica Prievod Značenje i opis
  Arabsko
  cekin
  (sikkah)
  zlatni novčić Naziv za zlatne metalne novčiće srednjovjekog podrijetla iz arabskoga (sikkah), a ne po vukovcima tzv. “talianski” (koji tad u srednjem vijeku još ne postoji): kod nas najviše u čakavici.
  Grčko
  centar
  (kentron)
  središte,
  sredina
  Medjunarodni pojam grčkog izkona proširen u većini europskih jezika.
  Grčko
  centaur
  (Kentauros)
  konjolik,
  čak.*jezdakir
  Medjunarodni pojam grčkog izkona: mitski polu-konj s ljudskom glavom (slično starije čakavski: jezdakîr); novije podrugljivo: odani auto-vlasnik neodvojiv od svog vozila.
  Grčko
  cilindar
  (kylindron)
  valjak,
  viši šešir
  Zaobljeno geometrijsko tielo kao kanta. Medjunarodni pojam grčkog izkona proširen u većini europskih jezika.
  Srbsko
  cinkati
  cinkaroš
  podkazati,
  doušnik
  Izrazi prošireni od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznati (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Magjarsko
  cipele(csepel)
  cipelar
  postole,
  postolar
  Postole i postolar su slavenske riječi česte u čakavici i kajkavici, ali su u 20.st. pod Jugoslavijom nametnuti srbski hungarizmi “cipele” i “cipelar”.
  Magjarsko
  cipelariti nogirati Ulično nasilje: srušiti nekoga na tlo i žestoko ga izudarati nogama.
  Latinsko
  civilizacija
  civiliziran
  uljudba, -dben
  prosvjeta,-ćen
  Riječi latinskog iskona: uljudba obuhvaća pismenost i gradjanski život (urbanizacija), a bez toga je ruralna kultura tj. selska polupismenost ili nepismenost.
  Srbsko
  cjelishodan
  (celishodan)
  svrhovit,
  prikladan
  Pridjev proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Rusko
  cjelivati, -vanje
  (celiváti,celivánie)
  milovati,-vanje,
  ljubiti,ljubljenje
  Izrazi ruskog izkona kao književne posudjenice, najviše prošireni od 20. stoljeća pod Jugoslavijom.
  Grčko
  crkva
  (kyrika)
  svetište
  bogomolja
  Srednjovjeki bizantski naziv grčkog izkona za kršćanska svetišta.
  Perzijsko
  cujzek, cujza
  (kurek, kuren)
  ždriebe, ždrjebac
  ždrjebica
  Starohrvatski deminutivi perzijskog izkona za mladunce konja najviše kod kajkavaca.

  Č

  Izkon Tudjica Prievod Značenje i opis
  Akado-sumersko
  *čabar
  (čabra)
  vjedro, sić,
  njem.hamper
  Najstariji naziv tog značenja u Europi kod kajkavaca i čakavaca: ranohrvatski relikt prapovjestnog izkona iz akado-sumerske Mezopotamije očuvan kroz perzijski.
  Mongolsko
  čaj, čajni
  (tsay, tsayni)
  čaj,
  biljni napitak
  Kuhani topli napitak od ljekovitog i aromatskog bilja; stariji srednjovjeki mongolizam azijskog iskona.
  Tursko
  čak
  (srb.štaviše)
  dapače,
  itekako
  Čestica proširena od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznata (izim graničnih sela uz Bosnu): starije kajkav. *pače i romansko-čakav. altroke.
  Srbsko
  čakavština
  čakavački
  čakavica,
  čakavski
  Srbsko-vukovski oblici nametnuti tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznati: naši otočani ne kažu čakavŠTina (nego čakavica) jer u izvornoj čakavici ni ne postoji skup “ŠT”.
  Tursko
  čakija
  (çaki)
  nožić,
  škljoca
  Manji priručni nož koji se nosi u džepu ili torbici. Naziv proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (izim graničnih sela uz Bosnu).
  Tursko
  čamac
  (çamli)
  brodić,
  *čun, barka
  Manje drveno ili plastično plovilo: hrv. brodić ili čun, roman. barka.
  Tursko
  čarapa
  (çorap)
  nazuvka,
  bječva (*bićva)
  Dvojni odjevni predmet koji se u paru nosi na nogama. U hladnom dielu godine služi za zadržavanje topline u nogama, a u toplom dielu spriečava znojenje nogu. Tzv. “čarapa” je noviji jugo-turcizam nametnut pod Jugoslavijom u 20. stoljeću, ranije u Hrvatskoj jedva poznat (većinom pogranična sela uz Bosnu), a prije Vuka je to bila hrv. nazuvka ili ikavsko-čakavski bićva.
  Tursko
  čarapare
  (çorapli)
  dvojnik, alias
  lat. duplikat
  Noviji jugo-balkanski turcizam na medjumrežju: imenski dvojnik ili alias, tj. prikrivena dvostruka prijava jednog korisnika iz iste IP-adrese.
  Tursko
  čaršav plahta,
  prostirka
  Dio posteljine: platneni bieli prekrivač za krevet. Naziv proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (izim graničnih sela uz Bosnu).
  Češko
  časopis
  (časopis)
  ljetopis,
  periodika
  Češka posudjenica u doba preporoda: povremena tiskana naklada koja se ponavlja mjesečno, godišnje i sl. – čakav. letopys.
  Srbsko
  časovnik,
  časovničar
  dobnjak,dobnik*
  Lika: klepetalo,
  obrtnik: urar
  Mjerač vrjemena: ličko “klepetalo”, čakav. dobnik* i urýlo, kajk. dobnjak => sad živi govor: Medjimurje, Celje i Vrbovec – ali prognani u 20.st. pod Jugoslavijom (srb. časovnik). Popravljač-prodavač: urar, kajk. vurmaher, čak. leroîšt.
  Srbsko
  čegrtati klepetati,
  *roštati
  Glagol proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim pravoslavnih jekavaca).
  Tursko
  čekić batić Manji malj, željezni pribor za udaranje i zabijanje. Naziv proširen većinom od 20. stoljeća pod Jugoslavijom.
  Tursko
  čelik-čelo žičani konop
  čak.lancan
  Tehnički naziv turskog izkona za metalni konopac, proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat; čakavsko-romanska istoznačnica je lancân.
  Magjarsko
  čeljad
  (cseled)
  stvorenja,
  bića
  Naziv magjarskog izkona većinom u srbskomu; proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat (osim pravoslavnih jekavaca).
  Grčko
  čempres
  (kyparis)
  čempres Ljuskave četinjače bez iglica iz skupine Cupressaceae, većinom kao uzpravna viša stabla.
  Srbsko
  čestar
  česvina
  šikara,*guštara,
  2. crnika
  1. Neprohodni preplet grmlja i nižeg drveća; 2. Primorski zimzeleni hrast (Quercus ilex): nazivi prošireni od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznati osim kod pravoslavnih jekavaca (*guštara je starohrvatski arhaizam od perzijskoga gištir).
  Magjarsko
  četa
  (czeto)
  *satnija,
  vojna desetina
  Panonski hungarizam raširen najviše kod štokavaca.
  Srbsko
  četrnaest četirnaist
  broj 14
  Srbski brojevi od 11-19 završavaju na -aest, a u većini hrvatskih dialekata je stvarni nastavak -aist, pa u Hrvatskoj “-aest” rabe samo vukovizirani gradjani i izvanhrvatski doseljenici.
  Srbsko
  čika striček,
  barba
  Naziv proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Španjolsko
  čili
  (chilli)
  ljute papričice
  feferoni
  Naziv španjolskog izkona za sitnu sortu jako ljutih papričica iz južne Amerike nalik feferonima.
  Tursko
  činija zdjelica,
  kupica
  Polukuglasta porculanska posuda: naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim pravoslavnih jekavaca).
  Rusko
  čistka
  (čistka)
  lustracija
  tzv.diferenciacia
  Noviji politički naziv ruskog izkona za uklonitbu nepodobnih (približno klasičnoj lustraciji), nastao i proširen kod nas u 20. stoljeću.
  Srbsko
  čitav cieli Pridjev proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Španjolsko
  čivava
  (chihuahua)
  američki sitni
  pas,strašilo
  Naziv španjolskog izkona za sitnu rasu južnoameričkog psa: izvorno indiansko značenje je “strašilo”.
  Magjarsko
  čižma
  (czisma)
  *škornja Kasniji panonski hungarizam najviše kod štokavaca. Izvorno hrv. je škornja u čakavici i kajkavici.
  Mongolsko
  čoban
  (čaban)
  pastir,
  stočar
  Čuvar stoke; stariji srednjovjeki naziv mongolskog izkona, poznat već prije Turaka.
  Tursko
  čokot *trs, loza Stabljika (starije deblo) vinove loze, naziv u Hrvatskoj proširen od 20. stoljeća u Jugoslaviji – ranije nepoznato.
  Magjarsko
  čopor
  (csopor)
  krdo,
  stado
  Naziv magjarskog izkona većinom u srbskomu: proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj riedak.
  Tursko
  čorba
  (corba)
  juha Razvodnjeno varivo kao gusta i začinjena juha. Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (izim graničnih sela uz Bosnu).
  hiperjekavizam
  “čovijek”
  čoviječi
  čovjek, -čji
  (ili: ljudski)
  Crnogorski hiperijekavizam: odnedavna to često rabe neobrazovani polupismeni ikavci novodoseljeni iz BiH, kada u Hrvatskoj nastoje pisati jekavskim vukopisom, ikav. čovik, čakav. *človik, kajkav. *človek.
  Srbsko
  Četničko
  čuka vršak (brda),
  vrhunac
  Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  čulo
  čulni
  osjetilo,
  osjetni
  Rieči proširene od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  čuven glasovit,
  *znamenit
  Pridjev proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim pravoslavnih jekavaca).

  Ć

  Izkon Tudjica Prievod Značenje i opis
  Perzijsko
  ćapivati
  (capidan)
  pecati,
  loviti ribu
  Raniji neromanski izraz perzijskog izkona u čakavskom ribarstvu.
  Srbsko
  ćarlijati pirkati,
  popuhivati
  Glagol proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  ćaskati brbljati Glagol proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Arabsko
  ćato, ćata
  (čati)
  pisar,
  bilježnik
  Službenik koji vodi popise i zapisnike. Stariji srednjovjeki naziv preko Arapa, izkonom iz antičkog Egipta.
  Tursko
  ćebe pokrivač, deka Dio posteljine: deblji topli prekrivač, većinom od vune. Naziv proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (izim graničnih sela uz Bosnu).
  Tursko
  ćela, ćelav
  (kelle)
  golet,
  *plješiv
  Ogoljelo tjeme u starosti bez kose na vrhu muške glave, kajkav. plešiv, čakav. plišiv.
  Tursko
  ćevapčići
  (kebap)
  kosanići Prženi mesni valjušci od sjeckanog (kosanog) mesa s lukom i inim začinima. Iztočnjačko jelo, prošireno od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznato (izim graničnih sela uz Bosnu), a danas se lažno nudi kao neki naš domaći specialitet hrvatske kuhinje.
  Tursko
  ćilim (kilim) prostirka, sag Tkanje za prekrivanje poda; naziv proširen od 20. stoljeća u Jugoslaviji, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (izim graničnih sela uz Bosnu).
  Tursko
  ćitaba (kitap) popis, spisak Papir s popisanim pojmovima; naziv proširen od 20. stoljeća u Jugoslaviji, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (izim graničnih sela uz Bosnu).
  Srbsko
  ćopav
  ćopati
  šepav,
  šepati
  Naziv proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Tursko
  ćorav sliep Čovjek ili životinja bez oka. Pridjev proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (izim graničnih sela uz Bosnu).
  Tursko
  ćošak
  ćoškast
  ugao,
  uglast
  Izraz za pravokutno izbočenje na spoju dva zida. Naziv proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (izim graničnih sela uz Bosnu).
  Tursko
  ćumez *izba,
  sobičak
  Sitna i neuredna sobica. Turcizam proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (izim graničnih sela uz Bosnu).
  Tursko
  ćup
  (küp)
  vrč
  pehar
  Suvišni turcizam proširen u 20.st. pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj slabo poznat (izim graničnih sela uz Bosnu).
  Tursko
  ćuprija
  (köprü)
  most Gradjevina napravljena radi prielaza prirodnih i umjetnih prepreka; svrha mosta je omogućivanje prolaza ljudima i vozilima.
  Srbsko
  ćurka pura, tuka Vrsta domaće peradi: ženka purana (Meleagris gallopavo).
  Tursko
  ćuskija poluga
  prečka
  Tehnički naziv turskog izkona, proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat.
  Srbsko
  ćutati šutjeti, *mučati Biti bez rieči, ne puštati glasove; u hrv. slično ćutiti znači osjećati.

  D

  Izkon Tudjica Prievod Značenje i opis
  Srbsko
  da li je li, jel Srbsko dadakanje: upitni izraz proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Ilirsko
  Dalmacija, dalmatinski
  (Delmati,Delmatia)
  južna Hrvatska,
  južni Hrvati
  Domaći antički izrazi ilirskog izkona po starom plemenu Delmati.
  Latinsko
  decembar (December) prosinac Dvanaesti (zadnji) mjesec u godini po gregorianskom kalendaru.
  Srbsko
  Četničko
  dejstvo
  dejstvovati
  djelovanje,
  djelovati
  Izrazi prošireni tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznati (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Grčko
  dekada
  (dekades)
  desetljeće,
  decenij
  Stariji knjiški naziv u raznim europskim jezicima.
  Perzijsko
  *deklica
  (dekle)
  curica,
  djevojčica
  Raniji neromanski naziv perzijskog izkona (čakavski, kajkavski i slovenski).
  Grčko
  delfin
  (delphis)
  pliskavica,
  dupin
  Riboliki morski sisavci iz skupine Delphinidae, najinteligentnija morska bića.
  Tursko
  dernek
  dernečiti
  sajam,
  veselica
  Prigodna izložbena prodaja i masovna pučka zabava. Naziv proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (izim graničnih sela uz Bosnu).
  Srbsko
  Četničko
  dešavati (se) zbivati se,
  dogadjati
  Srbski glagol proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim pravoslavnih jekavaca).
  Latinsko
  deterdžent
  (detergens)
  perilo,
  detergent
  Pomodni izkrivljeni anglizam latinskog izkona proširen nakon 20. stoljeća, ranije u našoj farmaciji i kemiji normalno detergent.
  Srbsko
  dijalekat,-atski
  (grč. dialektos)
  dialekt,-ktalni,
  rus. narječje
  Vukovski oblici prošireni tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznati (izvorno iz grčkoga: dialektos).
  Perzijsko
  dinarski, dinarci
  (Dinarah,Dinarûn)
  “kameno gorje”
  ljudi”kamenjarci”
  Ranohrvatski izrazi perzijskog izkona; npr. u Iranu Dinar-Kuh (= Kameni vrh, 4.976m), Tahti-Dinarah (Kamena planina), Kuhaye-Dinarûn (“Kameno gorje” tj. Iranski Dinaridi) = najveće vapnasto-kraško gorje u Euraziji. Isti ranije na prapovjestnom akado-sumerskom: Dingir-Kur i Dingir-Kammaena.
  Grčko
  dinosaurusi
  (deino-sauroi)
  velegmazovi,
  hrv.dinosauri
  Izumrli divovski gmazovi iz mezozoika: oblik proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj dinosauri ili velegmazi.
  Srbsko
  dirka tipka,
  eng.taster
  Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim pravoslavnih jekavaca).
  Grčko
  disketa
  (disketos)
  engl. floppy,
  čakav. škrilàc
  Tehnički naziv starogrčkog podrietla: znači okruglu pločicu na kojoj je nešto kružno upisano, npr. u računalstvu, čakav. škrilàc.
  Perzijsko
  divan, -niti
  (devân)
  razgovor,
  razgovarati
  Razgovaranje i namješteni prostor za razgovore: rieči perzijskog izkona u ikavici i čakavici.
  Perzijsko
  diver
  (diver)
  djever
  glavni svat
  Starohrvatski naziv perzijskog izkona kod ikavaca i čakavaca.
  Perzijsko
  dizdar
  (dešdar)
  kaštelan,
  čelnik utvrde
  Vojni predvodnik tvrdjave ili utvrdjenog grada; stariji naziv perzijskog izkona prije Turaka.
  Srbsko
  “djevojka”
  (devojka)
  divojka:
  = kaj + ča + što
  To je svehrvatski obvezatni ikavizam i u svim izvornim dialektima katoličkih Hrvata materinski od djetinjstva je samo divojka (čak i kajkavski !): srbojekavska tzv. “djevojka” je novonametnuta tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ali ranije u Hrvatskoj nepoznata (osim pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  dobijati dobivati,
  primati
  Oblik proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  Četničko
  dockan
  docnije
  kasno, kašnje,
  poslie
  Izraz proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim pravoslavnih jekavaca).
  Perzijsko
  dotarica
  (dohtarek)
  udavača,
  zaručnica
  Raniji neromanski naziv perzijskog izkona.
  Srbsko
  doturiti dostaviti Glagol proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  dovitljiv domišljat,
  snalažljiv
  Pridjev proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim pravoslavnih jekavaca).
  Perzijsko
  drač
  (daraht)
  bodljikavci,
  pikavice
  Stari naziv perzijskog izkona u kajkavici i čakavici za bodljaste korove (i za riblje kosti).
  Liburničko
  *dragar, drakar
  (drakophoroi)
  bojni brod,
  desantni brod
  Jadranski pomorski arhaizam (čakavski dragãr): domaći Liburni su već pred 3.000 god. slično zvali drvene ratne brodove sa zmajskom glavom na pramcu po ilir. božici Drakayna (Zmajevka), koje su narisali i zapisali rani Grci kao drakophoroi (srednjovjeki vikinžki drakkari su puno mladji).
  Englesko
  dramiti
  (to dream)
  sanjati,
  snivati
  Stariji hrvatski glagol englezkog izkona, najviše u kajkavici.
  Srbsko
  dreka vika, krika Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  drevan
  drevnost
  davni, prastar
  davnina, pamtiviek
  Nešto iz pradavnog doba, jako staro. U kajkav. i čakav. ‘drevan’ stvarno znači drven ili šumski, pa je uporabljen u hrvatskom surječju to nejasan i besmisleni pridjev
  Grčko
  drmun
  (drymon)
  šumarak,
  gaj
  Izdvojena šumica na kamenom krasu većinom ogradjena suhozidom, naziv iz grčkoga kod čakavaca i ikavaca.
  Srbsko
  drugi, druga
  drugo
  ini, ina, ino
  ostali, -la,-lo
  U hrvatskomu se ‘drugi’ rabi jedino kao redni broj (prvi, drugi, treći …), dok je novija uporaba u prenesenom značenju kao pridjev istočni srbizam i to treba biti ‘ostali’ ili ‘ini’: to pridjevsko ‘drugi’ nam je nametnuto tek pod Jugoslavijom od 20. stoljeća
  Tursko
  dućan,-nski
  (dukkan,-nli)
  prodavaona
  trgovina,-nski
  Prostorija za prodaju i nabavu razne robe: noviji jugo-turcizmi od 20. stoljeća prošireni pod Jugoslavijom, prije u Hrvatskoj slabo poznati (izim pograničnih naselja uz Bosnu).
  Tursko
  dućandžija
  (dukkanci)
  trgovac,
  prodavač
  Zaposlenik za prodaju i nabavu razne robe: noviji jugo-turcizam od 20. stoljeća proširen pod Jugoslavijom, prije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat.
  Tursko
  dud (dut) murva Drvenasta voćka (Morus); tzv. dud je proširen u Jugoslaviji, a prije 20. stoljeća u Hrvatskoj je bio uglavnom nepoznat, izim rubnih sela uz bosansku granicu.
  Tursko
  dugme
  (dogme)
  *puce, gumb Služi za zatvaranje kaputa ili košulje.
  Srbsko
  duplja šupljina,
  udubina
  Naziv proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Tursko
  durbin dvogled Manji priručni dalekozor za izlete. Naziv proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (izim graničnih sela uz Bosnu).
  Tursko
  duvar zid Naziv proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat (izim graničnih sela uz Bosnu).
  Srbsko
  duvati
  duvanje
  puhati,
  puhanje
  Izrazi prošireni od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznati (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Indovedsko
  *dveri,dvorište
  (dvara,dvarastha)
  veža, ulaz
  okućnica
  Ranohrvatski arhaizmi indovedskog izkona.
  Srbsko
  dvanaesnik
  (deo creva)
  dvanajstnik,
  (12. mjesec)
  Raznoznačne istozvučnice (homonimi) u hrv./srb.: 1. Srbianski dvanaesnik je dio crijeva (dvanaestopalačno crevo), značenje nametnuto od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, prije u Hrvatskoj nepoznato (osim pravoslavnih jekavaca). 2. Klasično-izvornohrvatski: dvanajstnik = zadnji 12. mjesec u kalendaru.
  Srbsko
  dvijesta
  (dvesta)
  dviesto,
  broj 200
  Izvorno-hrvatske stotice nikada ne završavaju na srb. -sta: oblik nametnut od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (izim graničnih sela uz Bosnu).
  Srbsko
  Četničko
  dvogub dvostruk,
  *dvokratan
  Pridjev proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim pravoslavnih jekavaca).

  Dj (Đ)

  Izkon Tudjica Prievod Značenje i opis
  Tursko
  đakonije
  srb.slatkiši
  slastice,
  kolači
  Jugo-turcizam proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat (izim graničnih sela uz Bosnu). Tzv. “slatkiši” je isto noviji jugo-srbizam iz 20. st., jer klasične izvornohrvatske istoznačnice toga jesu slastice i kolači.
  Grčko
  đavo, đavolji
  (diabolos,-likos)
  vrag, zloduh,
  vražji
  Opasni zli duhovi u kršćanstvu i sličnim vjerama. Uporaba naziva pretežno u pravoslavlju, a u hrv. prije riedak i nametnut pod Jugoslavijom.
  Tursko
  đerdan ogrlica Ukrasna vrpca s kuglicama, većinom za ženski vrat. Naziv proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (izim graničnih sela uz Bosnu).
  Srbsko
  đikati bujati,
  brzo rasti
  Glagol proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat (izim graničnih sela uz Bosnu).
  Magjarsko
  đinđuve
  (đinđuhe)
  naušnice Naziv većinom u srbskom, proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat.
  Tursko
  đon podplat Donji dio cipele većinom od tvrde kože ili noviji gumeni.
  Tursko
  đorati (djor)
  đoranje
  zamieniti,
  zamjena
  Naziv proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat (izim graničnih sela uz Bosnu).
  Tursko
  đozluk naočale Naziv proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (izim graničnih sela uz Bosnu).
  Tursko
  đubre gnojivo,
  izmet
  Organski odpad za gnojenje polja, preneseno i gadan čovjek. Naziv proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (izim graničnih sela uz Bosnu).
  Srbsko
  Đurđevdan Jurjevo Blagdan svetog Jurja; slavi se u katoličanstvu i pravoslavlju.
  Tursko
  đuture zajedno,
  odreda
  Izraz proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim pravoslavnih jekavaca).
  Tursko
  đuturum 1. starac
  2. uzet, nesposoban za rad, obnemogao, nepokretan, oronuo
  1. Osoba starije životne dobi.
  2. Pridjev za bezpomoćnu osobu, odnosno, osobu koja nema sposobnosti za rad.

  (Gj)

  Izkon Tudjica Prievod Značenje i opis
  Tursko
  (glas) većinom: Gj
  (rjedje: Dj/Đ)
  Nehrvatski noviji glas iz turskih i engleskih tudjica proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Tursko
  džabe bezplatno,
  mukte
  Što se slobodno dobiva ili dieli bez plaćanja. Izraz proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (izim graničnih sela uz Bosnu).
  Tursko
  džak vreća Naziv proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (izim graničnih sela uz Bosnu).
  Arabsko
  džamija
  (gjamaa)
  mošeja, islamska
  bogomolja
  U islamu je džamija glavna veća bogomolja u gradu, a mošeja je manja u predgradju ili na selu: amija je jugo-bošnjačko pisanje po turskom, a izvornohrv. bi spram arabskog izvornika bilo izpravnije pisati gjamia.
  Srbsko
  džapati
  džapanje
  otimati, grabiti
  grabež, otimanje
  Naziv proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat (izim graničnih sela uz Bosnu).
  Arabsko
  dženaza
  (gjenaza)
  posmrtna molitva,
  zadušnice
  U islamu: molitva i klanjanje koji se obavljaju pri pogrebu muslimana, približno je analogno posmrtnoj zadušnici u kršćanstvu: enaza je jugo-bošnjačko pisanje (izvornohrv. je izpravnije gjenaza).
  Arabsko
  džep
  (geyp)
  žep Ušivena platnena vrećica s vanjskim otvorom na odjeći. Stariji naziv arabskog izkona od srednjeg vieka u svim hrv. dialektima izvorno žep, a naknadno poturčeni ‘džep’ kod muslimana i pravoslavnih jekavaca, nametnut nam je tek pod Jugoslavijom od 20. stoljeća.
  Arabsko
  džihad
  (jihad)
  fanatična borba,
  sveti rat
  1. U islamu: borba za očuvanje islama, jedna od vjerskih zapovjedi. 2. Prošireno i preneseno: svaka fanatična borba i tzv. sveti rat, kao izbjegavanje odgovornosti za zločine pozivanjem na “više ciljeve” uz zatorbu političkih i inih protivnika.
  Tursko
  džigerica
  (ciger)
  jetra Tjelesni organ ljudske i životinjske utrobe; turski je naziv proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (izim graničnih sela uz Bosnu).
  Tursko
  džin
  džinovski
  gorostas,
  *div, divovski
  Ljudina, krupan čovjek visokog rasta. Naziv proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (izim graničnih sela uz Bosnu). Džin (gin) je inače i britansko alkoholno piće.
  Indovedsko
  džungla
  (jangala)
  prašuma,
  *gvozd (perz.)
  Noviji anglizam (jungle) nastao preko perzijskog jangal izkonom od indovedskog (jangala), proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom; ranije u hrv.= gvozd.

  E

  Izkon Tudjica Prievod Značenje i opis
  Grčko
  ekologia,-loški
  (oikos + logos)
  znanost okoliša,
  okolišni, -šno
  Stručni medjunarodni izrazi od 19. stoljeća za medjuodnose živih bića i neživog okoliša (klime, tla itd.), pa postoje: fitoekologia, zooekologia i antropekologia. Neobrazovani pomodni skorojevići kod nas odnedavna preneseno zamjenjuju tzv. “ekologiju” i “ekološki” umjesto klasične medjunarodne higiene i u tu lažnu balkansku “ekologiju” još krivo dodaju npr. društveno održanje čistoće i urednosti, pa odlaganje smeća, odpada, izmeta, strvina i sl. Vidi još =>> Higiena.
  Francuzko
  ekran (écran) zaslon Staklena površina prjeko koje se prikazuju slike iz dalekovidnika i računalnog predočnika.
  Tursko
  ekser klin,
  čavao
  Ušiljena metalna šipka s glavicom, služi za zabijanje. Naziv proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (izim graničnih sela uz Bosnu).
  Latinsko
  ekvinokcij,-jski
  (aequi-noctes)
  ravnodnevnica
  ravnodnevni
  Proljetno i jesensko doba kad su dani i noći podjednako dugi po 12h (srb. ekvinocijum, ekvinociski).
  Grčko
  elektrana, električna centrala (Σταθμός ηλεκτρισμού) strujana,
  munjara
  Postrojenje za proizvodnju strujne energie: munjara je klasično izvornohrvatski (još postoji “Gradska munjara”- Ozalj), a “strujana” je dodatna novokovanica.
  Srbsko
  Euroazija
  (Evroazija)
  Eurazija,
  eng. Eurasia
  Polusrbski kompromisni jugo-naziv, jer u većini inih europskih jezika to medjunarodno glasi: Eurasia.
  Latinsko
  eventualan,-lno
  (eventualis)
  moguć,vjerojatan
  2.ostvaren
  Izrazi latinskog izkona: 1. Izvorno u Europi = uvjetno moguć ili vjerojatan, 2.Novije izkrivljeno u Americi = ostvaren, koji se dogodio.

  F

  Izkon Tudjica Prievod Značenje i opis
  Latinsko
  fanatik,-tičan
  (fanaticus)
  zadrt,nepopustiv,
  zaslijepljen
  Bezrazložna i slijepa uztrajnost na nekoj ideji ili cilju, bez obzira na sve zaprijeke i proturazloge.
  Perzijsko
  faliti
  (falid)
  promašiti,
  izostaviti
  Raniji neromanski izraz perzijskog izkona.
  Grčko
  fantazija
  (phantasia)
  mašta,
  *tlapnja
  Nestvarno zamišljanje nepostojećih stvari ili zbivanja.
  Grčko
  farizej
  (phariseos)
  licemjer,
  dvoličnik
  Nemoralna osoba bez vjerodostojnosti koja jedno govori, posve drugo misli i treće radi.
  Grčko
  fažol (phaseolos) grah Čakavsko-ikavski naziv mahunastog povrća (Phaseolus), u kajkavici je slično: bažul.
  Latinsko
  fax, telefax
  (facsimile)
  brzopis,
  hitropis
  Telefonom prenesen preslik (kopija) teksta na papiru.
  Latinsko
  februar
  (Februarius)
  veljača Drugi mjesec u godini po gregorianskom kalendaru.
  Grčko
  feral, feralić
  (pharos, pharsos)
  mali svjetionik
  meteor,kriesnica
  1. Manje obalno svjetlo na stupu bez ljudi (veće s posadom: lanterna) 2. Jureći meteorit na noćnom nebu (kajk. kresnica, čakav. feralić).
  Grčko
  foka
  (phoke)
  tuljan Morski sisavci iz skupina Phocidae-Pinnipedia; naziv se više rabi u srbskomu.
  Englezko
  font tip slova
  čak.kaj. bukvica
  U tiskarstvu i računalstvu to znači tip tj. oblik slova, čakavski i kajkavski: bukvica (ne jugo-štokavski = prigovaranje).
  Grčko
  franko
  (frangos)
  slobodno,
  dozvoljeno
  Jeftinija roba u prodaji bez carine i mjesta za tu slobodnu prodaju (bezcarinske zone).
  Gotsko
  frizura (frisiaz) češljanje Uredjenje kose, osobito ženske; stariji germanizam gotskog iskona u romanskim i inim europskim jezicima.

  G

  Izkon Tudjica Prievod Značenje i opis
  Liburničko
  *gajeta
  (gandeya)
  jedrilica
  manji jedrenjak
  Domaći rano-pomorski arhaizam: najstariji poznati tip drvenog broda na Jadranu s jednim jarbolom na jedra i vesla, prvi su ga tu gradili prapoviestni Liburni već pred 2.700 god. pod nazivom gandeya.
  Tursko
  gajtan
  (gaytan)
  vrpca,
  kabel
  Platnena traka za vezanje, novije i metalni provodič za strujne uredjaje. Naziv proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (izim graničnih sela uz Bosnu).
  Grčko
  galaksija (γαλαξίας) *pirga
  svemirska maglica
  Daleke skupine brojnih zviezda kao svjetlije maglice većinom špiralnog poredka; pirga je prastari kajkavski naziv vidljivih maglica, u Jugoslaviji odbačen (jer ga nemaju Srbi ni ini Slaveni), a pomorsko-čakavski = matja.
  Liburničko
  *galija
  (galaya)
  jedrenjača
  veći jedrenjak
  Domaći rano-pomorski arhaizam: veliki drveni brod na jedra i vesla s par jarbola. Prvi su ga gradili jadranski Liburni s ranim nazivom galaya, potom kopirali Grci kao galeas i masovno proširen u srednjem vieku kao latin. galia.
  Indovedsko
  ganga,*gangati
  (gangha,gangata)
  pojati
  otegnuto pjevati
  Ranohrvatski arhaizam indovedskog izkona već u srednjovjekoj čakavici i ikavici npr. kod Frankopana (nema veze s novim gangsterima što hoće vukovci).
  Baltoprusko
  garav
  (garaws)
  čadjav
  prigoren
  Srednjovjeki arhaizam baltopruskog izkona, izvorno izveden od keltskog gara-.
  Arabsko
  garbîn (gharbi)
  garbinada
  jugozapadnjak,
  SW-oluja
  Naš stari pomorski naziv arabskog izkona, za jugozapadni vjetar na Jadranu.
  Arabsko
  *garma (ghar)
  garmada
  morska špilja,
  klisurina
  Stari srednjovjeki nazivi (i toponimi) arabskog izkona u čakavici i ikavici (u Jugoslaviji je to naknadno posrbljeno u grmoliki “grmac i grmalj”).
  Perzijsko
  *gata, gatica
  (gata, gatek)
  priestolje,
  stolac, sjedalo
  Prastari nazivi i toponimi perzijskog izkona kod ikavaca i čakavaca .
  Magjarsko
  gazda (gaszda)
  gazdinstvo
  vlasnik,posjednik
  imanje, posjed
  Panonski hungarizam: imućni vlastnik poljodjelskog posjeda ili obrtnih pogona i vlasništvo nad tim, većinom kod štokavaca i prošireno pod Jugoslavijom od 20. stoljeća.
  Akado-sumersko
  *genuti (se)
  (genu)
  pomaknuti,
  razgibati
  Najstariji glagol tog značenja u Europi kod čakavaca i kajkavaca: ranohrvatski relikt prapovjestnog izkona iz akado-sumerske Mezopotamije očuvan kroz perzijski.
  Grčko
  gimnazija
  (gymnasion)
  viša škola,
  licej, koleđ
  Viša škola s profesorima i razdieljenom nastavom po predmetima.
  Srbsko
  gmizati
  gmizavci
  puziti,
  gmazovi
  Izrazi prošireni tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznati (osim pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  gnušanje
  gnušati
  gadjenje,
  gaditi (se)
  Izrazi prošireni od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznati (osim pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  gojazan
  gojaznost
  debeo,
  debljina
  Izrazi prošireni tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznati (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  golubara golubinjak Nastamba za pitome golube; naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim pravoslavnih jekavaca).
  Grčko
  gorgona
  (gorgone)
  velekoralj,
  morsko čudovište
  Veliki morski koralji iz skupine Gorgonidae; preneseno i maštovita morska čudovišta.
  Keltsko
  goriti, goriv
  (gorit, gortha)
  plamtiti,
  upaljiv
  Stari srednjovjeki izrazi keltskog izkona u većini naših dialekata.
  Srbsko
  gorljiv
  gorljivost
  odan, odanost,
  revan, revnost
  Izmjenjeno srbsko značenje nametnuto od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj nepoznato: izvorno hrv. ovo znači upaljiv, -vost pa je u društvenom kontekstu to nejasno i besmisleno.
  Srbsko
  gotovost spremnost,
  pripravnost
  Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  goveče krava
  govedo
  Oblik nametnut tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, dotad u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  grad (srb.) tuča
  krupa
  Ledene oborine: drugo značenje nametnuto tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, dotad u Hrvatskoj uglavnom nepoznato i dvoznačno; inače u hrv. grad ne pada s neba nego se u njemu živi i stanuje.
  Grčko
  gramatika
  (grammatike)
  slovnica,kaj.
  jezičnica
  Klasični naziv starogrčkog podrijetla: glavni slovnički “kostur” u zakonitosti nekog jezika, na koji se nadogradjuje rječnik i ino jezikoslovlje.
  Srbsko
  granica grab,
  lat. Carpinus
  Listopadna stabla iz roda Carpinus: naziv proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca). Izvorno je u hrv. granica = državna ili posjedna medja, pa je tu nejasno-dvoznačno.
  Keltsko
  *grič
  (grike)
  stienjak,
  kameni vrh
  Starohrvatski arhaizam keltskog izkona, kod nas najviše u kajkavici i čakavici.
  Srbsko
  Četničko
  grnčar
  grnčarija
  lončar,-arstvo,
  int. keramika
  Izrazi prošireni od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznati (osim pravoslavnih jekavaca).
  Arabsko
  *gromun, gromunje
  (gomun)
  zrnje, žito Zrnati plodovi, žitno sjeme; stara srednjovjeka tudjica iz arabskoga, kod nas osobito u čakavici.
  Srbsko
  grtalica ralica Vozilo za odbacivanje zemlje ili sniega; naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  grudi
  grudni
  *njedra
  prsa, prsni
  Prednji gornji dio tiela, osobito ženskoga gdje su sise. U hrv. je to dativ: grudi snijega (pa zvuči besmisleno).
  Srbsko
  gruvanje
  gruvati
  tutanj, grmiti,
  tutnjati (se)
  Izrazi prošireni od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznati (osim pravoslavnih jekavaca).
  Akado-sumersko
  *gudo,*guda
  (gud, gidda)
  vepar, krmak,
  krmača, svinja
  Najstariji nazivi u Europi za vepra i svinju kod čakavaca i ikavaca: ranohrvatski relikti prapovjestnog izkona iz akado-sumerske Mezopotamije očuvani kroz perzijski.
  Perzijsko
  guja, gujica
  (guye, guyek)
  zmija,
  glista
  Prastari nazivi za gmizave zmijolike životinje perzijskog izkona kod Hrvata.
  Magjarsko
  gumb
  (gombos)
  hrv. *puce,
  turs. dugme
  Naziv panonsko-magjarskog izkona kod nas najviše u kajkavici, čakavsko-romanski: botun.
  Perzijsko
  gungula
  (gangal)
  gužva,
  strka
  Prastari izraz perzijskog izkona kod ikavaca i čakavaca već prije Turaka.
  Perzijsko
  gusar, gusariti
  (gusar,gusarden)
  pirat, gusar
  pljačkati brod
  Starohrvatski izrazi perzijskog izkona većinom u čakavici i ikavici.
  Perzijsko
  guza, guzica
  (guz, guzza)
  rit, dupe,
  stražnjica
  Prastari tjelesni nazivi perzijskog izkona.
  Perzijsko
  gvozd(ghozd)
  *gvozdani
  prašuma, đungla,
  prašumski
  Srednjovjeke starohrvatske rieči perzijskog izkona; od 20. stoljeća pod Jugoslavijom potisnute i zamienjene engleskim džungla, dok je raniji naziv izkrivljen u srbsko gvožđe-gvozden (željezo).
  Srbsko
  gvožđe
  gvozden
  željezo,
  željezni
  Izrazi prošireni od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznati (osim pravoslavnih jekavaca).

  H

  Izkon Tudjica Prievod Značenje i opis
  Tursko
  hajde
  (haydi; hadi)
  hodi, daj, idi, idemo Uzvik kojim se izražava poticaj na odredjenu radnju.
  Tursko
  hajduk
  (hayduk)
  odmetnik,
  pobunjenik
  Ustanik protiv nasilničke vlasti ili stranih osvajača.
  Srbsko
  haljina
  haljetak
  oprava
  opravica
  Srbski nazivi nametnuti od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznati (osim pravoslavnih jekavaca): u većini hrv. dialekata (osim Vukopisa) to je oprava, osobito u kajkavici i čakavici.
  Grčko
  haluge
  (halykos)
  resine,
  morske alge
  Veće morsko bilje s jednolikim razgranjenim tielom (steljka) bez listova i bez cvjetova (naziv ne obuhvaća slatkovodne alge).
  Tursko
  hanuma gospodja,
  supruga
  Udana starija žena u islamskom braku. Naziv proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat.
  Arabsko
  hapšenje (hupšena) uhitba Privodjenje osobe sa slobode i oduzimanje slobode na temelju zakona. Ovaj prastari izraz izkonom iz antičke Mezopotamie nam je prenesen preko arabskoga, a danas je češći u srbskomu (хапшење).
  Tursko
  harač
  haračiti
  namet,*štibra,
  porez,pljačkati
  Turski izrazi: veliki novčani nameti i prisilni doprinosi, starije hrv. *štibra.
  Tursko
  harambaša
  (harami başı)
  drznik, (na)silnik
  vodja hajduka
  Nasilna, drzka osoba (takodjer i čelnik odmetnutih hajduka).
  Perzijsko
  *harni, neharan
  (haurva, na-haurva)
  zahvalan,
  nezahvalan
  Prastari pridjevi perzijskog izkona, kod nas od srednjeg vieka već prije Turaka.
  Perzijsko
  *hasna, hasniti
  (hesnya, hašan)
  korist, dobit,
  koristiti
  Prastari izrazi perzijskog izkona od srednjeg vieka kod kajkavaca, čakavaca i ikavaca već prije Turaka.
  Perzijsko
  *havaria
  (havar)
  brodolom,
  nasukavanje
  Starohrvatski naziv perzijskog izkona za stradanje broda, slično i njemački Havarie; srb. avarija (iz francuskog avarie).
  Grčko
  hebrejski
  (hebraios)
  židovski,
  izraelski
  Klasični kultivirani pridjev za židovske pojmove iz Izraela.
  Grčko
  helikopter
  (hélix + pterón)
  zrakomlat
  rus. vrtilet
  Letjelica koja se uzdiže okomito uvis s pomoću okretača na okomitoj osi uz velike mogućnosti upravljanja.
  Grčko
  (chersaios)
  (Chersaea)
  hercegovački,
  Hercegovina
  Stare srednjovjeke rieči grčkog izkona što znače “Primorsko zaledje” tj. bizantska Hercegovina i rani Hercegovci: jugo-vukovska podvala je kako su to tek novovjeke riječi tursko-njemačkog postanka.
  Grčko
  hereza, heretizam
  heretik
  (haíresis, haireȋn)
  1. krivovjerje
  2. krivovjernik
  1. Proturječna ili nova promjena sustava vjerovanja, osobito vjerskog, koja je u sukobu s već odredjenom dogmom.
  2. Osoba koja podržava ili provodi krivovjerje.
  Grčko
  hermafroditi
  (Hermaphrodites)
  1. dvospolci,
  2.medjuspolci
  1. Pojava česta i normalna samo kod nižih životinja npr. puževa i nekih riba, da isti imaju djelotvorne organe od obadva spola. 2. Naprotiv kod sisavaca i čovjeka su to rijedke i nefunkcionalne anomalie s nerazvijenim srednjim organima, pa su takve jedinke uglavnom neplodne i društveno izolirane.
  Perzijsko
  heznuti
  (hez)
  pogurnuti,
  trknuti
  Prastari glagol perzijskog izkona u kajkavici i čakavici.
  Grčko
  hibrid (hybrisdo, hybristes) miešanac, križanac Životinja ili biljka nastala križanjem jedinki koje pripadaju različitim vrstama (pri uzgoju ili kod bilja češće prirodno).
  Grčko
  hiljada
  (hilioi)
  tisuća,
  1.000
  Ranije je to bio čest naziv za 1.000 osobito kod čakavaca i kajkavaca, a štokavska tisuća je većinom novije proširena, ali u Srbiji je obratno prvo bila većinom tisuća, a sad prevladava (h)iljada.
  Grčko
  higiena, -nski
  (hygieia,-einos)
  čistoća,urednost
  očišćen, uredan
  Od starogrčke božice zdravlja i čistoće Hygieia: stručni medjunarodni izrazi za društveno i osobno održanje čistoće i urednosti, kao i za odlaganje smeća, odpada, izmeta, strvina i sl. Neobrazovani pomodni skorojevići kod nas odnedavna to krivo imenuju kao tzv. “ekologija” i “ekološki” (npr. “ekološka čistiona”): vidi pod > “E”.
  Perzijsko
  *hip (hip) tren, časak Prastari pojam perzijskog izkona kod kajkavaca, čakavaca i ikavaca.
  Grčko
  historiografija
  (historia-graphia)
  pisana poviest,
  povijestna dokumentacia
  To je prava pismena povijest utemeljena na poviestnoj dokumentaciji i arheonalazima. Suprotno od toga je retrohistorija ili lažno-dogovorna “povijest” koju pišu pobjednici većinom bez dokumentacie ili iz djelomične polu-dokumentacie odabrane po poželjnosti.
  Indovedsko
  *hitati
  (hitavat)
  bacati Ranohrvatski arhaizam indovedskog izkona u čakavici i kajkavici, većinom nepoznat u inim europskim jezicima.
  Akado-sumersko
  *hižak,*hižni
  (hišaki,hišue)
  ukućanin,
  kućni,domaći
  Najstariji nazivi tog značenja u Europi kod kajkavaca i čakavaca: ranohrvatski relikti prapovjestnog izkona iz akado-sumerske Mezopotamije očuvani kroz perzijski.
  Perzijsko
  hlača, hlačke
  (halač, halaček)
  hlače
  hlačice (kraće)
  Starohrvatski nazivi perzijskog izkona najviše kod kajkavaca.
  Mongolsko
  hoblič (khoble) blanja Stolarski pribor za ravnanje i oblikovanje drvenarije; stariji srednjovjeki mongolizam azijskog izkona, kod nas najviše na sjeveru u kajkavici.
  Grčko
  horizont (‘ορίζοντoς) obzor Kružna prividna crta koja kano granica dieli nebo i površinu Zemlje.
  Mongolsko
  horugva,*korugva
  (horongo)
  perz. barjak
  srb. zastava
  Znamen državne vlasti i neovisnosti, srednjovjeki naziv mongolskog izkona: kajk. horugva, čakav. korugva, ikav. barjak, srb. zastava.
  Akado-sumersko
  hrga,*hrgast
  (harga)
  gromada,
  klada,trupac
  Najstariji nazivi u Europi za klade i trupce kod kajkavaca i čakavaca: ranohrvatski relikti prapovjestnog izkona iz akado-sumerske Mezopotamije očuvani kroz perzijski.
  Gotsko
  hropiti
  (hrôpjan)
  krkljati,
  hrkati
  Izpuštanje bučnih šumova pri spavanju, gušenju ili samrti; srednjovjeki arhaizam gotskog izkona u kajkavici i čakavici.
  Perzijsko
  hrvatski, hrvatstvo
  (Haraxwati>Harauvatiš)
  hrv.etno-pridjev
  naša etnogrupa
  Ranohrvatski etnonimi staroperzijskog praizkona, u povjestnom sliedu od halkolita: kašmirski Haraxwati > afganski Haraquati > iranski Harauvatiš > azovski Horouathos, starije kajkav. horvátski i čak. harvâški.
  Englezko
  huligan
  (hooligan)
  razbijač, nasilnik, skitnica Grub, divlji mladić sklon uništbi, nasilničtvu i sitnom zločinu; pojam se najčešće koristi za nasilne navijače.
  Magjarsko
  huncut
  (hunczut)
  spadalo, nemirnjak Dialektalni naziv za nemirnog i nestašnog mladića.

  I

  Izkon Tudjica Prievod Značenje i opis
  Grčko
  iberski
  (iberikós)
  španjolski
  pirenejski
  Što pripada Pirenejskom poluotoku ili krajnjem jugozapadu Europe, naziv po antičkim romaniziranim plemenima Iberi; naš sličan raniji pomorsko-čakavski pridjev je *hibérni.
  Srbsko
  igranka ples,
  plesanje
  Naziv proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat (osim pravoslavnih jekavaca).
  Liburničko
  Ika
  (Ica)
  osobno ime
  toponim Istre
  Domaći rani arhaizam: antičko vjersko ime liburničke božice, danas čakavsko žensko ime i luka na iztočnoj obali Istre.
  Baltoprusko
  ikaj
  (ikai)
  išta
  kajk. ikaj
  Srednjovjeki arhaizam baltopruskog izkona, kod nas najviše u kajkavici.
  Srbsko
  ikavština
  ikavački
  ikavica,
  ikavski
  Srbsko-vukovski oblici nametnuti tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznati: izvorni hrvatski ikavci na selu uglavnom ne kažu “ikavština” nego ikavica (osim pravoslavnih jekavaca i vukoviziranih gradjana).
  Perzijsko
  *inače (inač) drukčije, osim Prastari izraz perzijskog izkona kod ikavaca i čakavaca.
  Španjolsko
  indianski
  (Indios)
  zapadnoindijski,
  čak.*semeranski
  Pridjev po crvenim domorodcima Amerike, jer se do Kolumba još mislilo da preko Atlantika leži Indija. Kod nas je starije pomorsko-čakavski: *semerânski od *Semerâj = Amerika i *Semerâne = Indianci (u Jugoslaviji sve odbačeno jer to nemaju nepomorski Srbi).
  Gotsko
  ingir, ingirka
  (hangir,hangga)
  pastuh,
  kobila
  Srednjovjeka tudjica gotskog izkona u nekim romanskim jezicima i našoj čakavici.
  Srbsko
  inostran
  inostranstvo
  inozemni,
  inozemstvo
  Izrazi prošireni od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznati (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  iS-…, iŠ-…
  iŽ- . . .
  većinom: iZ- … U klasičnomu izvornohrvatskom ovaj predmetak uvijek ostaje iZ-, a ti Vukovi palatalni srbizmi su pismeno prošireni većinom od 20. stoljeća pod Jugoslavijom.
  Srbsko
  iscjeliti
  iscjelitelj
  izliečiti,
  izlječitelj
  Izrazi prošireni od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznati (osim pravoslavnih jekavaca).
  Keltsko
  *iskati
  (askat)
  tražiti,
  pitati
  Starohrvatski srednjovjeki glagol keltskog izkona u većini hrvatskih dialekata (osim Vukopisa), najviše u čakavici i kajkavici.
  Srbsko
  iskušenje napast, kušnja Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  isljednik
  (islednik)
  istražitelj Naziv proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat (osim pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  ispoljiti izraziti,
  izkazati
  Glagol proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim pravoslavnih jekavaca).
  Ilirsko
  Istra,istarski
  (Histri,Histria)
  Istra, Istrani,
  istrianski
  Domaći antički izrazi ilirskog izkona po ranom plemenu Histri.
  Srbsko
  istrijebiti
  (istrebiti)
  zatrti,
  izkorieniti
  Glagol proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  isturen izbočen,
  iztaknut
  Pridjev proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  ivica rub, obod granični bočni dio neke cjeline. U hrv. Ivica znači umanjenicu (deminutiv) osobnog imena tj. mladi Ivan, mali Ivek.
  Srbsko
  istupiti izaći, izdvojiti se Napustiti neku udrugu ili izaći za govornicu. U hrv. ‘istupiti’ zapravo znači otupjeti, učiniti tupim (ili preneseno poblesaviti)
  Srbsko
  izdanje
  izdavač
  naklada,
  nakladnik
  Izrazi prošireni od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznati (osim pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  izdašan obilan Pridjev proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Indovedsko
  *izlučiti
  (zeluchita)
  izdvojiti
  izuzeti
  Ranohrvatski arhaizam indovedskog izkona, većinom nepoznat u inim europskim jezicima.
  Srbsko
  iznuren
  iznurenost
  izcrpljen,malaksao,
  izcrpljenost
  Izrazi prošireni tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznati (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  izuzeti izdvojiti Glagol proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  Četničko
  izvinjenje
  izvinuti se
  izprika,
  izpričati
  Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim pravoslavnih jekavaca). U hrv. je “izvinuti” besmisleno jer isto znači izkriviti npr. žicu.
  Srbsko
  Četničko
  izvitoperen pokvaren,
  nastran
  Pridjev proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat (osim pravoslavnih jekavaca).
  Rusko
  izvjestan
  (izvéstnij)
  stanovit,
  nekakav
  Crkvenoslavenski pridjev ruskog izkona proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  izvjetriti
  (izvetriti)
  izpariti,
  izhlapiti
  Glagol proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  izvrdati izmaknuti, izbjeći Glagol proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim pravoslavnih jekavaca).

  J

  Izkon Tudjica Prievod Značenje i opis
  Srbsko
  jačina snaga, jakost Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  jagnjad janjci Ovčice, mladunci od ovce (Ovis aries).
  Indovedsko
  jamiti, *jematva
  (yamati,yamitva)
  pobrati
  branje-berba
  Ranohrvatski arhaizmi indovedskog izkona u ikavici i čakavici, uglavnom nepoznati u inim europskim jezicima.
  Latinsko
  januar
  (Ianuarius)
  siečanj Prvi mjesec u godini po gregorianskom kalendaru.
  Perzijsko
  jara, jarica
  (jar, jarek)
  sjenik,
  jaslice
  Prastari izrazi perzijskog izkona kod čakavaca i ikavaca već prije Turaka.
  Srbsko
  jarad kozlići Madunci od koze (Capra hircus). U Hrvatskoj tzv. ‘jariće’ imaju uglavnom pravoslavni jekavci, a kozliće kajkavci, čakavci i ikavci
  Grčko
  jastog
  (astakos)
  rarog,
  prug
  Veliki jestivi morski rak: izvorno grčki i čakavski astakos / jastog je s klieštima (Homarus gammarus), a štokavski (i srbski) je to drugi bez kliešta (Palinurus vulgaris) i taj noviji pomak značenja je nastao preko turske izkrivljenice “istakoz”.
  Tursko
  jastuk
  (yastik)
  perina,uzglavlje,
  kaj.+ ča.tuhica
  Jugo-turcizam nametnut od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat (izim graničnih sela uz Bosnu): Književno: perina i uzglavlje, ča.+ kaj. tuhica, ugarizam vanjkuš, ikav.-roman. kušin.
  Tursko
  javašluk nemar,
  neodgovornost
  Neodgovorno zanemarivanje obveza ili propisa. Naziv proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (izim graničnih sela uz Bosnu).
  Srbsko
  je ju, nju Srbska kratica od ‘nju’, dok je u hrvatskom to glagolski oblik: srb. jeste
  Indovedsko
  jebati
  (yabhati)
  obljubiti
  oploditi
  Ranohrvatski arhaizam indovedskog izkona i jedan od riedkih kroz naše psovke proširen na ine balkanske jezike.
  Srbsko
  Četničko
  jedro,
  jedreni
  jezgra,
  jezgrovni
  Središnja srž i njezin dio, stanična jezgra tiela ili atoma. U hrv. ‘jedro’ je zapravo gornji nastavak plovila na jarbolu za pogon vjetrom (kopneni Srbi uglavnom ne jedre pa nemaju problem te dvoznačnosti).
  Grčko
  jelinski,-nizam
  (hellenikos)
  helenski,-nizam,
  starogrčki
  To su novogrčke izkrivljenice (‘eliniko) koje su kroz pravoslavlje ušle i u srbski, a drugdje u Jugoslaviji su proširene od 20. stoljeća.
  Tursko
  jendek jarak, jaz,
  prokop
  Žlijeb za vodu izkopan u zemlji. Naziv proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (izim graničnih sela uz Bosnu).
  Grčko
  jetika, -kav
  (hektikos)
  sušica,-čav,
  tuberkuloza
  Plućna bolest, naziv je pod utjecajem Bizanta češći kod otočnih čakavaca i kod pravoslavaca.
  Perzijsko
  *jezditi (yazdat) jahati Voziti se na ledjima konja; prastari hrvatski glagol perzijskog izkona.
  Perzijsko
  jezere,*jezeráča
  (hezare,hezaran)
  tisuću, tisućica
  hiljadarka
  Broj 1.000 i veća papirna novčanica te vriednosti: stari nazivi perzijskog izkona najviše kod kajkavaca.
  Tursko
  jorgan (yorgan) poplun
  *blazina
  Topla punjena posteljina; naziv proširen od 20. stoljeća u Jugoslaviji, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (izim graničnih sela uz Bosnu).
  Latinsko
  jubilej
  (iubilaeum)
  obljetnica Proslava godine rada osobe, ustanove ili dogadjaja.
  Englezko
  Jugosfera
  (Yugo-sphere)
  Jugo-Balkanija
  3. Jugoslavija
  Ponovno buduće političko, gospodarsko i športsko povezivanje bivših jugo-republika + Albanija (bez Slovenije) u tzv. zajednicu “Zapadnog Balkana”.
  Latinsko
  juli
  (Iulius, Quintilis)
  srpanj Sedmi mjesec u godini po gregorianskom kalendaru.
  Latinsko
  juni
  (Iunius)
  lipanj Šesti mjesec u godini po gregorianskom kalendaru.
  Latinsko
  Jupiter
  (Jupiter)
  *Plavušica Peti od Sunca po udaljenosti i najveći planet Sunčevog sustava sa plavkastim svjetlom; to je stariji čakavski naziv ovoga modrog planeta iz hrvatskog pomorstva, koji je od 20. stoljeća u Jugoslaviji odbačen (jer ga nemaju nepomorski Srbi).
  Perzijsko
  juriš
  (yeriš)
  napad,
  nalet
  Stariji naziv perzijskog iskona od srednjeg vieka već prije Turaka.

  K

  Izkon Tudjica Prievod Značenje i opis
  Srbsko
  Četničko
  KA k, *spram ,
  prama
  Taj produženi srbo-balkanski veznik ka u hrv. tek iznimno zbog lakšeg izgovora stoji jedino i izključivo pred riečima koje već spočinju sa k- ili g-, ali nikako ne pred inima. Pogotovo ga nikada nema pred riječima započetim s vokalom, jer u hrv. tako ka + početni vokal izgovaraju i pišu jedino pravoslavci, pa je ovako “ka” u Hrvatskoj ranije bilo nepoznato i nametnuto tek pod Jugoslavijom od 20. stoljeća.
  Akado-sumersko
  kabanica
  (kaban)
  ogrtač,*kaban,
  njem.mantil
  Najstariji naziv tog značenja u Europi kod ikavaca i čakavaca: ranohrvatski relikt prapovjestnog izkona iz akado-sumerske Mezopotamije očuvan kroz perzijski; naše pomorsko-čakavski je još isto prapovjestno: *kabân.
  Tursko
  kabast glomazan,
  zdepast
  Preveliki i nespretni predmet ili stvorenje. Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (izim graničnih sela uz Bosnu).
  Rusko
  kaćuša
  (katyúša)
  minobacač,
  raketni bacač
  Vojni naziv (= mala Katica) ruskog izkona iz SSSRa za kamion s raketnim naoružanjem, nastao i proširen kod nas u 20. stoljeću.
  Tursko
  kadar sposoban,
  spreman
  Pridjev za nekoga tko zna i može nešto učiniti.
  Tursko
  kadija sudac Službenik ovlašten za donošenje sudskih presuda. Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (izim graničnih sela uz Bosnu).
  Tursko
  kajgana pražetina,
  int. omlet
  Zamućeno i preprženo jaje. Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (izim graničnih sela uz Bosnu).
  Tursko
  kajiš
  (kaiš)
  remen,
  opasač
  Kožnata traka, većinom za držanje hlača oko pojasa. Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (izim graničnih sela uz Bosnu).
  Srbsko
  kajkavština
  kajkavački
  kajkavica,
  kajkavski
  Srbsko-vukovski oblici nametnuti tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznati: izvorni kajkavci na selu ne kažu “kajkavŠTina” (osim vukoviziranih gradjana).
  Tursko
  kajmak
  (kaymak)
  vrhnje,
  skorup
  Odstajala mliečna mast iz polukiselog mlieka. Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (izim graničnih sela uz Bosnu).
  Tursko
  kajsija
  (kaysi)
  marelica Vrsta drvenaste voćke (Prunus armeniaca); naziv proširen u Jugoslaviji od 20. stoljeća, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (izim rubnih sela uz bosansku granicu).
  Grčko
  kaktusi
  (kaktos)
  nopali,
  kakteje
  Bodljaste sočno-mesnate biljke iz američkih pustinja sadjene u Sredozemlju i u gradskim stanovima; nopal je raniji čakavsko-romanski naziv odbačen u Jugoslaviji.
  Grčko
  kalafat
  (kalaphates)
  brodograditelj,
  škveranin
  Graditelj drvenih brodova i jedrenjaka, većinom u čakavici.
  Tursko
  kalaj,
  kalaisati
  kositar,
  pokositriti
  Kovina (metal) s kemijskom oznakom Sn. Rieči proširene tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznate (izim graničnih sela uz Bosnu).
  Rusko
  kalašnjikov
  (kalašníkov)
  ruska strojnica,
  automatska puška
  Vojni naziv ruskog izkona po prezimenu konstruktora iz SSSRa za učinkovitu poluautomatsku strojnicu, nastao i proširen po svijetu od 20. stoljeća.
  Tursko
  kalauz odpirač,
  ramandel
  Kukasti željezni pribor za otvaranje raznih starinskih brava. Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (izim graničnih sela uz Bosnu).
  Tursko
  kalem navojnica
  svitak, špula
  Zavojnica žice ili konca na valjkastoj osovini.
  Tursko
  kalfa djetić,
  šegrt
  Pomoćnik nekog obrtnika ili učenik-vježbenik u radionici.
  Tračansko
  *kalac, kalić
  (chalas)
  lokva,
  barica
  Prastari izraz tračanskog izkona, kod čakavaca i ikavaca od srednjeg vieka.
  Tursko
  kalup uzorak,
  obrazac
  Uzorni model za izradu nekog predmeta ili provedbu postupka.
  Srbsko
  kamenjarka
  (zmija ili ptica?)
  poskok
  (hrv. ptica)
  Opasna zmija otrovnica (Vipera ammodytes): Izmjena značenja nametnuta od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznato. Izvorno u hrv. kamenjarka je kraška ptica pjevica (Oenanthe) pa je naziv nejasno-dvoznačan.
  Grčko
  kamila
  (kamelos)
  deva,
  dromedar
  Pustinjska domaća životinja, Camelus dromedarius.
  Grčko
  kanister
  (konistrion)
  posuda,
  hamper
  Posuda za tekućine npr. vino, benzin itd..
  Srbsko
  kanja škanjac,
  kobac
  Ptice grabljivice iz roda Accipiter; naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, dotad u Hrvatskoj uglavnom nepoznat.
  Srbsko
  kànjem k njêmu
  *prama njemu
  Srbo-balkanski oblik nametnut tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca); starije kajkavsko-čakavski je *prama njemu.
  Srbsko
  kano, ko kao,
  ča-kaj. kak,koti
  “Kano” je većinom u pjesmama pravoslavnih jekavaca iz Crne Gore i iztočne Hercegovine (npr. Mi stojimo postojano kano klisurine), a sad najviše u pop-cajkama (Imam ženu kano mrenu, Jel kome kano srcu mome, itd.): Mileković (1999) to smatra srbizmom. “Kano” je uglavnom nepoznat u domaćim govorima sjeverozapadno od Cetine, što upućuje na njegov iztočni izkon. U dialektu: kajk. kak i najstarije čakav. koti.
  Grčko
  kantarijon
  (kantharion)
  pljuskavica Ljekovita biljka Hypericum perforatum od koje se pravi čaj; taj bizantinski balkanizam je kod nas proširen iz Srbije u doba Jugoslavije od 20. stoljeća, a izvorno-hrvatski je pljuskavica.
  Keltsko
  kantun
  (kant)
  ugao Pravokutni rub kuće; naziv keltskog izkona u nekim romanskim jezicima i starohrvatskom (osobito čakavica i ikavica).
  Tursko
  kapija
  (kapi)
  vrata,
  ulaz
  Ulazna vrata za pristup u neku prostoriju ili ogradjeni prostor. Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (izim graničnih sela uz Bosnu).
  Grčko
  karanfil
  (karyophyllon)
  klinčić,
  klinčac
  Uresno cvieće iz roda Dianthus i skupine Caryophyllaceae, čakav. garoful i kajk. klinček. Karanfil je poturčeno i više rabljeno u srbskom, u hrv. prije nepoznat i nametnut pod Jugoslavijom od 20. stoljeća.
  Perzijko
  karati, -ranje
  (karapan)
  psovati, -vanje,
  svadjati se
  Stariji izrazi perzijskog izkona, kod nas najviše kod ikavaca.
  Perzijsko
  karavana
  (karawan)
  karavana,
  prometna povorka
  Medjunarodni naziv perzijskog izkona za povezani niz jahača, vozila ili plovila koji putuju kao povorka.
  Perzijsko
  karga,*kargat
  (kargah, kargar)
  utovar, ukrcaj,
  krcati, utovariti
  Ukrcavanje robe i ljudi u brodove; raniji neromanski izrazi starohrvatskog pomorstva perzijskog izkona u čakavici i ikavici.
  Keltsko
  kari
  (karros)
  kola, vozilo vozilo s kotačima; naziv keltskog iskona u nekim romanskim jezicima i starohrvatskom (osobito čakavica i ikavica).
  Španjolsko
  karibski
  caribes (Charaibi)
  srednjoamerički,
  čak.*mejsemerni
  Pridjev španjolskog izkona po indianskom plemenu Charaibi: otočno i obalno područje srednje Amerike tj. Antilski otoci i Meksički zaljev, starije pomorsko-čakavski je to *Mejsemera i *mejsemerni (u Jugoslaviji odbačeno jer to nemaju nepomorski Srbi).
  Magjarsko
  karika veriga,
  turs. alka
  Noviji hungarizam za već postojeći raniji hrvatski naziv: veriga (turcizam: alka).
  Arabsko
  karobula
  (kharrub)
  rogač Južna sredozemna voćka tvrdih mahuna; prastari naziv iz Egipta proširen u srednjem vieku preko arabskih Saracena i kod nas osobito u čakavici.
  Tursko
  kasapin
  kasapiti
  mesar,
  zaklati
  Obrtnik u klaonici ili u mesnici. Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (izim graničnih sela uz Bosnu).
  Tursko
  kašika, kašikara
  (kašik, kašikli)
  žlica, žličarka
  jesetra (riba)
  Kuhinjski pribor za grabljenje jela; 1. Stroj za grabljenje pijeska iz vode;
  2. Velike rječne ribe iz skupine
  Acipenseridae. Nazivi prošireni od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, dotad u Hrvatskoj uglavnom nepoznati.
  Perzijsko
  katanac
  (kattan)
  lokot,
  *samoklop
  Srednjovjeki arhaizam perzijskog izkona, sada češći u Bosni i Srbiji; izvorno hrv. je starije čakav. *samoklop.
  Grčko
  katarka
  (katergon)
  jarbol,
  snast
  Srednjovjeki naziv grčkog izkona proširen pod Bizantom, sada većinom u srbskomu i naknadno proširen pod Jugoslavijom.
  Grčko
  katedrala
  (kathedra)
  prvostolnica,
  stolna crkva
  Središnja biskupska ili kardinalska crkva, većinom u glavnom gradu neke države ili pokrajine, čakav. kantridala, srb. saborna crkva.
  Arabsko
  katun
  (ka’atun)
  pastirski stan Pastirska kuća većinom od kamena uz brdske pašnjake; stara srednjovjeka tudjica iz arabskog, kod nas osobito u ikavici.
  Tursko
  kavez krletka,
  gajba
  Prostor ogradjen rešetkama za držanje domaće peradi ili inih životinja u zvjerinjaku.
  Tursko
  kazan (kazan) kotao Veća duboka posuda zaobljenog dna za tekućine; naziv proširen od 20. stoljeća u Jugoslaviji, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (izim graničnih sela uz Bosnu).
  Perzijsko
  kebar (kerbe)
  kebrica
  kukac, insekt,
  bubica
  Prastari hrv. nazivi perzijskog izkona za insekte-kornjaše (Coleoptera).
  Magjarsko
  kecelja
  (kecely)
  pregača,
  školska kuta
  Naziv magjarskog izkona najčešći u srbskom, kod nas proširen pod Jugoslavijom od 20. stoljeća.
  Grčko
  kemija (chemeia) lučba,
  kemia
  Prirodoznanstvena struka koja proučava elemente, spojeve i njihove reakcije.
  Englesko
  kengur
  (cangaroo)
  klokan
  grč. Macropus
  Veliki australski tobolčari iz skupine Macropodidae: naziv nastao iz engleskog cangaroo, izkonom od australskih Aborigina (gangaruh), kod nas proširen pod Jugoslavijom od 20. stoljeća: izvorno hrv. klokan i starije čakav. klokûn.
  Srbsko
  kenjkati cmizdriti,
  cendrati
  Glagol proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Magjarsko
  kepec
  (kepecz)
  patuljak,
  mališan
  Naziv magjarskog izkona prošireni najviše u sjevernoj Hrvatskoj.
  Grčko
  ker
  (Κέρβερος)*
  1. pas
  2. lovački pas
  Sisavac iz reda psolikih životinja, odnosno roda pasa (Canidae); ljudi ih koriste za razne namjene (primjerice: lov, traganje, spašavanje i dr.).
  *prjema mitoložkom biću
  Tursko
  kesa
  kesica
  vreća,
  vrećica
  Udubljena tvorevina od platna ili papira za hranu ili sitnije predmete. Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (izim graničnih sela uz Bosnu).
  Grčko
  kesten
  (kastanon)
  kostanj,
  Castanea sativa
  U hrv. je izvorno kostanj, a kesten je većinom u srbskom i proširen je od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Magjarsko
  kicoš
  (kicosz)
  gizdavac,
  eng.playboy
  Panonski naziv magjarskog izkona većinom u sjevernoj Hrvatskoj i Vojvodini.
  Tursko
  kičma
  kičmenjaci
  kralježnica,*hrbtenica
  2. kralježnjaci
  1. Koštana osovina u ledjima životinja i čovjeka;
  2. Naprednije životinje s kostima
  (Vertebrata): nazivi prošireni od 20. stoljeća u Jugoslaviji, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznati.
  Tursko
  kijamet nevrieme,
  oluja
  Turcizam naknadno proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (izim graničnih sela uz Bosnu).
  Perzijsko
  kiosk
  (kushk)
  tezga,
  dućančić
  Priručna montažna ili pomična kućica na ulici za raznu sitnu prodaju: naziv perzijskog izkona proširen u mnogim europskim jezicima.
  Mongolsko
  kip
  (khüb)
  statua,
  torzo
  Plastični umjetnički prikaz neke osobe, stari srednjovjeki naziv mongolskog izkona.
  Tursko
  kirija zakup,
  najam
  Plaćanje unajmljenog prostora ili poslova po ugovoru.
  Mongolsko
  *kitajski
  (Khattay)
  kineski,
  čak. *kitâjni
  Srednjovjeki arhaizam mongolskog izkona kod nas većinom u čakavici, kajkavici i slovenskom (“kineski” je uglavnom u srbo-jekavskom Vukopisu). Noviji srbokorjenski oblik “kinezki” je samo formalno-lažna korienizacija iz srb. kineski, jer je u hrv. do 1. svj. rata bilo većinom: kitajski.
  Srbsko
  klackalica ljuljačka,
  njihalka
  Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Mongolsko
  klobuk šešir Stariji srednjovjeki naziv mongolskog izkona za pokrivalo muške glave.
  Srbsko
  ključati
  ključanje
  kipiti, kipljenje
  vrieti, vrienje
  Pregrijanost neke tekućine kada stvara paru i mjehure. U hrv. dialektima ‘ključati’ znači staviti ključ u bravu
  Baltoprusko
  kmet
  (kumetis)
  najamnik
  bezzemljaš
  Srednjovjeki arhaizam baltopruskog izkona, kod nas najviše u kajkavici.
  Rusko
  knez (knjaz)
  kneževina
  ban,
  banovina
  Crkvenoslavenski nazivi većinom iz pravoslavlja, kod nas uglavnom prošireni unatrag u poviest iz Vukopisa pod Jugoslavijom, ranije uobičajeni hrvatski nazivi ban i banovina staroiranskog izkona, dok je izvorno hrvatski knez = niži selski čelnik ili najviše gradonačelnik.
  Srbsko
  Četničko
  kobajagi tobože,
  navodno
  Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim pravoslavnih jekavaca).
  Magjarsko
  kobasa
  (kolbasza)
  kobasica,
  njem. vuršt
  Panonski hungarizam za trajnu mesnu konzervu u crievu (nema izvorne hrv. rieči).
  Srbsko
  kokot pievac Mužjak kokoši. Prošireno u svim hrv. dialektima: štok. pijevac, čakav.-ikav. pivac, kajkav. pevec, a tzv. ‘kokot’ tu rabe uglavnom pravoslavni jekavci i u Hrvatskoj je taj proširen osobito od 20. stoljeća pod Jugoslavijom.
  Indovedsko
  *kolati
  (kolati)
  kružiti
  cirkulirati
  Ranohrvatski arhaizam indovedskog izkona, uglavnom nepoznat u inim europskim jezicima.
  Perzijsko
  *kolike
  (kolika)
  trbobolja,
  probavna bol
  Ranohrvatski srednjovjeki arhaizam perzijskog izkona za bolove u trbuhu iz probavnog trakta.
  Grčko
  komet
  (kometes)
  repatica
  kaj. repáča
  Manja nebeska tiela Sunčevog sustava koja se sporije gibaju po izduženim elipsama i kada su bliže Suncu, od vrućine isparavaju u sjajne plinove poput dugog repa, a kad su dalje bez plina postaju nam nevidljiva (ženski: kometa = srbizam).
  Tursko
  komšija
  komšiluk
  susjed,
  susjedstvo
  Najbliži ini stanovnici oko neke kuće i njihovo okružje. Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (izim graničnih sela uz Bosnu).
  Mongolsko
  konak
  (khonag)
  prenočište,
  pansion
  Stariji naziv mongolskog izkona već prije Turaka.
  Španjolsko
  kondor
  (condor)
  andski strvinar,
  čakav. supýna
  Najveća leteća ptičurina iz skupine strvinara u Južnoj Americi, pomorsko-čakav. supýna.
  Francuzko
  kongoanski
  (congolais)
  srednjoafrički
  čak.*medmoréjski
  Medjunarodni izraz proširen iz francuskog, a srednjovjekim izkonom iz bantu-jezika (kongo). Naše je ranije pomorsko-čakavski *medmoréjski od Medmorîja = srednja Afrika (u Jugoslaviji odbačeno jer to nemaju nepomorski Srbi).
  Srbsko
  koštovnik cjenik Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  kotur kolut,
  kotač
  Naziv proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat (osim pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  kotva
  kotvište
  sidro,
  sidrište
  Izrazi prošireni u rječnoj polvidbi od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznati (osim pravoslavnih jekavaca).
  Tursko
  kovrča
  kovrčast
  uvojak, lokna,
  loknast
  Lučno uvijeni dielovi kose.
  Srbsko
  kraguj sup,
  orao strvinar
  Grabljivice strvinarke iz skupine Gypidae (upor. Kragujevac); naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, dotad u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  krajobraz
  krajobrazni
  krajolik,
  pejsažni
  Izrazi prošireni tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznati (osim pravoslavnih jekavaca).
  Francuzko
  kravata
  (cravatte)
  kravata Medjunarodni naziv proširen preko francuzkoga, a latinskog izkona od Croata (Hrvat) jer su prve kravate u Europi nosili naši Trenkovi panduri.
  Baltoprusko
  krčma
  (karcema)
  gostiona
  restoran
  Srednjovjeki arhaizam baltopruskog izkona, dok je slično magjarski (korczma) tek kasnija izvedenica i naše nije hungarizam.
  Tursko
  kreč
  krečiti
  vapno,
  oličiti
  Pržena vapnenasta tvar za ličenje i žbukanje prostorija. Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (izim graničnih sela uz Bosnu).
  Tursko
  krečnjak,krečni
  (krečlik)
  vapnenac,
  vapnenast
  Sivobiele taložne stiene od kalcita (CaCO3), glavna sastavnica našega krasa: naziv nametnut od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj nepoznat.
  Srbsko
  kreja šojka Ptica pjevica (Garrulus glandarius): naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  Četničko
  krenuti
  (kreniti)
  maknuti, potjerati
  poći, početi …itd.
  Taj noviji neodredjeni i mnogoznačni balkanizam je pod Jugoslavijom od 20. stoljeća potisnuo i zamienio cijeli niz izvornih hrvatskih glagola.
  Francuzko
  kreten (crétin) blesan, glupan
  debil, idiot
  Invalidna osoba zaostala u razvitku duševno i tjelesno, psihofizički degenerik
  Srbsko
  kretnja
  kretanje
  pomak, micanje
  polazak, gibanje
  Od sredine 20. stoljeća su ovi srbski balkanizmi potisnuli izvornohrvatski pomak, polazak, gibanje i micanje
  Srbsko
  kretanje gibanje, micanje Od sredine 20. stoljeća je taj balkanizam potisnuo izvornohrvatsko gibanje i micanje
  Mongolsko
  krevet (kevter) postelja Dio pokućstva koji služi za ležanje, spavanje (u sjevernoj Hrvatskoj je rani mongolizam već prije Turaka).
  Srbsko
  krivina
  okuka
  zavoj,
  zaokret
  Zavijanje i krivudanje puta, npr. serpentine. Nazivi prošireni tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznati (osim pravoslavnih jekavaca).
  Baltoprusko
  križ,*križić (skrisis,skrizits) znak križa
  križ na vratu
  Srednjovjeki arhaizam baltopruskog izkona: posebni balto-hrvatski oblik, jer ini Slaveni ovo tvore većinom iz osnovice krst-.
  Srbsko
  Četničko
  krmanoš
  krmanjenje
  kormilar,
  kormilarenje
  Srboidni izrazi prošireni u rječnoj plovidbi od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznati.
  Srbsko
  kroza,kròzanj
  kròzame
  kroz njêga
  kroz mêne
  Srbo-balkanski oblici nametnuti tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznati (osim kod pravoslavnih jekavaca); starije kajkavski je skros i čakavski skrôzi.
  Srbsko
  krst
  krstaš
  križ,
  križar
  Nazivi prošireni od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznati (osim pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  krš,
  krški
  *kras
  kraški
  Vapnenasti kras i pripadni kameni reljef. Naprotiv u hrv. ‘krš’ (kršje) izvorno znači lomljavu i porazbijane komade (ruševine i ini otpad), a ne reljefni kras.
  Srbsko
  Četničko
  krtola gomolj,
  krumpir
  Gomoljasto povrće (Solanum tuberosum): naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  kuburiti oskudievati,
  životariti
  Glagol proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat (osim pravoslavnih jekavaca).
  Magjarsko
  kukolj
  (konkoly)
  korov,
  čak.prelog
  Panonski naziv magjarskog izkona za korovno bilje vrtova i oranica.
  Perzijsko
  kukovlje
  (kukalar)
  stienjak,
  grič, greben
  Prastari reljefni naziv perzijskog izkona za tornjasto stienje na Dinarskom krasu.
  Mongolsko
  kukúrni, kukrika
  (kukünur,kukrükh)
  modro-ljubičast,
  perunika (Iris)
  Stariji srednjovjeki mongolizmi azijskog izkona uglavnom u čakavici: tamnomodro-ljubičasta boja i takvo tamno cvijeće (ne tek plavo).
  Srbsko
  kukuvija sovina, sovuljaga Velika vrsta sove (Bubo bubo) s pernatim ‘ušima’ na glavi.
  Tursko
  kula
  (kule)
  utvrda,
  toranj
  Zidinama ogradjena nedostupna zgrada u obliku tornja.
  Grčko
  kulap, kulaf
  (kolpos)
  pučina,
  ocean
  Čakavsko-ikavski izrazi za otvoreno more predromanskog izkona.
  Tursko
  kuluk
  kulučiti
  prisilni rad,
  ča-kaj.vahta,vahtat
  Turski izrazi za prisilni rad, starije čakav. i kajkav. iz gotskoga: *vahta, vahtati.
  Magjarsko
  kum, kuma
  (koma)
  kum, kuma,
  čak.sutal, sutla
  Panonski naziv magjarskog izkona za svjedoke pri krštenju i vjenčanju.
  Perzijsko
  kumek
  (kumek)
  seljak,
  kaj. mužek
  Starohrvatski arhaizam perzijskog izkona, najviše u kajkavici.
  Tursko
  kumra
  (kumri)
  grlica Divlja ptica pjevica koja guguće (Streptopelia decaocto); naziv proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, a ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat (izim graničnih sela uz Bosnu).
  Grčko
  kunjado, -ada
  (kouniados,-da)
  stric, strina,
  rođak,-kinja
  Rodbinski nazivi grčkog izkona u čakavici i ikavici.
  Perzijsko
  *kup, kupek
  (kup, kupek)
  hrpa, gomila
  hrpica
  Prastari naziv perzijskog izkona u kajkavici, čakavici i slovenskom.
  Ilirsko
  Kupa, kupski
  (Kolapis,Colapianus)
  rieka Kupa,
  pokupski
  Domaći antički izrazi ilirskog izkona po plemenu Colapiani (iz grčko-rimskih zapisa).
  Akado-sumersko
  *kupica,kupička
  (kupatar)
  čaša, čaška,
  šalica
  Najstariji naziv tog značenja u Europi u kajkavici i čakavici: ranohrvatski relikt prapovjestnog izkona iz akado-sumerske Mezopotamije očuvan kroz perzijski, uz Jadran još: *žmulić (iz perzij. zmulek).
  Srbsko
  kupus, kupusni
  kupusav
  zelje, zeljni
  zeljast
  “Kupusni” oblici prošireni od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj rijetki uz bosansku granicu i kod pravoslavnih jekavaca (u hrv. jedino pogrdno: kupusara = poderana knjižurina).
  Mezopotamsko
  *kurúza, kurùzni
  (kuruza,kurustu)
  srb. kukuruz,
  kukuruzni
  Prvu kuruzu su kod nas donesli arabski pomorci u Dalmaciju već u srednjem vieku prije Kolumba, starosemitski u Mezopotamiji: kuruza = krmivo. Tzv. kukuruz je nametnut od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, prije je u Hrvatskoj taj oblik nepoznat.
  Mongolsko
  kusast (khuse)
  kusonja(khuson)
  skraćen,očerupan
  očerupanac
  Cjelina kojoj je dio odsječen ili pokidan: stariji srednjovjeki mongolizmi azijskog izkona.
  Tursko
  kusur sitniš, novčići Sitniji kovani novac i ostatak koji se vraća nakon uplate. Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (izim graničnih sela uz Bosnu).
  Latinsko
  kvazi-
  (quasi)
  lažno-, nadri-
  nazovi-
  Ovaj romanski predmetak iz latinskoga znači: nalik, poput, lažno i sl. (u smislu prividne imitacie ili podvale).

  L

  Izkon Tudjica Prievod Značenje i opis
  Srbsko
  lađa
  lađar
  brod (riečni),
  brodar
  Srbski nazivi prošireni u riečnoj plovidbi od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj slabo poznati (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Latinsko
  laguna, lagunski
  (lacuna,lacunaris)
  polumore,
  bočata voda
  Primorsko poluslano jezero s uzkim rukavcem do mora; u novije doba se zbog vukovskog neznanja romanizama u našoj turističkoj promičbi i obični zaljevi imenuju tzv. “lagunom”.
  Perzijsko
  lak, -iranje
  (lak, šelak)
  lak,
  premaz
  Rieči perzijskog izkona proširene u mnogim europskim jezicima.
  Tursko
  lakrdija
  lakrdijaš
  glupost,
  šaljivac
  Šaljenje, komedija, neozbiljne izjave i njihov govornik.
  Grčko
  lampa, lampaš
  (lampas)
  svjetiljka Priručna i prienosna naprava za osvjetljavanje u mraku.
  Grčko
  lampada, lampati
  (lampáda,lampetáo)
  sievanje, sievati
  bliskanje,*bliskati
  Izrazi grčkog izkona za noćni odsjev munja na moru, najviše u čakavici i ikavici.
  Grčko
  lanterna, -ternist
  (lamptér,-roûchos)
  svjetionik
  svjetioničar
  Veća zidana zgrada na obali ili otoku s jakim signalnim svietlom i stalnom posadom svjetioničara (manje obalno svietlo na stupu bez ljudi: feral).
  Srbsko
  laprdati blebetati,
  blezgariti
  Glagol proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat (osim pravoslavnih jekavaca).
  Indovedsko
  laštiti
  (lascita)
  polirati
  glancati
  Ranohrvatski arhaizam indovedskog izkona, većinom nepoznat u inim europskim jezicima.
  Španjolsko
  latinoamerički
  (latino-americano)
  južnoamerički,
  čak. *zahôjni
  Pridjev po većinskim doseljenicima Južne Amerike uglavnom iz romanskih zemalja južne Europe. Kod nas je starije pomorsko-čakavski: *zahôjni od *Zahôje = Južna Amerika (u Jugoslaviji odbačeno jer to nemaju nepomorski Srbi).
  Tračansko
  *laz, lazje
  (laza, lazas)
  progala,
  čistina
  Sječina ili prirodna čistina unutar veće šume, naziv tračanskog izkona u kajkavici i čakavici.
  nepoznato
  lažac, lažov, levat lažljivac Osoba koja namjerno govori neiztinu.
  Srbsko
  leb
  lebac
  kruh,
  krušćić
  Srbski nazivi prošireni od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, dok u hrv. hljebac izvorno znači štrucu kruha.
  Grčko
  leksikon, -sikalni
  (lexikón, lexikós)
  veći riečnik
  čakav. velikâz
  Izrazi starogrčkog podrietla, danas znače veliki enciklopedijski riečnik, čakav. *velikâz.
  Liburničko
  *leut
  (lembul)
  jedrilica
  manji jedrenjak
  Domaći rano-pomorski arhaizam: manji drveni brod na jedra i vesla. Prvi su ga gradili jadranski Liburni pred oko 2.500 god. s ranim nazivom lembul, potom kopirali Grci kao lembos, a na Jadranu se dosad održao kao leut ili levut.
  Taliansko
  levant (levante)
  levantinac
  (Blizki) iztok
  iztočnjak
  Talianske tudjice najviše u čakavici, za iztočni vjetar i pučanstvo iztočnog Sredozemlja. Veliko: Levant = iztočno Sredozemlje, prednja Azija (politički tzv. Blizki iztok, Orient).
  Grčko
  lezbijka
  (Lesbikê)
  istospolka,
  kajk. lezbâča
  Lesbikós = starogrč. “koji pripada egejskom otoku Lesbos”, gdje su po antičkoj predaji zajedno živjele čudne ženske bez muškaraca: novije preneseno na ženske istospolke, kajkav. lezbâče.
  Srbsko
  lice
  lični
  osoba
  osobni
  Pojedina osoba ili uredska stranka. Naprotiv u hrv. to znači samo obraz na glavi (ne čovjeka), pa u hrv. surječju to zvuči smiešno i nesmisleno.
  Ilirsko
  Likota, lički
  (Likko,licavus)
  Ličanin, Lika,
  gorska Hrvatska
  Domaći antički izrazi ilirskog izkona iz plemena Japoda (po grčko-latinskim zapisima).
  Arabsko
  limun
  (limûn)
  int. citron
  *četrun
  Medjunarodni naziv arabskog izkona za voćni agrum Citus limonum, starohrvatsko-čakavski: četrun.
  Latinsko
  lingvicid
  (linguam occido)
  jezikomor,
  ubojstvo jezika
  Uništavanje nekoga materinskog jezika prisilom većine njegovih govornika za prielaz na ini različiti jezik: hrv. jezikomor, jugobalkanska izkrivljenica – “lingvOcid”.
  Latinsko
  lingvistika
  (lingua,lingulaea)
  jezikoslovlje
  kaj. jezîčnica
  Humanistička znanost koja poredbeno proučava jezične veze, pravila i njihov povijestni razvitak: kajk. jezîčnica, arhaj.čakav. zaykôvje.
  Srbsko
  lišćari bjelogorica,
  listače
  Listopadno drveće; naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim pravoslavnih jekavaca).
  Keltsko
  lokva
  (loche)
  mlaka,
  barica
  Starohrvatski arhaizam keltskog izkona (raširen već prije Austrougarske).
  Magjarsko
  lopov
  (lopos)
  lupež, tat,
  kradljivac
  Panonski hungarizam većinom kod štokavaca proširen pod Jugoslavijom, izvorno hrvatski je: lupež (čakavski) i književno kradljivac.
  Srbsko
  lozinka *zaporka Rieč ili izraz koji dopušta prolaz u neki zabranjen prostor ili na stranicu medjumrežja (Web).
  Indovedsko
  *lučiti
  (lucati)
  odvojiti
  rastaviti
  Ranohrvatski arhaizam indovedskog izkona, uglavnom nepoznat u inim europskim jezicima.
  Englesko
  lukati
  (to look)
  proviriti,
  škiljati
  Stariji hrvatski glagol englezkog izkona, najviše u kajkavici.
  Indovedsko
  *luknja
  (lokanya)
  rupa
  otvor
  Ranohrvatski arhaizam indovedskog izkona, većinom nepoznat u inim europskim jezicima, kod nas najviše u kajkavici i čakavici.
  Taliansko
  lungomare obalna cesta
  čakav. nizkje
  Talianska tudjica bez vukovskog jugo-prievoda: znači popločanu obalnu cestu ili makadamski put za šetnju uz more i prilaz kupalištu, starohrvatsko-čakavski = nizkje.

  Lj

  Izkon Tudjica Prievod Značenje i opis
  Srbsko
  -ljev,-ljeva
  -ljevo
  -ov, -ova
  -ovo
  U hrvatskomu pridjevski nastavak na –ljev uglavnom ne postoji i to je noviji pravoslavni rusizam nametnut pod Jugoslavijom od 20. stoljeća: npr. “Tomislavljev” je u hrv. normalno Tomislavov.
  Srbsko
  ljiljak šišmiš,
  *netopir
  Leteći noćni sisavci iz skupine Chiroptera. Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  ljubopitljiv znatiželjan,
  radoznao
  Pridjev proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim pravoslavnih jekavaca).

  M

  Izkon Tudjica Prievod Značenje i opis
  Arabsko
  magazin
  (makhzan)
  skladište,
  spremište
  Izvorno arabskog izkona: zgrada za spremanje oružja ili razne robe, u novije doba i američki naziv časopisa.
  Srbsko
  magnovenje časak, tren Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Latinsko
  maj (Maius) svibanj Peti mjesec u godini po gregorianskom kalendaru.
  Tursko
  majdan rudnik,
  kamenolom
  Udubina za izkopavanje kamenja ili raznih rudača. Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (izim graničnih sela uz Bosnu).
  Tursko
  majmun (maimon)
  majmunisati
  jopac, opica
  glupariti
  Čovjekolike tropske životinje (Primata), ovi majmunski turko-balkanizmi su nam nametnuti tek pod Jugoslavijom u 20. stolj., ranije nepoznati: sloven. i staroslav. opica, kajkav. jopec i čakav. šimja. Srbo-balkanski glagol znači ponašati se kao tzv.”majmun” = hrv. glupariti.
  Perzijsko
  makar
  (magar, makhar)
  premda,
  iako
  Prastari hrv. izraz perzijskog izkona.
  Tursko
  makaze
  (makaz)
  škare,
  nožice
  Metalna naprava za rezanje platna i papira. Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Baltoprusko
  *malin,*melin
  (malins)
  mlin
  vodenica
  Srednjovjeki arhaizam baltopruskog izkona, kod nas osobito u dialektima najviše u čakavici (malin) i kajkavici (melin).
  Perzijsko
  mamek
  (mamek)
  mamica
  majčica
  Starohrvatski deminutiv perzijskog izkona najviše kod kajkavaca.
  Tursko
  mamuza ostruga Nožni pribor jahača za podbadanje i ubrzanje konja. Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (izim graničnih sela uz Bosnu).
  Grčko
  manastir
  (monasterion)
  samostan,
  kloštar
  Zatvorena vjerska zajednica s neženjama, čakav. mostir i kajkav. kloštar (manstir je većinom srbski).
  Grčko
  mandrać
  (mandrakion)
  lučica,
  portić
  Manje i zaštićeno pristanište za čamce, u čakavici i ikavici.
  Tursko
  marama, maramica (mahrama) rubac, rubčić Pokrivalo ženske glave, ili manje za brisanje nosa.
  Arabsko
  maraška
  (marah)
  višnja
  lat. Cerasus
  Južni čakavski naziv voćke Cerasus domestica: na Sredozemlju i Jadranu proširen još u srednjem vieku preko Arapa, antičkim izkonom iz rane Mezopotamije.
  Arabsko
  marcipan
  (martabân)
  bademov kolačić Naziv srednjovjekog podrijetla iz arabskoga za razne slastice premazane bademovom kremom: prvotno pravljene u Indiji i zatim preko Arapa došle u Europu.
  Latinsko
  Marijan
  (Marianus)
  Marijin,
  marianski
  Romanski posvojni pridjev i muško ime u kršćanstvu od Marije, Majke Božje.
  Perzijsko
  *marjan, Marjan
  (maryah, maryann)
  junak,
  morski vuk
  Ranohrvatski arhaizam perzijskog izkona, kao osobno ime i toponim (npr. splitski Marjan).
  Perzijsko
  Marjane-Marjane!
  (Maryanni – Maryanni !)
  dalmatinska
  pomorska himna
  Ranohrvatski arhaizam praperzijskog izkona kao bojna himna arijskog plemstva: “Maryanni-Maryanni !” je na svijetu najstarija klinopisom zapisana himna s notama prije 3.500 godina iz rane Mezopotamie (zato jugoslavisti i doseljeni iz Bosne to izvrću u turcizam: Merjane-Merjane = Koralji-koralji!).
  Latinsko
  Mars
  (Mars)
  *Rumenica Četvrti od Sunca po udaljenosti i hladniji planet crvenkaste boje iza Zemlje; to je stariji čakavski naziv ovoga crvenog planeta iz hrvatskog pomorstva, koji je od 20. stoljeća u Jugoslaviji odbačen (jer ga nemaju nepomorski Srbi).
  Magjarsko
  marva
  marvinski
  stoka,
  stočni
  Suvišni hungarizmi za već postojeće i dobre hrvatske izraze: stoka i stočni.
  Latinsko
  mart (Martius) ožujak Treći mjesec u godini po gregorianskom kalendaru.
  Srbsko
  mastilo crnilo,
  nj. tinta
  Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Arabsko
  maškara
  (maskharat)
  krinka
  krabulja
  Proslava pod krinkama, krabuljna povorka npr. za mesopust (karneval).
  Arabsko
  matun
  (matun)
  opeka, cigla Sušena i pečena kockasta glina za gradnju; stara srednjovjeka tudjica iz arabskoga, kod nas osobito u čakavici i ikavici.
  Tursko
  megdan
  (meydan)
  bojište,
  sajmište
  Trg za sajmove, takodjer i bojno polje. Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (izim graničnih sela uz Bosnu).
  Tursko
  melem pomast Ljekoviti premaz za vanjsku uporabu; naziv proširen od 20. stoljeća u Jugoslaviji, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (izim graničnih sela uz Bosnu).
  Perzijsko
  merda, merdina
  (merd, merdane)
  govno, izmet,
  peder, gay
  Raniji predromanski izrazi perzijskog izkona.
  Tursko
  merdevine ljestve, lojtre Paralelne kose daske ili metalne šipke sa spojnicama za penjanje. Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (u čakavici: merdevina = govnarija).
  Arabsko
  merjan, merdjan
  (merdjanun)
  koralj Balkanski turcizam arabskog izkona.
  Grčko
  meteorit
  (μετέωρος)
  kriesnica Manja lutajuća tiela kao usijano sjajno kamenje koje pada s noćnog neba; njihov domaći kajkavsko-čakavski naziv kresnice/krisnice je od 20. stoljeća u Jugoslaviji odbačen (jer ga nemaju Srbi).
  Grčko
  meteorolog, -ija
  (metéora + logos)
  čakav. vrimeslôv
  čak. vrimeslôvje
  Nazivi grčkog izkona za stručnjake i znanost koji prognoziraju vrieme i proučavaju klimu: kod nas nema domaćih jugoštokavskih naziva, a hrvatsko-čakavski su to vrimeslôvi i vrimeslôvje (u Jugoslaviji odbačeno jer to nemaju Srbi).
  Latinsko
  meza (mensa)
  meziti
  zakuska,
  okusiti
  Manja gozba i stol za zakuske. Proširen pučki naziv od Slovenije do Bosne već prije Turaka.
  hiperjekavizam
  “mijera”
  mijerit
  mjera
  mjeriti
  Crnogorski hiperjekavizam: odnedavna to često rabe neobrazovani polupismeni ikavci novodoseljeni iz BiH, kada u Hrvatskoj nastoje pisati jekavskim vukopisom, ikav. mira, kajkav. mera, čakav. *ferša (etrur. fersu).
  hiperjekavizam
  “mijesec”
  mijesečni
  mjesec
  mjesečni
  Crnogorski hiperjekavizam: odnedavna to često rabe neobrazovani polupismeni ikavci novodoseljeni iz BiH, kada u Hrvatskoj nastoje pisati jekavskim vukopisom, kajkav. mesec, ikav. misec, čakav. *mec.
  Latinsko
  mimoza
  (mimosus)
  akacija (prava) Bodljasta tropska stabla ili grmovi iz pustinja Afrike i Australije koji cvatu zimi i kod nas rastu samo uz južni Jadran, gdje ih kopneni laici krivo brkaju za tzv. ‘mimoze’ (jer prava botanička Mimosa kod nas raste rijetko uglavnom u stakleniku).
  Arabsko
  minaret
  (manara)
  islamski toranj,
  bošnj. munara
  Uski-visoki toranj uz islamske bogomolje (džamije), gdje pri vrhu mujezin (ili novi zvučnik) poziva na dnevne molitve (namaz): ‘minaret’ je turski, a ‘munara’ novo-bošnjački od arabskog izvornika ‘manara’.
  Tursko
  minđuše naušnice
  rinčice
  Metalni nakit na ušima žena i mornara. Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (izim graničnih sela uz Bosnu).
  Englezko
  minimarket turs. “dućančić”
  čak. malamèšet
  Sitna prodavaona ili prodajni kiosk: u Vukopisu tudjica “dućančić” (turs. dukkanli), starohrvatsko-čakav. malamèšet.
  Ranosemitsko
  *misirski
  (Misr)
  egipatski,
  čak. *misîrni
  Srednjovjeki arhaizam arabskog izkona izvorno nastao iz ranoegipatskog, kod nas najviše u pomorskoj čakavici i crkvenim tekstovima.
  Grčko
  mitra
  (mithra)
  kruna,
  tijara
  Istočnjački naziv za počasnu kapu ili krunu raznih čelnika.
  Srbsko
  mjera
  (mera)
  postupak
  poduhvat
  Poduzimanje djelatnosti za rješenje nekog problema. Naprotiv izvorno u hrv. to znači premjer ili mjerenje, pa u hrv. surječju to zvuči smiešno i besmisleno.
  Indovedsko
  mletački,Mlečani
  (Mlecchiana)
  venecianski
  Venecianci
  Izrazi Mlečani i mletački izvorno nisu slavenski, nego su starijega indovedskog podrijetla iz Mlecchiana u značenju: tudjinski, strani.
  Španjolsko
  moreški,maurski
  (Moriscos)
  arabski,
  sjevernoafrički
  Pridjev španjolskog izkona i još ranije izvorno iz starogrčkog Mauroi (tamnoputi), uglavnom za stanovnike sjeverne Afrike; od toga je korčulanska ratna igra “Moreška” (i istoimena slična Moresca iz Korzike).
  Srbsko
  moreuz tjesnac,
  morska vrata
  Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat.
  Bizantsko
  Morlaci,morlački
  (Mauroblachoi)
  Balkanci, Vlahi,
  balkanski,vlaški
  Dvoznačni izrazi: srednjovjeki bizantski naziv grčkog izkona za sjevernije romanizirane domorodce na Balkanu (potomci Ilira i Tračana); kasnije talianski izkrivljeno Morlacchi obrnuto znači doseljeno neromansko pučanstvo Balkana.
  Magjarsko
  mrcina
  (marczana)
  ljenoba;
  životinjski lješ
  Kod nas dialektalni naziv za lijenčinu ili životinjsko truplo.
  Srbsko
  “mrgara”
  mulgarium
  margar,
  složeni tor
  Izvorno iz latinskoga mulgarium (= muzilište) je kamenim suhozidom pregradjeni složen stočni tor (obor) s više pretinaca: izvorno čakavsko-hrvatski se to zove margâr, ali su ovo unitarni vukovci odnedavna 1980tih prekrstili u srboidni “mRgar”. (Kod Srba je ušlo drukčije kroz vlaško-rumunjski kao “mrgara” = ‘mlečna ovca’).
  Srbsko
  mrmak 1.kukac rovac
  2. svizac
  1. Štetni podzemni kukac Gryllotalpa, grize i uništava povrće; 2. Planinski glodavac svizac (Marmotta), živi na sniežnim vrhovima: naziv proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat (osim pravoslavnih jekavaca).
  Indovedsko
  mucati, mutav
  (mucate, mutai)
  zastajkivati
  prekid govora
  Ranohrvatski arhaizam indovedskog izkona.
  Tursko
  muhur žig, pečat Pribor za udaranje ovjerenih pečata na pisma i trgovačku robu. Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (izim graničnih sela uz Bosnu).
  Gotsko
  munjen, -enost
  (munan)
  sulud,
  blesav, -avost
  Raniji srednjovjeki germanizam gotskog izkona u nekim romanskim jezicima, a kod nas najviše u čakavici i ikavici.
  Arabsko
  mušur, mozur
  (mušurun)
  siga,
  ledenica
  Viseći led zimi ili od vapnaste sedre u špilji; stara srednjovjeka tudjica u ikavici i čakavici preko arabskoga iz Mezopotamie, a novije poturčeno ‘mozur’ u Bosni.
  Tursko
  mušterija kupac, klient Osoba koja kupuje u trgovini ili dolazi u ured i ordinaciju.
  Srbsko
  mutljaga petljanje,
  prtljanje
  Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim pravoslavnih jekavaca).

  N

  Izkon Tudjica Prievod Značenje i opis
  Srbsko
  nada, nadâme
  nadâse
  iznad,nad mêne
  (iz)nad sebe
  Srbo-balkanski oblici nametnuti tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznati (osim kod pravoslavnih jekavaca); starije kajkavsko-čakavski je *zgor (mene, njega).
  Srbsko
  nadmen umišljen,
  uobražen
  Pridjev proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  nadmetanje natječaj Naziv proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Arabsko
  nafta
  (neft)
  zemno ulje,
  petrolej
  Rudna tekućina koja se dobiva iz podzemlja za gorivo. Naziv arabskog izkona proširen u mnogim europskim jezicima.
  Srbsko
  nag, nagost gol, golotinja Izrazi prošireni tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznati (osim pravoslavnih jekavaca).
  Perzijsko
  *nahero
  (nahiri)
  ukoso,
  nakrivo
  Stup ili gradjevina nagnuti na jednu stranu. Stariji izraz perzijskog izkona poznat u hrv. dialektima od srednjeg vieka već prije Turaka.
  Srbsko
  nahođenje prosudba,
  procjena
  Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  nakaradan nakazni,
  nagrdan
  Pridjev proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim pravoslavnih jekavaca).
  Arabsko
  namaz
  ( صلوة )
  molitva (islam)
  hrv. premaz
  1. U islamu: dnevna molitva i klanjanje. 2. Klasično-izvornohrvatski: ljekoviti namaz tiela za kožne i ine bolesti.
  Grčko
  nana metvica Ljekovite biljke iz roda Mentha od kojih se pravi čaj, pepermint, itd.; taj bizantinski balkanizam je kod nas proširen iz Srbije u doba Jugoslavije od 20. stoljeća, a izvorno-hrvatski se zove metvica.
  Tursko
  nanule natikače, sandale Drvena obuća s gornjim vezicama. Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  Četničko
  napici
  (plur.napitak)
  napitki
  napitci
  Srboidni izkrivljen plural nametnut tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca). Hrvatima je to uvrjedljiva vulgarna psovka u značenju: na stidnici (vagini).
  Perzijsko
  naranča (narangi naranga) naranča
  srb.pomorandža
  Vrsta agruma iz Indije (Citrus aurantium), raniji neromanski naziv perzijskog izkona.
  Indovedsko
  *narav, naravan
  (narah, naravat)
  priroda
  prirodan
  Ranohrvatski arhaizmi indovedskog izkona, većinom nepoznati u inim europskim jezicima (pod Jugoslavijom prognan iz Hrvatske i zamijenjeni srbskim: priroda,-dan).
  Perzijsko
  narda
  (nard)
  greda
  pregrada
  Starohrvatski izrazi perzijskog izkona kod kajkavaca i slavonskih Šokaca.
  Srbsko
  naredni idući,
  sliedeći
  U tom značenju proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca). Povrh toga u hrv. isto znači zapovieđeni pa je smiešno i nesmisleno.
  Rusko
  narječje, -ečni
  (rus. naréčije)
  dialekt, -talni,
  srb.dijalekat,-atski
  Oblici ruskog izkona prošireni od 20. stoljeća pod Jugoslavijom: jugoslavenski vukovci razlikuju više narječje i niži dijalekat, – ali u inim europskim jezicima su to istoznačnice (s poddialektima).
  Srbsko
  naročit
  naročito
  osobit, -ta,-to,
  izrazit, -ta,-to
  Oblici prošireni od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznati (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  nasušni potrebit,
  svagdanji
  Pridjev proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat (osim pravoslavnih jekavaca), ali je tu dvoznačan u vezi suše.
  Perzijsko
  natašte
  (našte)
  gladan,
  prije jela
  Jutarnja glad nakon budjenja prije prvog obroka.
  Srbsko
  naTc-…, naTk-…
  naTs- . . .
  većinom: naD- …
  iznaD- …
  U klasičnomu izvornohrvatskom ovaj predmetak ostaje (iz)naD-, a ti Vukovi asimilacijski srbizmi su pismeno prošireni većinom od 20. stoljeća pod Jugoslavijom.
  Srbsko
  natenane potanko,
  podrobno
  Izraz proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  Četničko
  natociljati podvaliti,
  nasamariti
  Glagol proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca). U hrv. surječju zvuči dvoznačno i nesmisleno kao: na to ciljati (gadjati: srb. nišaniti).
  Srbsko
  naučnik
  naučnički
  znanstvenik
  iztraživač
  Stručnjak u znanstvenim proučavanjima. Naprotiv u hrv. to znači obrtni šegrt ili kalfa bez akademske naobrazbe, pa u hrv. surječju to zvuči smiešno i nesmisleno.
  Srbsko
  nauditi naškoditi,
  naštetiti
  Glagol proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Grčko
  nautika
  (nautike)
  plovidba,
  pomorstvo
  Pomorska struka za vještine plovidbe i pripadne pomorske škole.
  Vedsko
  *navakir, naukir
  (navacara, naukarna)
  kapetan,
  pomorac
  Prapoviestni naziv indovedskog izkona možda prenesen i preko grčkoga nauarchis, sada većinom u čakavici.
  Perzijsko
  navigati, *navje
  (navidan,navaya)
  ploviti morem,
  eskadra, flotila
  Starohrvatski srednjovjeki izrazi perzijskog izkona u čakavici i ikavici, ali ‘navje’ u srb. znači sablast pa je zato pod Jugoslavijom od 20. stoljeća izbačeno iz Hrvatske.
  Perzijsko
  *navoz
  (navaza)
  lučki dok,
  škver
  Prastari hrv. naziv perzijskog izkona za brodsko ležište u brodogradilištu.
  Srbsko
  nazad
  nazadni
  natrag,
  natražni
  Izrazi prošireni od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznati (osim pravoslavnih jekavaca).
  Perzijsko
  nazor, nazrijeti
  (nazar,nazarden)
  pogled, uvid
  uvidjeti
  Starohrvatski izrazi perzijskog izkona.
  Srbsko
  neću,nećeš,neće
  nećemo, nećete
  ne ću, ne će
  ne ćemo,ne ćete
  Srboidno spojeno pisanje nametnuto tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznato (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  nedokučiv nedostižan,
  neshvatljiv
  Pridjev proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  nedotupavan glupav,
  blesav
  Pridjev proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  Četničko
  nejač
  nejačad
  djeca,
  slabići
  Rieči proširene od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Baltoprusko
  *nekaj,*nikaj
  (nekai,nikai)
  nešto,
  ništa
  Srednjovjeki arhaizmi baltopruskog izkona, kod nas najviše u sjeverozapadnoj kajkavici.
  Grčko
  neologizam
  (neos-logos)
  novotvorba,
  nova rieč
  Naziv grčkog izkona za novo stvorene izraze o novijim pojmovima nekog jezika.
  Srbsko
  neprijatan neugodan,
  neukusan
  Pridjev proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  neprikosnoven nedodirljiv,
  nepovrjediv
  Pridjev proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Ilirsko
  Neretva, -tvanski
  (Naron,Narontios)
  rieka Neretva,
  neretvanski
  Domaći antički izrazi ilirskog izkona po grčko-rimskim zapisima.
  Srbsko
  Neretljani,
  neretljanski
  Neretvani,
  neretvanski
  Od 20. stoljeća pod Jugoslavijom je sve u svezi Neretve sustavno posrbljeno jer tu velika Srbija treba izbiti na Jadran preko srbskih “Neretljana”: srb.”Neretljanska kneževina”= hrv. Neretvanska banovina, “neretljanske lađe”= neretvanski brodovi, itd.
  Srbsko
  neubrojiv
  neubrojivost
  neodgovoran,
  neuračunjiv,-ost
  Rieči proširene od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  neumitan neminovan,
  neizbježan
  Pridjev proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  nezajažljiv nezasitan,
  gramzljiv
  Pridjev proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  Četničko
  nipodaštavanje priezir,
  podcjenjivanje
  Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Indovedsko
  *niska
  (niska)
  ogrlica,
  (Sv.) krunica
  Ranohrvatski srednjovjeki arhaizam indovedskog izkona najviše u ikavici; sličan srb. pridjev ženskog roda: niska = hrv. nizka.
  Tursko
  nišan
  nišaniti
  cilj, *meta,
  gadjati
  Oznaka tzv. mušica na oružju ili fotonapravi za ciljanje u metu. Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (izim graničnih sela uz Bosnu).
  Srbsko
  niza, nîzame
  nîzanj
  niz, niz mêne
  niz njêga
  Srbo-balkanski oblici nametnuti tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznati (osim kod pravoslavnih jekavaca); starije kajkavsko-čakavski je *zdol (mene, njega).
  Španjolsko
  nopal
  nopalera
  kaktus, -sarnik,
  zbirka kaktusa
  Čakavsko-romanski nazivi španjolskog izkona za mesnato-bodljaste biljke (Cactaceae) iz američkih pustinja i za njihove zbirke ili primorske vrtove kakteja
  Skandinavsko
  nordijski
  (Nordisk)
  skandinavski
  sjevernoeuropski
  Pridjev skandinavskog izkona: naš raniji pomorsko-čakavski je *tohórni od *Tohorâje = Skandinavija i *Tohorâni = Skandinavci (u Jugoslaviji sve odbačeno jer to nemaju nepomorski Srbi).
  Srbsko
  novčanik listnica,
  novčarka
  Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Latinsko
  novembar (November) studeni Jedanaesti mjesec u godini po gregorianskom kalendaru.

  Nj

  Izkon Tudjica Prievod Značenje i opis
  Srbsko
  nj, unj
  zanj
  njega, u njêga
  za njêga
  Srbo-balkanski oblici nametnuti tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznati (osim kod pravoslavnih jekavaca); starije kajkavski je *vu njêga i čakavski *va njêga.
  Skandinavsko
  njoki
  (knokk)
  valjušci
  čak. šurlice
  Prehrambeni naziv tjestenine ranogermansko-gotskog podrijetla: jugo-vukovska je podvala kako je to iz “talianskoga” – koji kao jezik u to rano doba uopće još ni ne postoji (tad se u Italiji još govori latinski !).

  O

  Izkon Tudjica Prievod Značenje i opis
  Srbsko
  obazriv obziran,
  oprezan
  Pridjev proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  Četničko
  obezbjeđenje
  (obezbeđenje)
  zaštita,
  osiguranje
  Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  obim obseg,
  prostranstvo
  U hrv. je to dativ od obje pa zvuči dvoznačno i nejasno: Značenje nametnuto tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznato.
  Srbsko
  Četničko
  objeda
  (obeda)
  kleveta, *potvorba
  ogovaranje
  Zlonamjerno prenošenje laži da se nekomu naškodi. Naprotiv je u hrv. to genitiv od ‘objed’ (ručak), pa u hrv. surječju ta ‘objeda’ zvuči besmisleno.
  Srbsko
  obrazovanje naobrazba,
  obrazovanost
  Oblik proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  obučen
  obučenost
  naučen, uvježban
  uvježbanost
  Tko je obrazovan i treniran za neki posao. Naprotiv u hrv. to većinom znači odjeven i odjevenost (tko nije gol), pa u hrv. surječju to uglavnom zvuči besmisleno i u Hrvatskoj tako govore pravoslavni jekavci.
  Srbsko
  obznana proglas, objava Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Tursko
  odaja
  (oda)
  prostorija
  dvorana
  Veća svećana soba za prijeme.
  Srbsko
  odašiljač
  odašiljati
  predajnik,prenositi,
  odpravnik
  Antenski toranj za radio i televiziju: srbski izrazi nametnuti pod Jugoslavijom, hrv. predajnik i prenositi.
  Srbsko
  odcjepiti,-ljenje
  (otcepiti,-plenje)
  odvojiti,
  odvajanje
  Rieči proširene tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  odjenuti, -vanje
  (odenuti,-evanje)
  obući, navući,
  oblačenje
  Rieči proširene tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  odlagati
  odlaganje
  odgadjati,
  odgoda
  Izmienjeno značenje nametnuto tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj nepoznato: izvorn hrv. to znači odbaciti (npr. smeće) pa je dvoznačno i nejasno.
  Srbsko
  odojče dojenče
  djetešce
  Sitno jednogodišnje diete koje još sisa. U hrv. ovo ne znači ljudsko diete, nego mladi praščić na ražnju pa zvuči nesmisleno.
  Srbsko
  Četničko
  odstojanje razmak,
  udaljenost
  Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  odstraniti
  (otstraniti)
  ukloniti,
  odmaknuti
  Glagol proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Indovedsko
  *odsukati
  (udsuka)
  odvući brod
  maknuti s obale
  Ranohrvatski arhaizam indovedskog izkona, većinom nepoznat u inim europskim jezicima.
  Srbsko
  odsustvo izočnost,
  dopust
  Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  odudarati odskakati,
  izdvajati se
  Glagol proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  Četničko
  odvajkada oduviek,
  odavno
  Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Rusko
  odvažan, -žnost
  (otvážnij,otvážnost)
  hrabar, smjel,
  hrabrost,smjelost
  Izrazi ruskog izkona kao književne posudjenice, najviše prošireni od 20. stoljeća pod Jugoslavijom.
  Tursko
  odžak (ocak)
  odžačar
  dimnjak,
  dimnjačar
  Ciev za odvod dima i obrtnik koji to čisti. Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (izim graničnih sela uz Bosnu).
  Srbsko
  ogled
  ogledni
  pokus, probni,
  pokusni
  Rieči proširene od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  Četničko
  ogledalo *zrcalo Staklo sa srebrenastom prevlakom ostraga, koja daje odraz slike ispred sebe.
  Srbsko
  okačen
  okačiti
  obješen, -siti,
  prikvačen,-čiti
  Rieči proširene tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  okidač *odponac,
  upaljač
  Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Tursko
  oklagija valar Drveni valjak u kuhinji za razvlačenje tiesta. Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (izim graničnih sela uz Bosnu).
  Srbsko
  okretač
  okretanje
  vrtilica, obrtač
  vrtnja, obrtanje
  Nazivi prošireni od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznati (osim kod pravoslavnih jekavaca): *vrtnja i vrtilica su potisnuti ranohrvatski arhaizmi indovedskog izkona (vartana, vartula).
  Latinsko
  oktobar (October) listopad Deseti mjesec u godini po gregorianskom kalendaru.
  Latinsko
  oltar
  (altare)
  žrtvenik
  svetište
  Najsvetije mjesto u kršćanskoj crkvi gdje svećenik obavlja misno slavlje: rimski izvornik je kod nas nedavno bio očuvan imenom šćakavskog sela Oltare kod Senja (od Jugoslavije “Oltari“).
  Tursko
  oluk
  (oluk)
  žlieb,
  okapnica
  Metalni žlieb oko krova za kišnicu: balkanski naziv turskog izkona, nametnut pod Jugoslavijom od 20. stoljeća, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat (izim graničnih sela uz Bosnu).
  Srbsko
  omaška,
  omanuti
  promašaj, -šiti,
  propust, -stiti
  Rieči proširene tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  omladina
  omladinski
  mladež,
  mladežni
  Rieči proširene od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  onđe
  onde
  tamo,
  onamo
  Rieči proširene tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  onomad nekoć,
  jednom, davno
  Rieč proširena tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznata (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  oP- . . . oB- . . . Srboidni asimilirani predmetak po Vuku Karadžiću, u Hrvatskoj pismeno nametnut većinom od 20. stoljeća pod Jugoslavijom.
  Srbsko
  oprečan suprotan,
  protivni
  Pridjev proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  opredijeliti
  (opredeliti)
  odabrati,
  odlučiti
  Glagoli prošireni tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznati (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Tursko
  oran voljan,
  spreman
  Pripravan i sposoban za neki posao. U hrv. surječju to zvuči nejasno i dvojbeno, jer isti taj izvorni pridjev već odavna označuje izorano polje.
  Latinsko
  orientalni,-ntalac
  (orientalis)
  iztočni, -čnjak
  čak. zihódni
  Što pripada daljem Iztoku i iztočnoj Aziji (blizkoiztočni = levantski); naš raniji pomorsko-čakavski izraz je zihódni od Zihòd = Orient (odbačeno u Jugoslaviji jer to nemaju nepomorski Srbi).
  Magjarsko
  orsag
  (orszag)
  država,
  srb. zemlja
  Naziv magjarskog izkona u sjevernoj Hrvatskoj, najviše u kajkavici.
  Mongolsko
  oroslan
  (oroslan)
  lav,
  veća zvier
  Naziv u sjevernoj Hrvatskoj, srednjovjeki izvorni mongolizam oroslan u kajkavici, a novija magjarska izkrivljenica “orslan” (orszlan) u štokavskom.
  Tursko
  ortak suradnik,
  partner
  Osoba koja zajedno suradjuje u nekom poslu i trgovini. Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (izim graničnih sela uz Bosnu).
  Srbsko
  osion
  osionost
  drzak,-skost,
  nasilan, -je
  Rieči proširene tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  oskrnaviti
  oskrnavljen
  obezčastiti,
  obezčašćen
  Rieči proširene tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Tursko
  osmanlijski
  (Osmanli)
  otomanski,
  veleturski
  Veleturski tj. koji pripada novovjekom Osmanlijskom sultanatu (hrv. Otomansko Carstvo) u jugozapadnoj Aziji i na Balkanu, čiji su islamski vladari (sultani) bili iz dinastije Osmanli.
  Srbsko
  osmatrač
  osmatrati
  motriti, motritelj
  promatrač
  Rieči proširene tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  Četničko
  ostrvo,
  ostrvce
  otok, otočić,
  školj
  Nazivi prošireni tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznati (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  ošamutiti
  ošamućen
  omamiti,-mljen,
  smutiti, -ućen
  Rieči proširene od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Grčko
  oštriga
  (ostreion)
  kamenica Jestiva okrugla morska školjka (Ostrea edulis), većinom čakavski naziv grčkog izkona.
  Srbsko
  oT- . . . oD- . . . Srboidni asimilirani predmetak po Vuku Karadžiću, u Hrvatskoj pismeno nametnut većinom od 20. stoljeća pod Jugoslavijom.
  Srbsko
  Četničko
  otadžbina
  otadžbinski
  domovina,
  domovinski
  Izrazi prošireni tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznati (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  otkačen
  otkačenost
  čudan,svojeglav,
  svojeglavost
  Rieči proširene tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  otkrovenje odkriće,
  objava
  Rieč proširena tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznata (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  otok (medicinski) oteklina,
  nateklina
  Bolesni podliev krvi na tielu. U hrv. pravi otok znači manji dio kopna okružen morem (srb. ostrvo), pa pri medicinskoj uporabi zvuči smiešno i nesmisleno.
  Srbsko
  otpušač vadičep,
  otvarač (boce)
  Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  ovaplotiti
  ovaploćen
  ostvariti,
  ostvaren
  Rieči proširene tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  ovejan lukav,
  prepreden
  Pridjev proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat: isti kajkavski znači vjetrovit, zameten sniegom.
  Srbsko
  ovđe
  ovde
  simo,
  ovamo
  Rieči proširene tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  Četničko
  ozljeda, -diti
  (ozleda, -diti)
  rana, raniti
  povrjeda, -diti
  Oštećenje tiela u obliku natučeno-nateklog ili prekinutog krvavog otvora. U srb. se rana i raniti izbjegavaju jer tamo znače hranu i hraniti (bez h).

  P

  Izkon Tudjica Prievod Značenje i opis
  Srbsko
  Četničko
  pacov štakor Štetan kućni glodavac iz roda Rattus. Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Indovedsko
  *pačiti
  (pashyati)
  smetati
  priečiti
  Ranohrvatski arhaizam indovedskog izkona u čakavici i kajkavici, većinom nepoznat u inim europskim jezicima.
  Srbsko
  padaline (-vine)
  padavinski
  oborine
  oborinski
  Srbske rieči nametnute od 20. stoljeća kroz jugo-meteorologiju, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Perzijsko
  pajdaš (padaš)
  pajdašia (padašan)
  prijatelj, drugar,
  prijateljstvo
  Priateljski istomišljenici od povjerenja i njihov medjuodnos. Stari izrazi perzijskog izkona u Sloveniji, Zagorju, Kvarneru i dalmatinskoj Zagori.
  Grčko
  palača
  (palatos)
  dvorac,
  veća zgrada
  Velika gradjevina, većinom svečano uredjena.
  Grčko
  palamida
  (pelamys)
  polanda Čakavski i ikavski naziv grčkog izkona za veliku plavu ribu Euthynnus pelamys (polanda je talianskog izkona).
  Grčko
  paleontologia (palaios-ontos-logos) biologija fosila,
  priroda izumrlih
  Prijelazna prirodna znanost izmedju biologije, prapoviesti i geologije, koja proučava izumrlo bilje i životinje + fosilne ljude (prije pisane povijesti), pa obuhvaća: paleobotaniku, paleozoologiu, paleoantropologiu i paleoekologiu (medjuodnose raznih fosila i njih spram praljudi i predpovjesnog okoliša), a iz tog iskustva može prognozirati i budući redoslijed promjena (futuristika).
  Grčko
  palme
  (palámê)
  žumare
  srb. paome
  Tropska južna stabla iz skupine Arecaceae (Principes), na vrhu s velikim lišćem i većinom jestivih plodova, kod nas sadjene na Jadranu: Domaći čakavski naziv žumare obuhvaća poluotporne subtropske palme s okruglo-lepezastim lišćem (dok ine s dugim razperjanim listovima izvorno nemaju hrv. naziva).
  Grčko
  palmira
  (palmýra)
  zapadna žumara
  američka žum.
  Američke poluodporne palme u više vrsta iz subtropskog roda Sabal s okruglo-lepezastim listovima, kod nas sadjene uz Jadran.
  Tursko
  pamuk mjehurac,
  bumbak
  Tropska biljka Gossypium, koja ima gusto-dlakavi plod s nitima za proizvodnju tkanina i vate. Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj malo poznat, u slovenskom, kajk. i čakav. većinom bombaž ili bumbak.
  Magjarsko
  pandur
  pandurski
  redarstvenik,
  policajac
  Suvišni hungarizmi u šatrovačkom slangu, za postojeći hrvatski naziv redarstvenik + medjunarodno: policajac (iz grčkog).
  Srbsko
  pantljika vrpca,
  traka
  Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Tursko
  para
  (pare)
  novac,
  sitniš
  Novčanice za plaćanje i sitnije kovanice. Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat (izim pravoslavnih jekavaca).
  Grčko
  paradajz
  (paradeisos)
  rajčica,
  pomidor
  Američko povrće crvenih plodova, Lycopersicum esculentum.
  Grčko
  paraliza
  (paralysis)
  ukočenost,
  oduzetost
  Bolest gibanja koja prisiljava na nepomičnost udova ili cielog tiela.
  Srbsko
  paramparčad krhotine
  komadički
  Rieč nametnuta od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznata (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Grčko
  parazit,-tski
  (para-sitos)
  krvopija,
  nametnik,-ički
  Živa bića koja ne žive samostalno u prirodi nego u drugima (npr. bakterije, gliste) ili na njima kao gamad i sišu im krv.
  Tursko
  parče komadić, odrezak Izmrvljena ili isjeckana cjelina na manje djeliće. Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat (izim pravoslavnih jekavaca).
  Magjarsko
  parip
  (paripa)
  pastuh,
  muški konj
  Panonski hungarizam većinom kod štokavaca proširen pod Jugoslavijom, izvorno hrv. je: pastuh.
  Grčko
  partenogeneza
  (parthenogenesis)
  djevorodnost,
  bezočinstvo
  Izravno radjanje potomaka bez oca niti spolnih dodira: zbog ubrzanog množenja je to vrlo često kod nižih životinja osobito račića i kukaca koji time stvaraju masovne invazije, ali to normalno izostaje kod svih biljaka i viših životinja npr. sisavaca.
  Srbsko
  pastrmka pastrva Jedna od najboljih i skupih sladkovodnih riba (Salmo trutta). U Hrvatskoj tzv. ‘pastrmke’ love uglavnom pravoslavni jekavci, a pastrve kajkavci, čakavci i ikavci.
  Grčko
  patriot(a)
  (patriotes)
  domoljub,
  rodoljub
  Osoba koja čuva, brani i radi za svoju domovinu i zavičaj (patriota = srbski oblik).
  Tursko
  pazar
  (baza’ar)
  tržnica,
  sajmište
  Javni trgovački prostor za brojne prodavaone.
  Baltoprusko
  pažnja, paziti
  (pazira,pazinat)
  pozornost
  paziti
  Izrazi baltopruskog izkona, izvorno povezani s ranoperzijskim: pazur.
  Keltsko
  pecaroš (pesk)
  pecanje
  ribič
  ribičija
  Starije nazivlje keltskog izkona u slatkovodnom ribarstvu na našim riekama i jezerima.
  Srbsko
  pećina
  peštera
  špilja,
  čak. *garma
  Rieči proširene od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj rjedji (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Grčko
  pedofil
  (paido-philos)
  “djecoljubac”,
  napasnik djece
  Nastrani ljudi (većinom muški) koji napastuju, spolno muče i zlorabe maloljetnu djecu za zadovoljavanje svojih izkrivljenih nagona.
  Srbsko
  pelcovati ciepiti (se) Glagol proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Perzijsko
  *peljar, pelati
  (peyar, pelate)
  vodič,
  voditi
  Raniji neromanski izrazi perzijskog izkona u kajkavici i čakavici.
  Tursko
  pendžer
  (pencere)
  prozor,
  poneštra
  Ostakljeni otvori na kući za osvjetljenje i prozračivanje. Naziv proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat (izim graničnih sela uz Bosnu).
  Grčko
  perivoj
  (peribollon)
  šetalište,
  veći vrt
  Veći javni park s posadjenim drvećem i uredjenim stazama.
  Keltsko
  peška (pesk) ribolov, ribarenje Lov na ribe, ribarski obrt; naziv keltskog iskona u nekim romanskim jezicima i starohrvatskom (osobito čakavica).
  Tursko
  peškir ručnik Hrapava ili resasta tkanina za otiranje mokrih ruku i tiela nakon pranja. Naziv proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat (izim graničnih sela uz Bosnu).
  Perzijsko
  picigati
  (picidan)
  peckati,
  zadirkivati
  Raniji neromanski izrazi perzijskog izkona.
  Perzijsko
  pidjama
  (pajama)
  spavaćnica Medjunarodni naziv perzijskog izkona za spavaće rublje.
  hiperjekavizam
  pijega
  pijegav
  pjega, *pirga
  pjegast,*pirgav
  Crnogorski hiperjekavizam: odnedavna to često rabe neobrazovani polupismeni ikavci novodoseljeni iz BiH, kada u Hrvatskoj nastoje pisati jekavskim vukopisom, ikav. piga, čakav. maća, kajk. *pirga.
  hiperjekavizam
  pijesma
  pijevat
  pjesma
  pjevati
  Crnogorski hiperjekavizam: odnedavna to često rabe neobrazovani polupismeni ikavci novodoseljeni iz BiH, kada u Hrvatskoj nastoje pisati jekavskim vukopisom, ikav. pisma, čakav. *pysan, kajk. *pesen.
  Gotsko
  pimpek,*pimpač
  (pimpas)
  kita,
  muški ud
  Ranogermanski arhaizam gotskog izkona, kod nas najviše u kajkavici i čakavici (pimplîn).
  Srbsko
  pipničar
  pipničarka
  gostioničar,-rka,
  konobar, -rica
  Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Perzijsko
  *pir, pirnici
  (pir, pirusi)
  svadba
  svatovi
  Ranohrvatski predslavenski arhaizam perzijskog izkona.
  Grčko
  pirat, -ski
  (peirates)
  gusar
  gusarski
  Rieči proširene od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Akado-sumersko
  *pirga,*pirgan
  (pirga, pirig)
  pjega, mrlja,
  pjegav,flekast
  Najstariji nazivi tog značenja u Europi kod kajkavaca i čakavaca: ranohrvatski relikti prapovjestnog izkona iz akado-sumerske Mezopotamije očuvani kroz perzijski, a kajk. veliko Pirga = Orionova maglica (odbačeno u Jugoslaviji jer to nemaju Srbi).
  Tursko
  pirinač
  pirinčan
  riža,
  rižin
  Vrsta južne žitarice, Oryza sativa. Naziv proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat (izim graničnih sela uz Bosnu).
  Perzijsko
  pirjan, pirjati
  (birjan,birjaden)
  pržen, pečen
  pržiti, peći
  Starohrvatski izrazi perzijskog izkona.
  Grčko
  pirun
  (perone)
  vilica,
  srb. viljuška
  Kuhinjski pribor za jelo, naziv grčkog izkona uz Jadran.
  Srbsko
  Četničko
  pismena dopisi, izprave
  podnesci
  Srbski naziv nametnut tek od 20. stoljeća kroz jugo-administraciju, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  pištati
  pištaljka
  zvižditi, -daljka
  fućkati, -kaljka
  Srbske rieči nametnute od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Grčko
  pitar
  (pitharis)
  tegla, lonac za cvieće Posuda sa zemljom za uzgoj raznog bilja i cvieća.
  Srbsko
  pitati
  pitanje
  toviti, tov
  šopati, -anje
  Izmienjeno srbsko značenje nametnuto od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj je to samo = upitati i upit.
  Baltoprusko
  pizda
  (pizda)
  stidnica
  vagina
  Srednjovjeki arhaizam baltopruskog izkona, kroz naše psovke proširen i u ine balkanske jezike.
  Grčko
  placa
  (platea)
  trg,
  tržnica
  Slobodan prostor usred grada za javne skupove i trgovanje, čakavski naziv uz Jadran.
  Akado-sumersko
  plahta,plahtica
  (pahatar)
  roman. lancun,
  turs. čaršav
  Najstariji naziv tog značenja u Europi u kajkavici i hrv. standardu: ranohrvatski relikt prapovjestnog izkona iz akado-sumerske Mezopotamije očuvan kroz perzijski, uz Jadran romansko-čakav. lancun (u Bosni i Srbiji tursko: čaršav).
  Grčko
  planet (πλανήτης) svjetlica Hladnija i manja nebeska tiela bez vlastitog žara, koja se vrte oko Sunca (i inih zviezda); stari čakavski naziv ‘svitlice’ kod jadranskih mornara od Visa do Kvarnera se javno rabio u našem pomorstvu za pomična nebeska tiela do 20. stoljeća, ali je odbačen u Jugoslaviji (jer ga nemaju nepomorski Srbi).
  Grčko
  planeta (πλανήτης) gatalica U balkanskoj izkrivljenici ženskog roda: proročanski znak ljudske sudbine u zvjezdogatanju (astrologiji); takodjer i papirić s najavom budućnosti što ga izvlači zamorčić kod uličnih Roma.
  Srbsko
  plovka
  plovan
  patka, raca
  patak, racan
  Ptice iz skupine Anatidae: srbski nazivi nametnuti od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznati (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  pobrđe gorje, brda Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  poda, podâme
  podâte
  ispod,pod mêne
  ispod tebe
  Srbo-balkanski oblici nametnuti tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznati (osim kod pravoslavnih jekavaca); starije kajkavsko-čakavski je *spod (mene, tebe).
  Srbsko
  pòdanj
  podâse
  pod njêga
  pod sêbe
  Srbo-balkanski oblici nametnuti tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznati (osim kod pravoslavnih jekavaca); starije kajkavsko-čakavski je *spod (njega, sebe).
  Srbsko
  Četničko
  podesiti
  podesan
  prilagoditi,
  uzkladiti, -djen
  Rieči proširene tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  podilaziti udvarati,
  laskati
  Glagol proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  Četničko
  podozrenje sumnja,
  dvojba
  Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  podstrek
  podstrekavati
  huškanje,
  huškati, potaći
  Izrazi prošireni tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznati (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  podudaran
  podudarnost
  sukladan,
  sklad, slaganje
  Rieči proširene od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Magjarsko
  pogača
  (pogacsa)
  srb. lepinja,
  arab. somun
  Razvaljano prženo tiesto, slično i starije je perzijski: bagača.
  Rusko
  pogrom(pogróm)
  pogromaš
  progon
  progonitelj
  Nazivi ruskog izkona najviše prošireni u 20. stoljeću pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznati.
  Srbsko
  pogružen snužden,
  tužan
  Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Arabsko
  pohaban, -ati
  (habilar)
  ofucan, ofucati
  izlizati se
  Rieči izkonom iz antičke Mezopotamie, do nas prenesene preko arabskoga.
  Srbsko
  pojata koliba
  *kliet, šupa
  Naziv nametnut od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  poklon
  pokloniti
  dar
  darovati
  Davanje uzdarja nekomu. Naprotiv u hrv. to većinom znači klanjanje (vjersko ili vladaru), pa u hrv. surječju ‘poklon’ zvuči smiešno i nesmisleno.
  Srbsko
  Četničko
  pokoljenje
  (pokolenje)
  naraštaj
  generacija
  Skupina vršnjaka sličnih godišta. Naprotiv u hrv. to znači nešto u svezi klanja (kao kolinje), pa u hrv. surječju to zvuči glupo i zastrašujuće.
  Srbsko
  pokondiren umišljeni,
  skorojević
  Izraz nametnut od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  pokretni
  pokretnost
  pomičan, gibljiv
  pomičnost
  Srbske rieči nametnute od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  pol
  polni
  spol
  spolni
  Muški i ženski rod s pripadnim plodilima. Naprotiv u hrv. pol znači vrh i dno globusa tj. sjever-jug (ne čovjeka).
  Grčko
  policija(politêia)
  policajac (politeoménos)
  redarstvo,*sigurba,
  pozornik, stražar
  Medjunarodni nazivi starogrčkog izkona, kajkav. policaj, ikav. policjot, a starije čakav. *sigurba.
  Grčko
  polihistor
  (poly-historikos)
  mnogoznalac,
  čak. šetesapjent
  Grč. polihistor = intelektualac koji pozna razne struke ili puno jezika, sveznajući, romansko-čakav.= šetesapjent.
  Srbsko
  polovni *rabljen,
  trošen
  Pridjev proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  pometnja zbrka
  nered
  Naziv nametnut od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  pomjeriti
  (pomeriti)
  pomaknuti
  premjestiti
  Promieniti mjesto neke stvari. Naprotiv u hrv. to izvorno znači uzeti mjeru tj. izmjeriti ili premjeriti, pa u hrv. surječju to zvuči smiešno i nesmisleno.
  Srbsko
  pomoliti se izviriti
  pokazati se
  Izmienjeno srbsko značenje nametnuto tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj posve nepoznato: izvorno hrv. isto znači samo izgovoriti molitvu.
  Srbsko
  ponaosob posebice,
  zasebno
  Izraz proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Grčko
  pontski (pontikós) crnomorski Što je povezano sa Crnim morem i sjeveroiztokom Sredozemlja: rani antički izraz starogrčkog izkona.
  Srbsko
  porijeklo
  (poreklo)
  izkon
  podrietlo
  Naziv proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  porodica
  porodični
  obitelj,obiteljski,
  lat. familija
  Izrazi prošireni tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznati (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  posilni slugan
  podložnik
  Srbska rieč prošrena od 20. stoljeća kroz jugo-vojsku, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznata (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Rusko
  posljednji
  (poslédnij)
  najzadnji
  krajnji
  Crkvenoslavenski pridjev ruskog izkona iz pravoslavlja nametnut od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  Četničko
  postepen postupan,
  gradualan
  Pridjev proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  postojbina
  postojbinski
  zavičaj, -čajni
  rodni kraj
  Naziv proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  posvojni genitiv posvojni pridjev Izraz proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  Četničko
  pošto jer, zbog U srb. je to razložni prilog. Naprotiv u hrv. to znači ‘koliko nešto košta’, pa u hrv. surječju to zvuči smiešno i nesmisleno.
  Srbsko
  poT- . . . poD- . . . Srboidni asimilirani predmetak po Vuku Karadžiću, u Hrvatskoj pismeno nametnut većinom od 20. stoljeća pod Jugoslavijom.
  Srbsko
  potčinjen podložan,
  podvrgnut
  Pridjev proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  potkošulja majica Srbska rieč nametnuta od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznata (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Indovedsko
  potok, potočni
  (pattoku, vipatoku)
  jarak
  jaz
  Ranohrvatski arhaizam indovedskog izkona (jugoslavisti podmeću da je iz magjarskog – jer nemaju ini Slaveni).
  Srbsko
  povinovati (se) podložiti se
  podvrgnuti
  Glagol proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  povjerioc
  (poverioc)
  povjerenik,
  vjerovnik
  Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  povratiti
  povraćanje
  bljuvati,-vanje
  rigati, -anje
  Srbske rieči nametnute od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Perzijsko
  povraz
  (pervaz)
  tunjica,
  eng. flaks
  Starohrvatski naziv perzijskog izkona od srednjeg vieka za ribarsku nit na kojoj su vezane udice.
  Srbsko
  pozadi iza, otraga, ,
  odostrag
  Izraz proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  Četničko
  pozni
  pozno
  kasan
  kasno
  Srbske rieči nametnute tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Perzijsko
  pozor
  (pazur)
  pažnja,
  pozornost
  Starohrvatski naziv perzijskog izkona od srednjeg vieka i na glagoljici (Vukovi jugoslavisti zbog izbacivanja to lažno navode kao noviji rusizam).
  Srbsko
  pozorište
  pozorje
  kazalište,
  glumište
  Nazivi prošireni tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznati (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Grčko
  praktičan
  (praktikos)
  primienjen,
  uporabni
  Većinom knjiški pojam grčkog izkona u gradskom govoru.
  Srbsko
  praštati
  praštanje
  oprostiti
  oprost
  Odpuštanje nekih grijeha ili zaborav zlodjela. Naprotiv u hrv. to izvorno znači praskanje i tutnjava oružja u ratu ili gromova u oluji, pa u hrv. surječju to zvuči smiešno i nesmisleno.
  Indovedsko
  *pravica, -ičan
  (pravicar)
  pravda
  pravedan
  Ranohrvatski arhaizmi indovedskog izkona većinom u kajkavici i čakavici, pod Jugoslavijom od 20. stoljeća prognani iz Hrvatske i zamijenjeni za srb. “pravda”.
  Srbsko
  pravobranioc
  -branilaštvo
  odvjetnik
  odvjetništvo
  Srbske rieči nametnute od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Grčko
  praziluk
  (prason)
  porjak,
  poriluk
  Povrće Allium porrum: naziv grčkog izkona proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat.
  Srbsko
  praznik *blagdan, svetak,
  ved. bhagadana
  Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Perzijsko
  prčiti
  (paracit)
  izturiti,
  iztaknuti
  Prastari glagol perzijskog izkona u čakavici i kajkavici.
  Perzijsko
  prditi (paradata) zasmrditi Prastari hrv. glagol perzijskog izkona za puštanje probavnog vjetra.
  Srbsko
  Četničko
  prečaga pregrada,
  pretinac
  Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  prečnik promjer,
  lat. radius
  Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  preda, predame
  predate
  pred,pred mêne
  pred têbe
  Srbo-balkanski oblici nametnuti tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznati (osim kod pravoslavnih jekavaca); starije kajkavski je spret i čakavski *sprid (mene, tebe).
  Srbsko
  predanj
  predase
  pred njêga
  pred sêbe
  Srbo-balkanski oblici nametnuti tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznati (osim kod pravoslavnih jekavaca); starije kajkavski je spret i čakavski *sprid (njega, sebe).
  Srbsko
  predan odan,
  *harni
  U tom značenju proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj samo kod pravoslavnih jekavaca. Povrh toga je “predan” dvoznačno-nejsno jer u hrvatskom izvorno znači izdan-dostavljen.
  Srbsko
  predmnijevati
  (predmnevati)
  predvidjati
  očekivati
  Glagol nametnut od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  Četničko
  predostrožnost
  predostrožan
  oprez, oprezan,
  *pozor, pozoran
  Rieči proširene tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  preduslov preduvjet,
  predpostavka
  Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  preduzeće
  preduzetnik
  tvrdka, poduzeće
  poduzetnik
  Nazivi prošireni od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznati.
  Srbsko
  Četničko
  preimućstvo nadmoć, prednost Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  Četničko
  preklani
  prekolane
  predlani
  pred 2. god.
  Srbsko značenje nametnuto od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznato: izvorno hrv. preklani = zaklani, uklani.
  Srbsko
  prema u smislu,
  po nekomu
  Značenje nametnuto od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj nepoznato: isto izvorno u hrv. znači prostorno gibanje u smjeru nečeg (čakav. i kajk. prama), pa je dvoznačno i nejasno.
  Srbsko
  premetačina pretres
  pretraga
  Naziv nametnut od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  prenavljati se
  prenavljanje
  pretvarati se
  izigravati
  Rieči nametnute od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  preT- . . . preD- . . . Srboidni asimilirani predmetak po Vuku Karadžiću, u Hrvatskoj pismeno nametnut većinom od 20. stoljeća pod Jugoslavijom.
  Srbsko
  prethodni prijašnji,
  raniji
  Pridjev proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  pretskazati
  pretskazanje
  predvidjeti,
  proročanstvo
  Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  pretstavka podnesak
  prigovor
  Naziv nametnut od 20. stoljeća kroz jugo-administraciju, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  pretšasni
  pretšasnik
  raniji, prvotni
  predhodnik
  Rieči nametnute od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  preturiti
  preturen
  izvrnuti,
  prevrnut
  Rieči nametnute od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  pretvoran
  pretvornost
  licemjeran
  dvoličnost
  Rieči nametnute od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  Četničko
  prevazići
  prevaziđen
  nadmašiti,
  prevladan
  Rieči proširene tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  prevejan
  prevejanost
  prepreden,
  lukavost
  Rieči proširene tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  pribrežje
  pribrežni
  primorje,
  obalni
  U hrv. to isto znači drugo (padine brda) pa je nejasno-dvoznačno. Ovako je prošireno tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznato (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Indovedsko
  prignati
  (parignanti)
  natjerati
  utjerati
  Ranohrvatski arhaizam indovedskog izkona, većinom nepoznat u inim europskim jezicima.
  Srbsko
  prikačiti pričvrstiti,
  zakvačiti
  Glagol proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  priležan
  priležnost
  marljiv
  marljivost
  Rieči nametnute tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  prinadležan
  prinadležnost
  pripadni
  prihod, berivo
  Rieči nametnute od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Englezko
  printer
  jugosrb.štampač
  novo: pisač
  čakav. tipâr
  Stroj za izpis teksta u tiskari i računalu, novokovanica: pisač, jugosrb. štampač, starohrvatsko-čakav. tipâr.
  Indovedsko
  *pripelati
  (paripelate)
  dovesti
  privesti
  Ranohrvatski arhaizam indovedskog izkona u kajkavici i čakavici, uglavnom nepoznat u inim europskim jezicima.
  Srbsko
  prirodnjak
  prirodnjački
  naravoslov,*-lovni
  prirodoslovac,-vni
  Srbske rieči nametnute tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, dotad u Hrvatskoj uglavnom nepoznate.
  Srbsko
  pristanište
  pristanišni
  luka, pristan
  lučki
  Rieči proširene uglavnom od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj dosta riedke.
  Srbsko
  prisustvo nazočnost,
  prisutnost
  Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  privreda
  privredni
  gospodarstvo
  gospodarski
  Srbske rieči nametnute od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  prljav
  prljati
  nečist, zmazan,
  onečistiti
  Rieči proširene tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  Četničko
  promaja propuh Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  promrdati prodrmati
  razgibati se
  Rieči nametnute od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  prost jednostavan
  običan
  Tko je prosječan ili nekompliciran. Naprotiv u hrv. to većinom znači bezobrazan i neodgojen, pa u hrv. surječju ovo zvuči smiešno i nesmisleno.
  Indovedsko
  *prosukati
  (sukavat)
  proburaziti
  probadati
  Ranohrvatski arhaizam indovedskog izkona u ikavici i čakavici, većinom nepoznat u inim europskim jezicima.
  Srbsko
  protezati se
  protezanje
  pružati se,
  prostirati, -nje
  Izrazi prošireni od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznati osim kod pravoslavnih jekavaca (u hrv. proteza => štaka pa sve zvuči nesmisleno).
  Srbsko
  protuha skitnica,
  pustolov
  Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  proturiti
  proturati
  *narinuti
  podmetati
  Rieči nametnute od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  providan
  providno
  proziran
  jasan, jasno
  Rieči nametnute od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  provod
  provodadžija
  zabava
  svodnik, *snubok
  Rieči nametnute od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Perzijsko
  pule, pulić
  (pule)
  magarčić,
  tovarić
  Mladunac magarca, rani naziv perzijskog izkona u ikavici i čakavici.
  Perzijsko
  pusa, pusiti
  (busek,busidan)
  poljubac,
  poljubiti
  Starohrvatski srednjovjeki izrazi perzijskog izkona očuvani najviše u kajkavici i čakavici.
  Srbsko
  pustara ledina,
  ugar
  Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  prustopašan
  pustopašnost
  nestašan,-šnost
  razuzdan, -nost
  Rieči nametnute od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  puzavica povijuša, liana
  penjačica
  Rieči nametnute od 20. stoljeća kroz jugo-botaniku, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).

  Q

  R

  Izkon Tudjica Prievod Značenje i opis
  Akado-sumersko
  *rabiti
  (rabu)
  koristiti,
  upotrebljavati
  Najstariji glagol tog značenja u Europi većinom kod čakavaca i kajkavaca: ranohrvatski relikt prapovjestnog izkona iz akado-sumerske Mezopotamije očuvan kroz perzijski.
  Srbsko
  računar
  kompjuter
  računalo,
  kompjutor
  Nazivi nametnuti pod Jugoslavijom.
  Latinsko
  radio (radius) 1. krugoval
  2. krugovalnik
  1. Telekomunikacijski sustav za prienos znakova i zvukova s pomoću strujnih magnetskih valova.
  2. Prijamnik koji prima valove iz krugovalne postaje prjeko krugovalnog odašiljača.
  Tračansko
  raka (rakas) grobnica Izgradjeni veći grob od kamena; arhajska tudjica tračanskog izkona.
  Tursko
  rakija
  (raki)
  *žganica,
  dropica
  Destilirano alkoholno piće dobiveno iz groždja, šljiva ili inog voća: turcizam najviše kod štokavaca i čakavaca, a kajkavski: *žganica.
  Srbsko
  Četničko
  ranac brocak, ruksak,
  naprtnjača
  Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  raS-…, raŠ-…
  raŽ- . . .
  raZ- . . . Srboidni asimilirani predmetak po Vuku Karadžiću, u Hrvatskoj pismeno nametnut većinom od 20. stoljeća pod Jugoslavijom.
  Srbsko
  Četničko
  rashodovan odpisan,
  iztrošen
  Pridjev proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  raskrsnica razkrižje,
  prekrižje
  Naziv proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  Četničko
  raslinje raslinstvo,
  rašće
  Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Perzijsko
  rasol
  (rasul)
  salamura
  slani sok
  Starohrvatski naziv perzijskog izkona: lažnokorienski “raz-sol” je promašen, jer je ovo cjeloviti iranizam a ne novija složenica.
  Srbsko
  Četničko
  rasparčan
  rasparčati
  raztrgan, -ati,
  razkomadan,-ti
  Rieči proširene tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  raspust dopust,
  god. odmor
  Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  rast
  rastovina
  dub, dubovina,
  hrast,-stovina
  Listopadna stabla iz roda Quercus i njihova drvna gradja: nazivi većinom prošireni od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj malo poznati (osim kod pravoslavnih jekavaca). Izvorno je u hrv. rast = porast (rastenje), pa je to nejasno-dvoznačno.
  Srbsko
  rasturen
  rasturiti
  raztjeran, -ati,
  razoren, -riti
  Rieči proširene od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  rastvor
  rastvoriti
  otopina, otopiti,
  raztopina
  Rieči proširene tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca). Povrh toga to “rastvoriti” u hrv. je nejasno-dvoznačno jer izvorno znači otvoriti dupla vrata.
  Srbsko
  ravan sličan
  podjednak
  Što približno naliči drugomu. U hrv. to znači samo plosnat ili zaravnjen, pa u hrv. surječju tako u poredbi zvuči nesmisleno.
  Srbsko
  razblažen
  razblažiti
  razrijeđen,
  razrijediti
  Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  razmjer
  (razmera)
  mjerilo,
  omjer
  Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  razmrdati razgibati,
  razklimati
  Glagol proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  razuđen razčlanjen,
  razveden (obala)
  Pridjev proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  rđa, rđav
  rđati
  hrdja, -av,
  hrdjati
  Trošne oksidirane kovine prekrite smedjom ili zelenkastom prevlakom: oblici prošireni tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznati (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  reci
  plur.od redak
  redci,
  retci
  Oblik nametnut tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca): izvorno hrv. je to imperativ od glagola reći – reci!, pa je u hrv. kontekstu besmisleno.
  Grčko
  retrohistorija
  (rethron-historia)
  dogovorna poviest, lažna polupoviest Retrohistorija je lažno-dogovorna “povijest” koju unatrag pišu pobjednici većinom bez dokumentacie ili iz djelomične polu-dokumentacie odabrane po poželjnosti (često uz zakonske zabrane revizionizma). Suprotno od toga je prava pismena povijest ili historiografija, utemeljena na poviestnoj dokumentaciji i arheonalazima.
  Grčko
  retrohistorik
  (rethron-historikos)
  naručeni povjesnik, podobni historičar Naručeno-dogovorni “povijesničar” koji piše poželjnu povijest po diktatu vladajućeg režima tj. iz djelomične (ili krivotvorene) polu-dokumentacie odabrane po ideopolitičkoj podobnosti. Suprotno od toga je kritički revizionist koji se drži poviestne dokumentacie i arheonalaza (pa često ima problema jer je u dvoličnim državama to čak zakonom kažnjivo).
  Latinsko
  revizionist
  (revideo,revisum)
  kritički povjesnik, nepodobni historičar Proturežimski i nepodobno-kritički historik koji se drži poviestne dokumentacie i arheonalaza, – pa često ima problema jer je u dvoličnim državama to čak zakonom kažnjivo. Suprotnost je naručeno-dogovorni “povjesničar” koji piše poželjnu povijest po diktatu vladajućeg režima tj. iz djelomične (ili krivotvorene) polu-dokumentacie odabrane po ideopolitičkoj podobnosti.
  Tursko
  reza zasun, kračun Zatvarač na vratima kao plosnata šipka koja se povlači.
  Latinsko
  ricinus (Ricinus) skočac Ljekoviti subtropski grm, daje purgativno ulje za otvaranje i u većoj količini je otrovan.
  Srbsko
  ripanje kašalj,
  krkljanje
  Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Indovedsko
  *risati
  (drisati)
  crtati Ranohrvatski arhaizam indovedskog izkona u kajkavici i čakavici, većinom nepoznat u inim europskim jezicima (odbačen pod Jugoslavijom u 20. stoljeću i zamienjen srbskim crtati.
  Indovedsko
  *rivati, rinuti
  (rinvati, rnuti)
  turati, turiti
  srb.gurati,gurnuti
  Ranohrvatski arhaizmi indovedskog izkona, uglavnom nepoznati u inim europskim jezicima (odbačeni pod Jugoslavijom od 20. stoljeća i zamienjeni srbskim gurati).
  Perzijsko
  rozga
  (rezegi)
  vinjaga
  vriježa loze
  Starohrvatski naziv perzijskog izkona za mlade ogranke loze koji se zakorjenjuju i stvaraju nove trsove (srb.-turs. tzv. “čokote”).
  Srbsko
  ručak
  ručati
  *objed,
  objedovati
  Rieči proširene od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznate (kajk. obed, čakav. obid).
  Tračansko
  *rudan (rudas) slatkovodni rak Rakovi koji žive u riekama i jezerima; arhajska tudjica tračanskog izkona, uglavnom u čakavici.
  Englesko
  ruflati
  (to ruffle)
  kuštrati,
  pročešati
  Stariji hrvatski glagol englezkog izkona, najviše u kajkavici.
  Srbsko
  rukovodstvo
  rukovodioc
  uprava, -vitelj,
  nadstojnik
  Nazivi prošireni od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznati (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  rvač, -rvanje
  rvati se
  hrvač, -anje,
  hrvati se
  Športska disciplina nadmetanja snagom: oblici nametnuti tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom (da ne naliče na Hrvate), ranije u Hrvatskoj nepoznati (osim kod pravoslavnih jekavaca).

  S

  Izkon Tudjica Prievod Značenje i opis
  Srbsko
  SA s, uz
  ča-kaj.*pri
  Taj produženi srbo-balkanski veznik sa u hrv. zbog lakšeg izgovora stoji jedino i isključivo pred riječima koje već spočinju sa s- ili z-, ali ne pred inima. Pogotovo ga nikad nema pred riječima započetim s vokalom, jer u hrv. tako sa + početni vokal izgovaraju i pišu samo pravoslavci (i Jugoslaveni), pa je ovako “sa” u Hrvatskoj ranije bilo nepoznato i nametnuto tek pod Jugoslavijom od 20. stoljeća.
  Srbsko
  sa- … s- …
  su- …
  Većina takvih složenica (najviše glagola) s početnim sa-… u hrv. su tudji balkanski srbizmi jer te uglavnom moraju imati samo početno s-… ili su-… Jedina prihvatljiva hrv. iznimka je Sabor što je po izkonu arhaični iranizam iz perzijskog: sabha.
  Njemačko
  sablja
  (Sabel)
  mač Naziv germanskog izkona za bojno sječivo, izvorno hrv. je mač.
  Srbsko
  saborni prvostolni
  katedralni
  Pridjev za glavnu episkopalnu crkvu u državi. Naprotiv u hrv. to znači samo parlamentarni ili skupštinski (u svezi državnog Sabora).
  Perzijsko
  *sadrîna,osedriti
  (sadrah, sedrata)
  atol, koraligen,
  ovapniti,skameniti
  Starohrvatski srednjovjeki izrazi perzijskog izkona u čakavici i ikavici za razne koraljne naslage i postupak ovapnjenja.
  Srbsko
  saglasan
  saglasnost
  sporazuman,
  suglasan, suglasje
  Oblici prošireni tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznati (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Domorodačko
  sagopalma
  (Sago-palm)
  sagovac
  cikasica
  Naziv izkonom od malajskog “sâgu“: crnogorične golosjemenjače prividno nalik palmi iz tropskog roda Cycas: brašnavo oguljeno deblo bez kore se jede poput kruha, sadjena za ukras u Dalmaciji.
  Srbsko
  sagorjevanje
  (sagorevanje)
  izgaranje Naziv proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Tursko
  sahatkula
  (sahat-kule)
  javni sat,
  čak. *urila
  Veći javni sat na tornju (ili stupu), naziv najčešći u Bosni a u hrv. većinom nepoznat (izim graničnih sela uz Bosnu); čakav. istoznačnica indovedskog izkona uz Jadran: *urila.
  Srbsko
  Četničko
  sahrana
  sahraniti
  pogreb, pokop
  pokopati
  Rieči proširene tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Perzijsko
  sajen
  (saye)
  garav,
  čadjav
  Raniji neromanski izrazi perzijskog izkona već prije Turaka (ikavica i čakavica).
  Tursko
  saksija tegla, pitar Posuda sa zemljom za uzgoj raznog bilja i cvieća. Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (izim pravoslavnih jekavaca).
  Tursko
  samar (samarci)
  samardžija
  sedlo,
  sedlar
  Turcizmi prošireni od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj vrlo rijetki (izim graničnih sela uz Bosnu).
  Perzijsko
  samsir
  (semsar)
  posrednik,
  prekupac
  Poslovni čovjek koji posreduje ili suradjuje; stari srednjovjeki naziv perzijskog izkona, kod nas osobito u čakavici i ikavici.
  Mongolsko
  sandale
  (zandal)
  natikače Otvorena laka obuća s remenima; stariji srednjovjeki mongolizam azijskog iskona.
  Tursko
  sanduk
  sanduče
  kovčeg, škrinja
  škrabica, kutija
  Nazivi prošireni od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznati (izim graničnih sela uz Bosnu).
  Srbsko
  sànjim
  sànjom
  s njîme,
  s njôme
  Srbo-balkanski oblici nametnuti od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznati (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  saobraćaj, -jni
  saobraćajac
  promet, prometni,
  prometnik
  Rieči proširene od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  saopćiti, -ćenje
  (saopštiti,-tenje)
  obaviest, -iti,
  priopćiti,-enje
  Rieči proširene tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  saosjećanje
  (saosećanje)
  sućut,
  suosjećaj
  Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Grčko
  sardina
  (sardes)
  sardelica,
  srb.srdjela
  Sitna plava riba iz roda Clupea, koja se lovi u morskim jatima.
  Srbsko
  sasa 1. moruzgva
  2. šumarica
  1. Skupina mekanih morskih koralja s brojnim pipcima (Actiniaria).
  2. Rano proljetno cvieće iz roda Anemone s više srodnih vrsta.
  Arabsko
  sat
  (saat, tur.sahat)
  dobnjak,dobnik*
  Lika: klepetalo
  Poturčeni naziv prvotno arabski = razmak 1h + pripadni mjerač vrjemena: ličko “klepetalo”, čakav. dobnik* i urýlo, kajk. dobnjak => sad živi govor: Medjimurje, Celje i Vrbovec kod Zagreba – ali prognani u 20.st. pod Jugoslavijom (srb. časovnik). Kao mjera: čak. ura, kajk. vura.
  Srbsko
  sàtim s tîme Srbo-balkanski oblik nametnut od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Latinsko
  Saturn
  (Saturnus)
  Zelenica Šesti od Sunca po udaljenosti planet zelenkaste boje okružen velikim prstenom; to je stariji čakavski naziv ovoga zelenog planeta iz hrvatskog pomorstva, koji je od 20. stoljeća u Jugoslaviji odbačen (jer ga nemaju nepomorski Srbi).
  Srbsko
  saučešće
  sažalenje
  sućut Izraz proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat (osim pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  saučesnik
  saučesnica
  sudionik,
  sudionica
  Rieči proširene tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Ilirsko
  Sava, savski
  (Saos, Savius)
  rieka Sava,
  posavski
  Domaći antički izrazi ilirskog izkona (po grčko-latinskim zapisima).
  Srbsko
  Četničko
  saznanje spoznaja Naziv proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Tursko
  sedef biser Dragulj koji u kućici stvaraju školjke bisernice.
  Arabsko
  *sedra, sedreni
  (sadr, sedrata)
  kamenac,
  ovapnjenje
  Prastari hrv. izrazi arabskog izkona za vapnenaste naslage iz vode (noviji turcizam = bigar).
  Srbsko
  sedmica
  sedmični
  tjedan,
  tjedni
  Rieči proširene od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj dosta riedke (najviše kod pravoslavnih jekavaca).
  Latinsko
  sekcija
  (sectio)
  odjel
  srb.odsjek(odsek)
  Antički naziv latinskog izkona za izdvojeni dio nečega.
  Srbsko
  sekirati (se)
  sekiranje
  uznemiriti (se),
  uzrujati, uznemirba
  Rieči proširene tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Španjolsko
  sekvoja
  (sequoya)
  mamutovac,
  velečempres
  Veliko i najstarije stablo (Sequoiadendron giganteum) iz Sjeverne Amerike, kod nas rjedje sadjeno ili ponekad pobrkano s inim uvoznim čempresovkama (Cupressaceae).
  Tursko
  Seldžuci,-učki
  (Selcuk,Selcukli)
  Praturci
  praturski
  Ranije tursko pleme što je još u srednjem vieku osnovalo prvu tursku državu u jugozapadnoj Aziji kod Kurdistana; u novom vieku ih zamjenjuje jača dinastija Osmanlije koji proširuju islamski sultanat (carstvo) na zapadu do Balkana.
  Srbsko
  Četničko
  sem *izim, osim Izraz proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  seoce selce, *ves
  zaselak
  Oblik nametnut tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca); starije čakav. *vas i kajk. *ves.
  Latinsko
  septembar (September) rujan Deveti mjesec u godini po gregorianskom kalendaru.
  Perzijsko
  serdar
  (zerdar)
  vojskovođa,
  zapovjednik
  Visoki vojni čelnik; stariji naziv perzijskog izkona poznat već prije Turaka, osobito u Dalmaciji.
  Srbsko
  shodno sukladno,
  u smislu
  Izraz proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Mongolsko
  sibirski
  (Sabirli)
  sjevernoazijski,
  čak.*baršadîni
  Medjunarodni izraz turko-mongolskog izkona; naš stariji arhaizam je pomorsko-čakavski: *baršadîni, tj. Baršadîn = Sibir (ili malo: bršadîn = ledana – iz perz. baršidan).
  Akado-sumersko
  *sigúrba,siguràča
  (sigguru,siggurat)
  straža, garda,
  fibula,ziherica
  Najstariji nazivi tog značenja u Europi većinom kod čakavaca: ranohrvatski relikti prapovjestnog izkona iz akado-sumerske Mezopotamije očuvani kroz perzijski.
  Srbsko
  sijalica žarulja Naziv proširene pod Jugoslavijom, inače u Hrvatskoj riedak (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Tursko
  sijaset
  silesija
  mnoštvo, puno Oznake za gomilu i poveću količinu nečega. Nazivi prošireni od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznati (izim graničnih sela uz Bosnu).
  Perzijsko
  sika (sika) greben, hrid Prastari naziv perzijskog izkona za kamenu morsku plićinu opasnu u plovidbi.
  Grčko
  sinteza, -etski
  (synthesis,-etikos)
  spajanje, spojni,
  sklopidba, -dben
  Medjunarodni izrazi starogrčkog izkona: novije = spajanje i spojni, arhaično sklopidba i sklopidben.
  Tursko
  sirće
  (sirket)
  ocat,
  kvasina
  Kiseli tekući začin; naziv proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Grčko
  sistem,-mski
  (systêma)
  poredak,
  sustav,-avni
  Medjunarodni naziv starogrčkog izkona češći u srbskomu, a hrv. je to većinom sustav i sustavni (ili politički: poredak).
  Tursko
  skela, skelar
  (iskele)
  splav, plovilo
  splavar
  Priručno drveno plovilo većinom na riekama. Naprotiv izvorno u hrv. skela oduviek znači rešetkastu armaturu na novogradnjama i skelar je gradjevni radnik, pa je u hrv. surječju ta plovna skela smiešna i nesmislena.
  Pragermansko
  skot
  (skatr)
  stoka
  mladunac
  Obći naziv stoke i posebno životinjskog mladunca: rani srednjovjeki germanizam pragermanskog izkona.
  Keltsko
  *skunkač
  (scunc)
  žabica,
  punoglavac
  Starohrvatski arhaizam keltskog izkona, najviše u kajkavici.
  Srbsko
  sladostrast pohota,
  razbluda
  Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  slatkiši,
  poslastičarnica
  slastice,
  slastičarna
  Jugo-srbizmi prošireni od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznati (izim pravoslavnih jekavaca). Tzv. “slastičarnica” je isto noviji hibrid u srbohrvatskom jugojeziku iz 20. st., kao naknadni križanac izmedju srb. poslastičarnica i izvornohrvat. slastičarna.
  Baltoprusko
  slavić,slaviček
  (salavis)
  slavuj
  lat.Luscinia
  Ptica pjevica Luscinia megarhynchos: srednjovjeki arhaizam baltopruskog izkona, stariji dialektni oblici najviše u čakavici (slavić) i kajkavici (slavîček).
  Srbsko
  slušaoc slušatelj,
  slušalac
  Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Englezko
  smog zamagljenost
  čak.*zabušje
  Zamagljen i štetan zagušljivi zrak većinom u onečišćenim gradovima; starije čakav. *zabûšje.
  Gotsko
  smokva
  (smakka)
  kajk. figa
  lat. Ficus
  Južna primorska voćka (Ficus carica): rani srednjovjeki germanizam gotskog izkona.
  Srbsko
  smrča
  smrčevina
  smreka,
  smrekovina
  Crnogorična stabla iz roda Picea i njihova drvna gradja: oblici prošireni od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznati; ali izvorno u hrv. smrča ili smrčika = manji grmić Juniperus (borovica, čakav. smrić) pa je to dvoznačno-nejasno.
  Srbsko
  smučke, smučar
  smučanje
  skije, skijaš,
  skijanje
  Rieči proširene tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznate (čakav. huzje – huzítva i fuzje – fuzìdba).
  Srbsko
  Četničko
  snabdjeti
  (snabdeti)
  obskrbiti,
  zbrinuti
  Glagol proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  snebivanje neodlučnost,
  oklievanje
  Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  snishodljiv ponizan,
  podložan
  Pridjev proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  snjegović (snegović) snješko Privrjemeni čovjekoliki kip zimi napravljen od sniega.
  Srbsko
  so
  soni
  sol (NaCl),
  solni, slani
  Skraćeni srbski oblici prošireni tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznati (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Arabsko
  soda
  (sawad)
  slanica,
  bikarbona
  Medjunarodni nazivi arabskog izkona za karbonatnu sol Na2C03 i za sivu pustinjsku biljku (Salsola soda) koja to izlučuje.
  Tursko
  sokak ulica Prolaz izmedju kuća u naseljima. Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (izim graničnih sela uz Bosnu).
  Magjarsko
  sokna
  (szokna)
  nazuvka, *bičva,
  dokoljenka
  Noviji hungarizam u sjevernoj Hrvatskoj, starije je izvorno bičva kod ikavaca i čakavaca, a knjževno: nazuvka (turski: čarapa).
  Arabsko
  somun pogača,
  srb. lepinja
  Naziv arabskog izkona proširen preko Turaka, u Hrvatskoj ranije nepoznat (izim graničnih sela uz Bosnu), a književno je pogača.
  Španjolsko
  sopile, sopiti
  (soplilla,soplar)
  frula, flauta
  frulati
  Nazivi španjolskog izkona za tradicijsko sviranje polutonovima po istarskoj ljestvici na sjevernom Jadranu; još stariji antički izvornik toga je etrušćanska frula: suplu.
  Srbsko
  Četničko
  sopstven
  sopstvenik
  vlastit, osobni
  vlasnik,posjednik
  Rieči proširene tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Grčko
  sotona
  (satanas)
  Lucifer,
  glavni vrag
  Vrhovni čelnik vragova i zloduha u paklu, starije čakav. i kajk. *hudobina.
  Srbsko
  spasioc izbavitelj,
  spasilac
  Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Češko
  spis
  (spis)
  *listina
  spis, akt
  Naziv je sličan kao i češki pa to smatraju bohemizmom iz doba preporoda, ali u čakavici postoji još ranija istoznačnica zipys. Najranija hrv. inačica već iz glagoljice je listina.
  Srbsko
  spisak
  spisatelj
  popis, imenik
  pisac,književnik
  Nazivi prošireni od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznati (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  Četničko
  spolja
  spoljni
  vani, izvan
  vanjski, izvanji
  Rieči proširene tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  sprat
  spratni
  *podac, kat,
  katni
  Rieči proširene od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  sravniti ujednačiti,
  prispodobiti
  Glagol proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  Četničko
  srez
  sreski
  kotar, -rski
  županija,-jski
  Rieči proširene tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Akado-sumersko
  *srsi
  (serše,sereše)
  žmarci, trnci,
  jeza, groza
  Najstariji naziv tog značenja u Europi većinom kod čakavaca i kajkavaca: ranohrvatski relikt prapovjestnog izkona iz akado-sumerske Mezopotamije očuvan kroz perzijski.
  Srbsko
  staklara staklenik Ostakljena baraka ili staklena kućica sa zimskim grijanjem u hladnijim krajevima, za uzgoj tropskog voća i južnih egzota (palme i slično) koji ne podnose mrazove.
  Srbsko
  stanica
  stanični
  postaja,stajalište
  kolodvorski
  Mjesto zaustavljanja za vlakove ili autobuse. Naprotiv u hrv. to većinom znači žive stanice u tjelesnom tkivu, pa u hrv. surječju to zvuči smiešno i nesmisleno.
  Srbsko
  staralac (-aoc)
  starati (se)
  skrbnik, skrbiti,
  brinuti se
  Naziv proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Rusko
  stepa (stepi)
  stepski (stepnij)
  čakav. pustòša,
  srb. pustara
  Suhi ravni travnjaci bez drveća: medjunarodni naziv ruskog izkona kao stručna posudjenica, na Jadranu zvan pustoša, u Vojvodini pustara, u Americi prerija (prairie).
  Srbsko
  Četničko
  stepen, -ast
  stepenište
  stupanj,-pnjevit,
  *stubište
  Nazivi prošireni tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznati (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Perzijsko
  *stepsti
  (tep, tapaša)
  stresti,
  prodrmati
  Prastari izraz perzijskog izkona u kajkavici i čakavici.
  Grčko
  stihija
  (stoiheia)
  nevrieme,
  nepogoda
  Naziv grčkog izkona većinom u srbskom, proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom i u Hrvatsku (ranije nepoznat).
  Srbsko
  sto
  stoni
  stol,
  stolni
  Skraćeni srbski oblici prošireni tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznati (osim kod pravoslavnih jekavaca): u hrv. sto = broj 100 (pa je to dvosmisleno).
  Grčko
  stomak, -ačni
  (stomachos)
  želudac, utroba,
  želučani,utrobni
  Rieči grčkog izkona proširene od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj slabo poznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  stražara
  (kula-stražara)
  čuvarnica,
  stražarna
  Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Indovedsko
  *stupa, stuparica
  (stupa,stupesana)
  mlin, vodenica
  mlinarica
  Ranohrvatski arhaizmi indovedskog izkona u ikavici i čakavici, uglavnom nepoznati u inim europskim jezicima.
  Srbsko
  stvaraoc tvorac,
  tvoritelj
  Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  sudija sudac,
  sudnik
  Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  sudovi posudje
  krvne žile
  Kuhinjske posude za držanje jela i krvne žile. Naprotiv u hrv. to većinom znači sudnice i sudišta (izvan kuhinje), pa u hrv. surječju to zvuči smiešno i nesmisleno.
  Srbsko
  suhozid
  (suvozid)
  suhomeđa,
  čak. *gromača
  Kamene ograde polja na krasu: Srbski naziv nametnut od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  sujeta
  sujetan
  tašt, taština,
  umišljen, -nost
  Rieči proširene tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Perzijsko
  suknja, sukno
  (sekhane)
  haljina,
  platno, tkanina
  Prastari hrv. nazivi perzijskog izkona.
  Latinsko
  sukulenti
  (succulentes)
  sočnice,
  mesnatice
  Biljke s debelim sočno-mesnatim listovima ili kuglasto-udebljanom stabljikom (npr. kakteje) koje većinom rastu u pustinjama ili na slanim morskim obalama: neprikladan je stariji naziv ‘tustike’ jer je taj puno uže ograničen samo na njihovu manju podskupinu Crassulaceae.
  Arabsko
  sultan
  sultanat
  islamski vladar
  islamska država
  Najčešći naslov arabskog izkona za neovisne islamske vladare na razini kralja ili cara, ter pripadna muslimanska država kao kraljevina ili carstvo.
  Tursko
  sundjer (sünger) spužva Šupljikava mekana tvar za pranje (prirodna iz mora ili umjetna plastična); naziv proširen od 20. stoljeća u Jugoslaviji, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (izim graničnih sela uz Bosnu).
  Srbsko
  suP- . . . suB- . . . Srboidni asimilirani predmetak po Vuku Karadžiću, u Hrvatskoj pismeno nametnut većinom od 20. stoljeća pod Jugoslavijom.
  Latinsko
  super …
  (super)
  1.gore, iznad
  2.odlično,izvrsno
  Izraz latinskog izkona: 1. Izvorno u Europi i klasično-hrvatski = ono što je gornje i leži iznad donjega, 2.Novi izkrivljeni amerikanizam = odlično, izvrstan (kod nas sada to pomodno rabe neobrazovani polupismeni skorojevići – da sebi i sličnima izgledaju važni i učeni).
  Englezko
  supermarket robna kuća
  čakav. rotkûšba
  Velika robna kuća za prodaju razolikih proizvoda (i hrane), takodjer starohrvatsko-čakav. rotkûšba (= veleprodajni diskont u luci ili cijeli prodajni brod kao plovni supermarket).
  Liburničko
  *surba
  (syrbe)
  kadulja
  kajk. žalfija
  Ljekovite biljke sivo-dlakavih listova (Salvia i Inula candida); domaći antički arhaizam liburničkog izkona, uglavnom u čakavici.
  Srbsko
  Četničko
  surevnjiv
  surevnjivost
  jalan, jal
  zavidan, zavist
  Rieči proširene tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  survina
  (urvina)
  klizište,
  osulina
  Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  sušti
  suština
  pravi, istinski,
  srž, bitnost
  Rieči proširene od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Gotsko
  svekar, svekrva
  (swaikro,swaikra)
  mužev otac,
  muževa mati
  Stariji rodbinski germanizmi gotskog izkona od srednjeg vieka.
  Srbsko
  svekrvin jezik,
  svekrvina stolica
  žabica (Opuntia),
  indijska smokva
  2. kuglasti nopal
  Srbski nazivi većih kakteja nametnuti pod Jugoslavijom od 20. stoljeća, donedavna u Hrvatskoj nepoznati: 1. Plosnate razgranjene vrste Opuntia uz Jadran se zovu žabica ili indijska smokva; 2. Najveća kuglasta kakteja Echinocactus grusoni (nesmislen naziv jer u hrv. stolica = izmet, sraćka).
  Srbsko
  svetilja
  (kula-svetilja)
  svjetionik,
  grč.lanterna
  Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat.
  Srbsko
  svirep
  svirepost
  okrutan,-tnost
  grub, grubost
  Rieči proširene tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).

  Š

  Izkon Tudjica Prievod Značenje i opis
  Arabsko
  šafran
  (zafarân)
  podlesak,
  brnduška
  Rano proljetno cvieće iz roda Crocus (Iridaceae). Stariji naziv arabskog izkona već prije Turaka, proširen u mnogim europskim jezicima.
  Gotsko
  šaket
  (sakkus)
  mrežasta vreća pletena vreća s rupicama za razne plodine; stariji srednjovjeki germanizam gotskog iskona u nekim europskim jezicima (kod nas osobito čakavica i ikavica).
  Arabsko
  šal
  (šalun)
  ovoj, omotač Zaštitni omot od platna ili vune za vrat i glavu; stara srednjovjeka rieč već prije Turaka, izvorno iz arabskog.
  Mongolsko
  šaltur
  (saaltur)
  krojač Obrtnik koji izradjuje odjevne predmete; stariji srednjovjeki mongolizam azijskog izkona, kod nas osobito u ikavici i čakavici.
  Tursko
  šamar, šamarati pljuska, -kati
  ćuška, ćuškati
  Udaranje rukom i udariti čovjeka; rieči proširene od 20. stoljeća u Jugoslaviji, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznate (izim graničnih sela uz Bosnu).
  Perzijsko
  šamel, šamlek
  (šamla, šamlek)
  klupa, klupica,
  podnožak
  Starohrvatski arhaizam perzijskog izkona prije Turaka, najviše u kajkavici.
  Srbsko
  Četničko
  šargarepa mrkva, merlin Povrće Daucus carota: naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  šarka
  tur. šargan
  ridjovka
  Vipera berus
  Otrovna zmija ridjovka: nazivi nametnuti od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, dotad u Hrvatskoj većinom nepoznati (izim graničnih sela uz Bosnu).
  Magjarsko
  šaške skakavci Kukci (Saltatoria) s produženim stražnjim nogama koji mogu skakati: hungarizam iz Slavonie i Podravine.
  Perzijsko
  šator
  (šatur, šatera)
  čerga,
  zaklon
  Privremni poljski zaklon azijskih nomada od impregniranog platna. Raniji naziv perzijskog izkona kod nas od srednjeg vieka (više toponima), a u Bosni tek kasnije poturčen u “čador”.
  Tursko
  šećer (šeker), šećerni (šekerli) *slador, sladorni Tzv. šećer je nametnut tek pod Jugoslavijom, a prije 20. stoljeća u Hrvatskoj je bio uglavnom nepoznat, izim rubnih sela uz bosansku granicu.
  Tursko
  šećerana sladorana Uporedi Županjska Sladorana – još jedina nebalkanizirana, ine hrvatske su pod Jugoslavijom poturčene u “šećerane”.
  Arabsko
  šelebaj
  (selebun)
  lisac, lukavac Prepreden lukav čovjek ili mužjak lisice; stara srednjovjeka tudjica iz arabskoga, kod nas osobito u čakavici i ikavici.
  Srbsko
  šesnaest šestnaist
  broj 16
  Srbski brojevi od 11-19 završavaju na -aest, a u većini hrvatskih dialekata je stvarni nastavak -aist, pa u Hrvatskoj “-aest” rabe samo vukovizirani gradjani i izvanhrvatski doseljenici.
  Perzijsko
  *šijun, šiunski
  (šiun, siuni)
  vihor,
  orkan, -ski
  Žestoka razorna i vrtložna oluja (ikavski i čakavski); raniji neromanski izrazi staroperzijskog izkona.
  Perzijsko
  šira, sirutka
  (šira, širabe)
  sirup,
  sirni sok
  Prastari kajkavski naziv perzijskog izkona (čakavski = širna).
  Srbsko
  širom
  širi, -ra,-re
  diljem,
  širji,-ja,-je
  Srboidni oblici prošireni od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznati (osim pravoslavnih jekavaca): staroštokavski je širji, čakav. širiji, kajkav. širši, –ša,-še.
  Srbsko
  šišarka
  šišarica
  češer,
  šiška
  Plodovi crnogorice (Conifera): nazivi prošireni od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznati (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Grčko
  škaf
  (skaphos)
  korito,
  kopanj
  Drvena ili metalna posuda za tekućine ili za sočnu krmu; helenizam u ikavici i čakavici.
  Grčko
  škampi
  (kampe)
  morski rak
  lat. Nephrops
  Raniji grčki naziv za jestivoga morskog raka (lat. Nephrops norvegicus): jugo-vukovska je podvala kako je to iz talianskog koji u srednjem vieku još ni ne postoji – tad se u Italiji još govori latinski !.
  Grčko
  škandal
  (skandalon)
  sramota,
  bruka
  Društveni pojam grčkog izkona u raznim hrv. dialektima.
  Tračansko
  škarzo
  (skarzas)
  krivo,
  pogrješno
  Neizpravan promašeni navod; arhajska tudjica tračanskog izkona, uglavnom u čakavici.
  Tursko
  škembe
  škembići
  iznutrice,
  tripe, fileki
  Nazivi jela turskog izkona, prošireni od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj nepoznati (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Grčko
  škola, školan
  (schole, scholion)
  učilište
  učenički
  Gradjevina s razredima za naobrazbu djece i odraslih.
  Grčko
  školj, *skopalj
  (skopelos)
  otočić,
  hrid
  Manji kameniti otok koji pri olujama većinom polijevaju jaki valovi.
  Grčko
  škombra
  (skombros)
  skuša Čakavski stari naziv grčkog izkona za jestivu plavu ribu Scombrus scombrus.
  Grčko
  škorpijon
  (skorpios)
  štipavac,
  škarpun
  Otrovna životinjica s klieštima iz skupina Scorpionidae-Chelicerata, žive većinom u primorju; takodjer i nebesko zvieždje uz južni rub horizonta.
  Grčko
  škrpina
  (skorpaina)
  bodeljka,
  škarpoc
  Crvene bodljaste ribe iz roda Scorpaena, medju najboljim i skupim morskim ribama za jelo.
  Gotsko
  škure
  (skura)
  rebrenice Drveni prozori s dašćicama; stariji srednjovjeki germanizam gotskog iskona u nekim romanskim jezicima (kod nas osobito čakavica i ikavica).
  Gotsko
  škuriti
  (skuran)
  zasjeniti,
  zamračiti
  Pritvoriti rebrenice (škure) ili zatamniti se nebo; stariji srednjovjeki germanizam gotskog iskona u nekim romanskim jezicima (kod nas osobito čakavica i ikavica).
  Srbsko
  šljoka
  šljokice
  lažni uresi,
  šareni nakit
  Rieči proširene tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Germansko
  šogor, šogorica
  (Schwager, -gerin)
  šurjak,
  šurjakinja
  Rodbinski germanizmi često rabljeni u Hrvatskoj (književno “šurjak” tu govore samo štokavci).
  Francuzko
  špijun, špiunaža
  (éspion,éspionnage)
  uhoda, žbir
  uhodništvo
  Nazivi francuzkog izkona za osobe i službe koje potajno druge uhode i dobavljaju podatke većinom nezakonito.
  Perzijsko
  špinat
  (aspanath)
  lat. Spinacia
  srb.-tur. španać
  Srednjovjeki naziv perzijskog izkona za povrće Spinacia oleracea; noviji srbski španać je iz poturčenog: izpanak.
  Njemačko
  štab
  (Stab)
  stožer Tielo koje prikuplja i sredjuje podatke koji pomažu u donošenju odluke, zapoviedi, naredbe, i drugo za podredjene jedinice.
  Grčko
  štilo
  (stylos)
  držalo,
  držak pisala
  Gornji dio pisalice koji se drži rukom, a u donji kraj ulazi mina ili pisaće pero.
  Srbsko
  Četničko
  štoviše
  (štaviše)
  dapače,
  svakako
  Izraz proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Tračansko
  *šujica
  (skaivas)
  ljevica,
  lieva ruka
  Raniji tračanski naziv za lievo, kod nas u ikavici i čakavici.
  Srbsko
  švrljati
  švrljanje
  šarati,-anje
  škrabati, škrabanje
  Pogrdne rieči proširene od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).

  T

  Izkon Tudjica Prievod Značenje i opis
  Tursko
  taban stopalo Donja ploha izpod noge; naziv proširen od 20. stoljeća u Jugoslaviji, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (izim graničnih sela uz Bosnu).
  Perzijsko
  tabor
  (tabar)
  vojni logor,
  baza, kamp
  Prastari hrv. naziv perzijskog izkona prije Turaka u većini dialekata.
  Srbsko
  tačke točke
  piknje
  Sitne oznake ili kraj rečenice … Naprotiv u hrv. isto znači samo priručna kolica na jedan kotač (srb. točak), pa u hrv. surječju ovo zvuči nesmisleno.
  Grčko
  tajfun
  (typhon)
  vihor,
  šijun
  Vrtložna orkanska oluja, danas većinom naziv oko Pacifika (novije engl. typhoon).
  Tursko
  talambas bubanj Valjkasta glazbena udaraljka za bučno ritmičko bubnjanje. Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (izim graničnih sela uz Bosnu).
  Perzijsko
  talar
  (talar)
  trijem,
  nadvratnik
  Prastari hrv. naziv perzijskog izkona prije Turaka kod ikavaca i otočnih čakavaca.
  Grčko
  talas, talasni
  (thalassa)
  val,
  valni
  Helenizmi najčešći u srbskomu i prošireni tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznati.
  Arabsko
  taliban
  (طالبان)
  student vjere,
  učenik medrese
  1. Izvorno u islamu: student više vjerske škole (medresa). 2. Prošireno-preneseno: fanatični borac nekoga ekstremnog pokreta, npr. Talibani u Afganistanu, komunistički ‘talibani’ kod nas, bersekiri u Skandinaviji, itd.
  Tursko
  taman istom,
  upravo
  Oznaka za nedavna zbivanja. U hrv. je taj izraz nejasan i dvoznačan, jer je to naš izvorni pridjev u značenju mračan.
  Perzijsko
  tambura
  (tan-burim)
  tamburica
  (tambur)
  Tradicijsko žičano glazbalo perzijskoga (tan-burim) ili arabskog izkona (tambur), kod nas od srednjeg vieka već prije Turaka.
  Tursko
  tane metak Udarno zrno iz vatrenog oružja. Naziv proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Tursko
  taraba plot,
  ograda
  Selska drvena pregrada od dasaka ili šiblja. Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Arabsko
  tarifa
  (ta’rif)
  pristojba
  naplata
  Medjunarodni trgovački naziv arabskog izkona.
  Perzijsko
  tava,tavica
  (tabek)
  tiganj
  turs.tepsija
  Starohrvatski izraz perzijskog izkona: noviji turcizam “tepsija” nametnut tek pod Jugoslavijom od 20. stoljeća.
  Tursko
  tavan
  tavanica
  podkrovlje
  strop
  najgornji prostor u kući pod krovom; naziv proširen od 20. stoljeća u Jugoslaviji, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat (izim graničnih sela uz Bosnu).
  Tursko
  taze svjež,
  lat.frižak
  Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (izim graničnih sela uz Bosnu).
  Srbsko
  te …, te pa …, ter Čestica u Hrvatskoj uglavnom nepoznata prije 20. stoljeća, nametnuta u Jugoslaviji umjesto izvornih ter i pa
  Grčko
  teatar
  (theatron)
  kazalište,
  srb.pozorište
  Javni prostor sa sjedalicama za gledanje predstava uživo.
  Srbsko
  tečan ukusan Jelo ugodnog i privlačnog ukusa. U hrv. to većinom znači tekući (koji teče – nije krut).
  Tursko
  tefter
  tefteriti
  popis, lista,
  popisati
  Papir s popisanim ljudima ili robom. Izraz proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (izim graničnih sela uz Bosnu).
  Grčko
  tehnika, tehnički
  (technê,technikós)
  oprema,opremni
  čak. *spravîtba
  Antički izrazi grčkog izkona: starije pomorsko-čakav. *spravîtba.
  Grčko
  teka
  (thêke)
  bilježnica
  pisanka
  Prazni školski svezak sa crtama za učeničko pisanje zadaća i predavanja.
  Perzijsko
  tekar
  (tekar)
  istom, jedva
  srb.-turs. tek
  Starohrvatski izraz perzijskog izkona u kajkavici i čakavici: novije “tek” je srbizam turskog izkona nametnut pod Jugoslavijom od 20. stoljeća.
  Grčko
  teleskop (τῆλε-σκοπεῖν) veledogled Jači optički ili elektronički dalekozor (s velikim udubljenim zrcalima ili radarom) za proučavanje sitnijih nebeskih tiela i galaktika u dalekom svemiru.
  GrčkoLatinsko
  televizija
  (tele + visio)
  televizor
  1. dalekovidnica
  2. dalekovidnik
  1. Telekomunikacijski sustav za slanje i primanje pomičnih slika i zvuka s velikih daljina.
  2. Prijamnik kao dio uredjaja dalekovidnice koji prima predanu sliku.
  Grčko
  temelj
  (temenos)
  osnovica
  turs. podloga
  Antički naziv grčkog izkona za našu podlogu ili osnovicu.
  Tursko
  tepsija
  (tepsi)
  plitica,
  tavica
  Metalna kuhinjska posuda nižeg ruba za pečenje. Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Grčko
  terasa
  (tarasso)
  ravni krov
  čak.*taraca
  Grčki naziv još ranieg vedskoga (taranta) i hetitskog izkona (taratta), kod čakavaca starije: *taráca.
  Tursko
  terazija
  (terzi)
  kantar,
  ručna vaga
  Priručna loša vaga za približno vaganje ‘od oka’. Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim pravoslavnih jekavaca).
  Magjarsko
  teret
  teretiti
  tovar,
  tovariti
  Noviji hungarizmi za ranije već postojeće hrvatske izraze: tovar i tovariti (+ medjunarodne karga i kargati).
  Latinsko
  teritorij,-alni
  (territorium)
  ozemlje, ozemni
  (srb. teritorijum)
  Prostorno područje neke države, pokrajine, obćine itd.: Podrietlom iz srednjovjekog latinskog, a hrv. ozemlje od 18/19. stoljeća.
  Tursko
  testera
  testeriti
  pila,
  piliti
  Priručna naprava za grubo piljenje drveta. Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Tursko
  tezga štand, pult Poslovni stol izmedju osoblja i stranaka u trgovini ili gostioni.
  Grčko
  tiganj
  (teganon)
  tava, tavica
  turs. tepsija
  Antički izraz grčkog izkona, a noviji turcizam “tepsija” nametnut tek pod Jugoslavijom od 20. stoljeća.
  Srbsko
  točak kotač Naprava u obliku kruga koja se okreće na osovini u središtu i omogućuje gibanje, radnju, i drugo.
  Srbsko
  tok
  tokom
  tijek
  tečenje
  Što teče i prolazi. Naprotiv izvorno u hrv. to većinom znači tobolac ili korice (pribora, oružja i sl.), pa u hrv. surječju to zvuči nesmisleno.
  Tursko
  torbari
  (torbali)
  1. tobolčari
  2. galanteri
  1. Australski sisavci (Marsupialia) s nerazvijenim mladima u trbušnom džepu; 2. Prosjaci koji žive preprodajom sitne galanterije: nazivi prošireni od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, dotad u Hrvatskoj većinom nepoznati.
  Perzijsko
  tovarica
  (tavarek)
  magarica,
  ugota
  Prastari naziv perzijskog izkona za ženku magarca (Equus asinus) u čakavici.
  Englezko
  tramvaj
  (tramway)
  munjovoz Tračno vozilo za gradski prievoz putnika koje ima strujni pogon.
  Grčko
  trahi
  (Trachy-karpos)
  žumara Izkrivljeni amerikanizirani naziv za najodporniju i visoku lepezastu palmu velika žumara (Trachycarpus fortunei) koja najbolje vani prezimljuje u našim kopnenim krajevima i sjevernom primorju (oko Zagreba ih raste već stotinjak), a žumara je njezin čakavski naziv
  Latinsko
  tramuntana
  (transmontana)
  sjeverac
  Sjevernjača
  Čakavsko-ikavski nazivi latinskog izkona 1. Malo početno: sjeverozapadni vjetar NNW na Jadranu (nije tzv. ‘bura’: ova je sjeveroiztočnjak !); 2. Veliko početno: zviezda Sjevernjača, lat. Polaris.
  Srbsko
  Četničko
  trebovati
  trebovanje
  zatražiti,
  naručiti, naručba
  Rieči proširene tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  trešnja potres,
  zemljotres
  Značenje prošireno tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznato: u hrv. isto znači voćku (Cerasus) pa je tu dvoznačno i nesmisleno.
  Grčko
  trijumf
  (triumphos)
  pobjeda,
  bojna slava
  Svečana javna proslava nakon uspješne ratne bitke ili športskog uspjeha u natjecanju.
  Grčko
  trilja
  (triglis)
  poletuša, morska lastavica Čakavsko-ikavski naziv grčkog izkona za jestive pridnene ribe iz roda Trigla.
  Srbsko
  trista tristo,
  broj 300
  Izvorno-hrvatske stotice nikada ne završavaju na srb. -sta: oblik nametnut od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (izim graničnih sela uz Bosnu).
  Srbsko
  Četničko
  trogub trostruk,
  trokratan
  Pridjev proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Grčko
  tropi, tropski
  (tropê,tropikós)
  ekvatorske zemlje,
  čak. *polnébi
  Medjunarodni izrazi starogrčkog izkona za najtopliji pojas oko ekvatora, starije pomorsko-čakavski *polnébi i pridjev *polnèbni (u Jugoslaviji odbačeno jer to nemaju nepomorski Srbi).
  Grčko
  trpezarija
  (trapeza)
  blagovaona,
  zalogajnica
  Bizantizam uglavnom u srbskomu, proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Akado-sumersko
  *trsi, trsje
  (trši, tuvarsa)
  nasad loze,
  vinograd
  Najstariji nazivi tog značenja u Europi većinom kod čakavaca i kajkavaca: ranohrvatski relikti prapovjestnog izkona iz akado-sumerske Mezopotamije očuvani kroz perzijski (od istog i toponim Trsat).
  Liburničko
  tržnica
  (tergitia)
  prodajni trg
  trgovina
  Domaći antički arhaizam: središnji gradski prostor za prodaju i trgovanje, od tog možda potječe i staro ime grada Trsta (Tergeste).
  Srbsko
  trudbenik
  trudbenički
  djelatnik,
  radnik,-nički
  Rieči proširene od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Baltoprusko
  trupac,trupec
  (trupis)
  deblo
  tur. balvan
  Srednjovjeki arhaizam baltopruskog izkona, kod nas najviše u kajkavici (trupec).
  Japansko
  tsunami (cunami: 津波) veleval, lučki val, zaljevni val Visoki morski valovi uzrokovani potresom, obično na obalama Tihog oceana.
  Srbsko
  tuča tučnjava,
  mlatnjava
  Izmjenjeno značenje nametnuto tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, dotad u Hrvatskoj uglavnom nepoznato: izvorno hrv. je tuča samo ledena oborina (krupa) pa je to dvoznačno i nesmisleno.
  Akado-sumersko
  *tuhica
  (tuhuli)
  jastuk,kušin,
  vanjkuš
  Najstariji naziv tog značenja u Europi većinom kod kajkavaca i čakavaca: ranohrvatski relikt prapovjestnog izkona iz akado-sumerske Mezopotamije očuvan kroz perzijski (od istog i toponim Tuhelj).
  Perzijsko
  tulipan
  (dulban)
  lat. Tulipa
  srb.-tur. lala
  Medjunarodni naziv perzijskog izkona za uresne cvietne biljke iz roda Tulipa (srbo-balkanski turcizam: lala).
  Tursko
  tulum (tulum) nazdravica Ugodna provedba vrjemena.
  Srbsko
  tumarati lutati,
  klatiti se
  Naziv proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Tursko
  tumbati prevrtati,
  kotrljati
  Noviji turcizam proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (izim graničnih sela uz Bosnu).
  Grčko
  tunj
  (thynnus)
  tuna,
  tunina
  Velika morska riba (Orcinus thynnus).
  Perzijsko
  *tunja, tunjica
  (tune, tunek)
  povraz,
  udica
  Raniji neromanski izrazi perzijskog izkona kod čakavaca.
  Tursko
  turpija (turpi) strugača
  rašpa, bradva
  Obrtni pribor od tvrdog čelika s hrapavo-nazubljenom površinom za struganje i poliranje željeznih, drvenih i inih predmeta.
  Tursko
  turski (Türkce) maloazijski
  čak. *hatijâni
  Što pripada Turskoj, odnosno Maloj Aziji; starije pomorsko-čakavski: *hatijâni.
  Perzijsko
  tust
  (tušt)
  mastan,
  debeo
  Prastari hrv. pridjev perzijskog izkona (čakav. tušći).
  Perzijsko
  *tuškan, tušćân
  (tušehan)
  zec,
  kunić
  Prastari hrv. naziv zeca perzijskog izkona (čakavski = tušćân).
  Srbsko
  tužioc tužitelj,
  tužilac
  Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).

  U

  Izkon Tudjica Prievod Značenje i opis
  Srbsko
  u … (+
  genitiv)
  pri … (+ dativ)
  kod …(+ genitiv)
  Srbo-balkanske izraze poput ‘u nas’, ‘u mene’ su nametnuli noviji doseljenici iz BiH, ali ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznato (osim kod pravoslavaca): izvorno hrv. je starije: pri nama, pri meni ili novije: kod nas, kod mene .
  Srbsko
  Četničko
  ubav, -va,-o
  ubavost
  lijep, krasan,
  ljepota
  Oblici uvedeni tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznati (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  ubica
  ubistvo
  *umorilac, ubojica,
  umorstvo
  Nazivi prošireni tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznati (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Indovedsko
  ublok,*oblok
  (ub-lokanya)
  okno, ekran,
  prozorčić
  Ranohrvatski srednjovjeki arhaizmi indovedskog izkona (ub-lokanya = kroz-otvor) u većini hrv. dialekata, najviše u kajkavici (óblok) i čakavici (ublôk) gdje može značiti i ekran; vidi takodjer: luknja.
  Perzijsko
  *ubrus
  (hubruši)
  rupčić,
  salvet
  Raniji neromanski izraz perzijskog izkona.
  Srbsko
  učesnik
  učestvovati
  sudionik,
  sudjelovati
  Rieči proširene od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Tursko
  učkur razporak
  prorez, šlic
  Otvor na hlačama (za mokrenje) i njegov zatvarač. Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (izim graničnih sela uz Bosnu).
  Srbsko
  učtiv
  učtivost
  pristojan,
  uljudan, uljudnost
  Rieči proširene tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  udariti osnovati
  usmjeriti
  Postaviti osnove čemu ili zadati smjer razvitka. Naprotiv u hrv. to uglavnom znači lupiti ili tresnuti, pa u hrv. surječju to zvuči smiešno i nesmisleno.
  Rusko
  udarnik(udárnik)
  udarnički
  predradnik,
  bolji radnik
  Noviji ideoložki naziv ruskog izkona iz SSSRa, nastao i proširen kod nas kroz komunizam u 20. stoljeću.
  Srbsko
  Četničko
  udes
  udesiti
  sudar, nesreća,
  srediti, uništiti
  Rieči proširene od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznate.
  Srbsko
  udruženje udruga, družba Naziv proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznati (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Latinsko
  ugarski
  (hungaricus)
  magjarski,
  panonski
  Medjunarodni zemljopisni pojam latinskog izkona, povezan s nomadskim Hunima (Hungari) koji su u biegu od Kineza krajem antike provalili u Europu i time zbog velike selidbe naroda započeli propast Rimskog Carstva.
  Magjarsko
  ugorak
  kaj.vugorek
  krastavac,
  čak. kukumar
  Naziv povrća (Cucumis sativus) panonsko-magjarskog izkona većinom u sjevernoj Hrvatskoj: kajkav. vugorek, čakavsko-romanski: kukumar.
  Srbsko
  ujed
  ujesti
  ugriz, ubod,
  ugristi, ubosti
  Rieči proširene od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  ukaz odluka, naredba Srbizam nametnut tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  ukazati
  ukazivanje
  uputiti, uputa
  usmjeriti,-jerba
  Srbizmi prošireni tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznati (osim pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  Četničko
  UKOLIKO ako Srbski veznik proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  ukršten
  ukrštanje
  križan, hibridan,
  križanje
  Rieči proširene tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  umješan
  umješnost
  spretan, vješt,
  vještina
  Rieči proširene tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Ilirsko
  Una, unski
  (Oeneos, Venas)
  rieka Una,
  unski
  Domaći antički izrazi ilirskog izkona po grčko-rimskim zapisima: navodno tzv. “rimska Una = Jedina” je nova promičbeno-turistička izmišljotina (jer ne postoji nigdje u latinskim zapisima).
  Srbsko
  unekoliko donekle, dielom(ice) Izraz proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  unezvjeren,-riti
  (unezveren,-iti)
  uznemiren,
  uznemiriti
  Rieči proširene od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  uobraziti
  uobrazilja
  maštati,umisliti
  mašta, tlapnja
  Rieči proširene od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  Četničko
  upečatljiv uočljiv,
  znakovit
  Pridjev proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  Četničko
  upliv
  uplivisati
  utjecaj,
  utjecati
  Rieči proširene tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  upravnik
  direktor
  ravnatelj,
  upravitelj
  Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  upražnjavati obavljati,
  izvršavati
  Glagol proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  uprošćen
  uprostiti
  jednostavan,
  pojednostaviti
  Rieči proširene od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  uputstvo uputa,
  naputak
  Oblik proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  uraditi
  uradak
  napraviti, učiniti,
  sastavak, članak
  Rieči proširene tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Indovedsko
  *urila
  (horila)
  javni sat,
  tur.sahatkula
  Veći javni sat na stupu ili tornju, ranohrvatski arhaizam indovedskog izkona najčešći u čakavici, u Bosni je istoznačno turski sahat-kula.
  Tursko
  urma
  (hurma)
  datulja,
  feniksica
  Tursko ime za voćnu palmu (Phoenix dactylifera) s jako sladkim plodom iz pustinjskih oaza: naziv proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj nepoznat.
  Srbsko
  urođenik domorodac,
  starosjedilac
  Naziv proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  uS- . . . uZ- . . . Srboidni asimilirani predmetak po Vuku Karadžiću, u Hrvatskoj pismeno nametnut većinom od 20. stoljeća pod Jugoslavijom.
  Srbsko
  uskršnji *vazmeni,
  uzkrsni
  Pridjev nametnut tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  uslijed
  (usled)
  zbog, radi,
  zbogradi
  Rieč nametnuta od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznata (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  uslov
  uslovni
  uviet,uvjetni,
  pogodbeni
  Rieči proširene od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  uštrb šteta,
  *škoda
  Naziv proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Tursko
  ušur prirez, PDV
  desetina
  Doprinos za dodatnu vrijednost (PDV) oko 10% koji se daje za mljevenje i pečenje rakije, ili za crkvu. Naziv proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat (izim graničnih sela uz Bosnu).
  Srbsko
  utanačiti dogovoriti Glagol proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  utisak dojam Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  utvara sablast,
  privid, avet
  Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  utvrditi
  utvrdjen
  odrediti, potvrditi
  potvrđen, određen
  Što je dokazano i prihvaćeno. Naprotiv izvorno u hrv. to većinom znači osigurati zidinama grad ili utvrdu, pa u hrv. surječju to zvuči smiešno i nesmisleno.
  Srbsko
  Četničko
  uvjerenje
  (uverenje)
  potvrda,
  priznanica
  Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  uza, uzâme
  uzanj
  uz, uz mêne,
  uz njêga,*pri
  Srbo-balkanski oblici nametnuti od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznati (osim kod pravoslavnih jekavaca); čakavsko-kajkavski: *pri, pri mêni, pri njêmu.
  Srbsko
  uzvičan
  uzvičnik
  usklični,
  uskličnik (!)
  Izrazi prošireni tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznati (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  uzvišenje uzdignuće,
  uzvisina, *izpon
  Naziv proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  uže, užad
  užarija
  konop, štrik,
  konoparna
  Rieči proširene od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca): izvorno u hrv. je uže što nije šire, pa je to nejasno-dvoznačno.
  Perzijsko
  užina
  (usa’ina)
  marenda,
  međuobrok
  Prastari naziv perzijskog izkona za manji popodnevni obrok.
  Srbsko
  užici
  (plur.užitak)
  užitki
  užitci
  Srboidni izkrivljen plural nametnut tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca). Na hrv. je to elektronaziv: unutar žice, – a ne za gastronomski “gušt”.

  V

  Izkon Tudjica Prievod Značenje i opis
  Srbsko
  Četničko
  vajar
  vajarski
  kipar, klesar,
  klesarski
  Rieči proširene tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Latinsko
  vala, valica
  (valis,valecula)
  zaton, uvala,
  uvalica
  Nazivi latinskog izkona u čakavici i ikavici, a još stariji istoznačni izvornik je iz rane Mezopotamije: uwal, uwalki.
  Tursko
  valaj !
  (valah)
  *asti !,
  Boga mi
  Vjerski uzvik pri zakletvi na istintost izjave. Izraz proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat (izim graničnih sela uz Bosnu).
  Srbsko
  valjati
  valjan,-nost
  važiti,vriediti
  vriedan, -dnost
  Ova su značenja proširena tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznata (osim kod pravoslavnih jekavaca). Izvorno u hrv. je valjati = kotrljati, pa su zato i ove izvedenice nejasno-dvoznačne.
  Magjarsko
  vanjkuš
  (vánkos)
  perina,uzglavlje
  ča-kaj: tuhica
  Panonski naziv magjarskog izkona za dio posteljine: hrv. starije čakavsko-kajkav. tuhica, književno: perina i uzglavlje, turcizam jastuk, ikav.-roman. kušin.
  Gotsko
  varda (vardja) tvrdjava, utvrda Zidinama utvrdjena obranbena gradjevina; stariji srednjovjeki germanizam gotskog izkona u nekim romanskim jezicima i starohrvatskom (osobito čakavica i ikavica).
  Perzijsko
  vardica,vardina
  (vardek,vardana)
  stražarnica,
  gradina
  Raniji neromanski arhaizmi perzijskog izkona u ikavici i čakavici.
  Srbsko
  variti
  varenje
  probaviti,
  probava
  Značenje nametnuto od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznato: u hrv. isto znači taliti/taljenje pa je dvoznačno i nesmisleno.
  Srbsko
  varnica iskra Naziv proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Magjarsko
  varoš
  (varosz)
  gradić
  predgradje
  Naziv naselja magjarskog izkona, većinom kod štokavaca i kajkavaca.
  Keltsko
  *vas, ves
  (vasso)
  zaselak,
  naselje
  Arhaizam keltskog izkona očuvan u kajkavici, čakavici i slovenskom za manja naselja i sela.
  Srbsko
  Četničko
  vasiona
  vasionski
  svemir,
  svemirski
  Rieči proširene tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  Četničko
  vaspitan
  vaspitanje
  obrazovan,
  naobrazba
  Rieči proširene tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  vašar
  vašarski
  sajam,
  sajmeni
  Rieči proširene od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Englezko
  vaterpolo
  (water polo)
  vodomet Igra loptom u plivalištu odredjenih mjera s ciljem postizanja što više sgoditaka; svaka momčad sastoji se od vratara i 6 igrača.
  Perzijsko
  Vazam (Vazma)
  vazmeni
  Uzkrs,
  uzkrsni
  Prastari vjerski izrazi perzijskog izkona, po proljetnom početku iranske godine (kajkav.= Vuzem).
  Srbsko
  vazda
  povazdan
  uviek
  stalno
  Srbske rieči nametnute od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  vazduh
  vazdušni
  zrak, uzduh,
  zračni
  Rieči proširene tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Njemačko
  vekerica
  (Wecker)
  budilica,
  Lika: klepetalo
  čakav. urýlo
  Njemački naziv iz Austrougarske: novo-hrv. budilica, Lika: “klepetalo”, čakav. urýlo, ikav.roman. žvejarin.
  Keltsko
  *veliti
  (velit)
  reći,
  kazati
  Arhaizam keltskog izkona, još očuvan u kajkavici i čakavici.
  Latinsko
  Venera
  (Venus)
  Danica Drugi bliži i topliji planet od Sunca u Sunčevom sustavu; od 20. stoljeća je to bio jedini dopušteni naš naziv planeta jer ga imaju i Srbi, a raniji domaći nazivi inih planeta iz hrvatskog pomorstva su u Jugoslaviji odbačeni (jer ih nemaju nepomorski Srbi), kajkav. Dênica i čakavski = Vičêrnica.
  Srbsko
  Četničko
  veoma vrlo, jako,
  silno
  Rieči proširene od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Perzijsko
  *veres (verez)
  verzura (varzeši)
  ples, kolo,
  plesačica
  Raniji neromanski izrazi perzijskog izkona u čakavici (od tog je i štokavsko “vrzino kolo”).
  Liburničko
  veselica
  (veselia)
  veselje
  radovanje
  Domaći antički arhaizam: od tog su potom još vjerojatno nastali glagol veseliti i prezime Veselica.
  Njemačko
  vešmašina
  (Waschmaschine)
  perilica, čakav.:
  pralîšće,stupârna
  Germanizam: stroj za rublje tj. naprava za pranje i cijedjenje rublja: kajk. vašmašina, čakav. pralîšće, arhaj.čak. stupârna (automatski mlin za rublje).
  Arabsko
  vezir
  (wazir)
  podkralj,
  glavni general
  Visoki vojni čelnik kod muslimana, po činu drugi do sultana.
  Srbsko
  vidan
  viđenost
  ugledan, glasovit
  ugled, poznatost
  Tko ima visoki društveni položaj u javnosti. Naprotiv u hrv. to većinom znači poznat iz vidjenja o komu postoji predočba, pa u hrv. surječju to zvuči smiešno i nesmisleno.
  hiperjekavizam
  “vijera”
  vijernik
  vjera
  vjernik
  Crnogorski hiperjekavizam: odnedavna to često rabe neobrazovani polupismeni ikavci novodoseljeni iz BiH, kada u Hrvatskoj nastoje pisati jekavskim vukopisom.
  Englezko
  vikend
  (weekend)
  1. kraj tjedna
  2. tjedni odmor
  Zadnji, neradni dio tjedna koji se sastoji od subote i nedjelje.
  Baltoprusko
  vinjaga
  (winjaga)
  lozovina
  divlja loza
  Povijuša divlje loze (Vitis sylvestris): srednjovjeki arhaizam baltopruskog izkona.
  Rusko
  vinovnik
  vinovnica
  uzročnik, krivac
  uzročnica
  Naziv ruskog izkona najviše proširen u 20. stoljeću pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat.
  Latinsko
  virtualan,-lno
  (virtualis)
  prividan,zamišljen
  2.stvaran,zbiljski
  Izrazi latinskog izkona: 1. Izvorno u Europi = što je prividno, tek zamišljeno, 2.Novije izkrivljeno u Americi = što je već stvarno i postoji u zbilji.
  Srbsko
  visočina uzvišenje,
  *izpon
  Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  vještački
  (veštački)
  umjetni,
  sintetski
  Pridjev proširen pod Jugoslavijom, u Hrvatskoj većinom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Gotsko
  vještica (weihitha) čarobnica
  čak. štriga
  Rani srednjovjeki germanizam gotskog iskona.
  Srbsko
  vladika
  vladičanstvo
  biskup (episkop),
  biskupija
  Nazivi prošireni tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznati (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Gotsko
  Vlah, vlaj
  (Walhas)
  romanski gorštak,
  brdski stočar
  Ranogermanski naziv gotskog izkona za južnije romanizirane domorodce u Rimskom Carstvu; novije kod nas preneseni nadimak za brdske stočare iz kopnenog zaledja, doseljene na primorje i u gradove.
  Češko
  vlak
  (vlak)
  željeznica
  srb. voz
  Navodno posudjeno iz češkog u doba preporoda, – ali isti vlak imaju kajkavci i Slovenci: povezano s ikavskim vlaka (kolni put) i kajk. vleči (vući), a srb. istoznačnica “voz” u hrv. su selska zaprežna kola.
  Srbsko
  Četničko
  vodojaža brana, ustava Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  vodolija vodenjak
  Aquarius
  Srbski naziv nebeskog zvieždja u pojasu zodiaka, medjunarodno astronomski = Aquarius, hrv. Vodenjak.
  Srbsko
  Četničko
  voljno odmor
  stanka
  Prekid neke djeltnosti zbog pauze. Naprotiv u hrv. je to prilog koji znači svojevoljno ili dragovoljno, pa u hrv. surječju tako zvuči smiešno i nesmisleno.
  Rusko
  volšeban
  (volšebnij)
  čudan, čarobni
  nadnaravan
  Crkvenoslavenski pridjev nametnut tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  voz vlak
  željeznica
  Medjugradsko šinsko vozilo. Naprotiv izvorno u hrv. to većinom znači stočnu zapregu i selska kola, pa u hrv. surječju to zvuči smiešno i nesmisleno.
  Srbsko
  vračati
  vračara
  gatati, gatarka,
  proricati
  Rieči proširene od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Gotsko
  vrag, vražji
  (wraks)
  zloduh
  djavao,djavolji
  Ranogermanski arhaizam gotskog izkona osobit za hrvatski jezik, ini Slaveni tvore isto većinom iz grčkoga (diabolos).
  Srbsko
  vrdati izmicati,
  izbjegavati
  Gagol proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Tračansko
  *vrša (varzas) mrežica za ribe Okvir s mrežicom za vadjenje ribe iz vode; arhajska tudjica tračanskog izkona, osobito u čakavici i ikavici.
  Srbsko
  vrtača
  (vrtop)
  *ponikva,
  dolac
  Udolina vapnenog krasa: naziv proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Indovedsko
  *vrtiguza
  (vartti-guza)
  zavodnica,
  što miga riti
  Ranohrvatski arhaizam indovedskog izkona najviše u čakavici i kajkavici, većinom nepoznat u inim europskim jezicima.
  Rusko
  vrtilet
  (vertolêt)
  zrakomlat
  helikopter
  Letjelica koja se uzdiže okomito uvis s pomoću velike vrtjelice (propelera) na okomitoj osi uz velike mogućnosti upravljanja.
  Indovedsko
  vrtiti, vrtnja
  (vartti, vartana)
  okretati, obrtati
  okretanje
  Ranohrvatski arhaizmi indovedskog izkona, većinom nepoznati u inim europskim jezicima.
  Indovedsko
  vrtuljak
  (vartula)
  vreteno
  zvrk
  Ranohrvatski arhaizam indovedskog izkona, većinom nepoznat u inim europskim jezicima.

  W

  Izkon Tudjica Prievod Značenje i opis
  Englezko
  web mreža Usluga medjumrežja čiji se podatci prienose prjeko HTTP protokola (u računalstvu).
  Englezko
  wellness (centar) opuštaona Mjesto u kojemu ljudi obnavljaju zdravlje i ravnotežu svoga tiela i duše.

  X

  Y

  Izkon Tudjica Prievod Značenje i opis
  Indijsko
  Y
  (glas:ü)
  izgovor: j / ü,
  (čakav.+ kajk.)
  Indovedsko-praslavenski arhaični glas štokavcima nepoznat, ali očuvan u kajkavici i čakavici: npr. ygo (greda), ytje (jelo), yzdit (jahati), …itd.

  Z

  Izkon Tudjica Prievod Značenje i opis
  Srbsko
  zadnjica stražnjica,
  guzica, rit
  Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  zahladnjenje
  (zahladnenje)
  ohladjenje,
  zahladba
  Naziv proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  zakačiti
  zakačaljka
  zapeti,zadjenuti,
  kuka, kvačica
  Rieči proširene od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  Četničko
  zakerati
  zakeranje
  cjepidlačiti,
  gnjaviti,gnjavaža
  Rieči proširene tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  zakucan
  zakucati
  pribijen,
  pribiti, zabiti
  Značenje nametnuto tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznato: isti dvoznačni glagol u hrv. znači pokucati (na vrata) pa je nejasan.
  Srbsko
  zamak dvorac Naziv proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Arabsko
  zambora
  (zanbur)
  muhetina, zujara Velika muha što glasno zuji; stara srednjovjeka tudjica iz arabskoga, kod nas osobito u čakavici.
  Tursko
  zanat, -tlija
  (sanat,sanatli)
  1. obrt
  2. obrtnik
  1. Samostalno i trajno obav­ljanje zakonom dopuštenih gospodarskih djelatnosti zbog dobiti ostvarene proizvodnjom, prometom i uslugama na tržištu. 2. Stručna osoba koja to privatno obavlja za svoj račun, a može se koristiti i radom inih osoba.
  Srbsko
  zapaljenje
  (zapalenje)
  upala,
  gnojenje
  Naziv proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Indovedsko
  *zapačiti
  (zepashyati)
  zapriečiti
  zasmetati
  Ranohrvatski arhaizam indovedskog izkona u čakavici i kajkavici, uglavnom nepoznat u inim europskim jezicima.
  Srbsko
  Četničko
  zapeta zarez, stanka
  apostrof
  Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  zapljena (zaplena)
  zaplenjivač
  ovrha,plienidba,
  ovrhovitelj
  Nazivi prošireni od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznati (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  zaposjesti
  (zaposesti)
  osvojiti,
  zauzeti
  Glagol proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  zapremnina obujam,
  lat. volumen
  Naziv proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  zapušač
  zapušiti
  čep
  začepiti
  Zatvarač za zatvaranje boce ili neke cievi. Naprotiv u hrv. to većinom znači početnik pušenja koji je tek propušio, pa u hrv. surječju to zvuči smiešno i nesmisleno.
  Srbsko
  zastava
  zastavnik
  stieg, *korugva
  stjegonoša
  Čakavski: korùgva, kajkavski: horúgva, pogledati još: barjak
  Perzijsko
  zateleban
  (teleben)
  zaljubljen,
  zacopan
  Prastari hrv. izraz perzijskog izkona.
  Srbsko
  zatočnik branitelj,
  zaštitnik
  Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  zavada
  zavaditi
  svadja,
  posvadjati
  Srbo-iztočni oblici nametnuti od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznati (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  zavjera,-renik
  (zavera,-renik)
  urota,
  urotnik
  Rieči proširene od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  zavesti
  zavođenje
  upisati
  upis, unos
  Unesti nekoga ili nešto u postojeći popis. Naprotiv u hrv. to većinom znači prevariti naivca ili snubiti djevojku, pa u hrv. surječju to zvuči smiešno i nesmisleno.
  Srbsko
  zavjesa
  (zavesa)
  zastor Naziv proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  Četničko
  zavještenje
  (zaveštanje)
  zaklada,
  zadužbina
  Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  zavojevač osvajač,
  lat. agresor
  Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  zbrinjavanje osiguranje Naziv proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Tursko
  zejtin
  (zeytun)
  ulje,
  maslina
  Mastna tekućina, ili maslinov plod. Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (izim graničnih sela uz Bosnu).
  Baltoprusko
  zelje
  (zaljan)
  kupus
  lat.Brassica
  Povrće Brassica oleracea: srednjovjeki arhaizam baltopruskog izkona, izvorno još starije iz antike frigijski (zelkia).
  Tračansko
  zelman
  (zelmis)
  srodnik,
  rodjak
  Prastari predromanski naziv tračanskog izkona iz antičkog Balkana, kod nas najviše u čakavici.
  Perzijsko
  zemunica
  (zemuni)
  podzemni stan,
  podrum
  Prastari hrv. naziv perzijskog izkona za podzemne nastambe (usporediti i naselje Zemun).
  Arabsko
  zenit tjemenište Nebeska točka pod pravim kutom okomito nad glavom motritelja. Stari medjunarodni naziv arabskog izkona prije Turaka, proširen u mnogim europskim jezicima.
  Akado-sumersko
  zeza, zezati(se)
  (zuzu, zuzuki)
  šala,šaliti(se),
  zafrkavati
  Naši najstariji izrazi tog značenja u Europi: ranohrvatski relikti prapovjestnog izkona iz akado-sumerske Mezopotamie očuvani kroz perzijski.
  Srbsko
  zglavak
  zglavkari
  zglob, pregib,
  člankonošci
  Rieči proširene pod Jugoslavijom, u Hrvatskoj većinom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca); člankonošci = velika životinjska skupina Arthropoda.
  Njemačko
  ziher, ziherunk
  (zicher,Zicherung)
  siguran
  osigurač
  Izvorni pridjev je perzijskog izkona (zihr) nama prenesen preko njemačkog, a ine tehničke izvedenice su njemačke i najviše ih rabe kajkavci i slavonski Šokci.
  Perzijsko
  ziheraš, -raški
  (zinhar, ziherdar)
  sigurnjak
  sigurnosni
  Društveni izrazi perzijskog izkona iz osnovice zihr (= siguran).
  Srbsko
  Četničko
  zolja
  zoljin
  osa,
  osinji
  Kukci roda Vespa: rieči proširene tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznate (srb. osa = osovina).
  Englezko
  zombi živi mrtvac
  zaglupljen čovjek
  1. U voodoo-tradiciji američkih crnaca prenesenoj iz zapadne Afrike: oživljeni duh mrtvaca; 2: Preneseno i prošireno: promičbom i “mozgopranjem” zaglupljeni čovjek bez vlastitih mišljenja, koji reagira automatski i na vlastitu štetu.
  Englezko
  zombirati,
  zombizacia
  zaglupljivati,
  mozgopranje
  Nasilno-sugestivnom i bezkrajnom promičbom brisati nepodobno i nepoželjno pamćenje ljudi, tj. pretvaranje u “žive robote” neka reagiraju priglupo-automatski i na vlastitu štetu.
  Srbsko
  zova bazga,
  lat.Sambucus
  Ljekoviti grm Sambucus nigra: naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca); kajkavski = bezek.
  Srbsko
  zrinjski
  “Zrinj
  zrinski,
  Zrin (grad)
  Naknadno izkrivljeni novi jugoslavenski oblici zbog srboslavenskog njakanja (palatalizacia): prošireni tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznati (osim kod pravoslavnih jekavaca); prahrvatski izkon od ranoperzijske satrapie Zrinaya u Pakistanu.
  Srbsko
  zublje luči
  baklje
  Srbo-balkanski: priručno starinsko svietlo s vatrom od smole ili loja. Naprotiv izvorno u hrv. to većinom znači poljodjelski pribor tj. grablje ili roglje, pa u hrv. surječju to zvuči smiešno i nesmisleno.
  Srbsko
  zucnuti
  zuckati
  odati, pisnuti,
  ogovarati
  Glagoli prošireni od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznati (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Tursko
  zulum 1. nasilje, bezakonje, okrutnost
  2. nepravda
  1. Odnos izmedju dviju strana u kome jedna strana uporabom ili samom prietnjom uporabe sile utječe na drugu stranu.
  2. Nedostatak ili nepostojanje pravednosti ili pravde; negativan čin suprotan pravdi.
  Srbsko
  Četničko
  zvaničan
  zvaničnik
  javni, služben,
  uglednik
  Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  zvečarka čegrtuša Američka otrovnica Crotalus: naziv nametnut od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, u Hrvatskoj donedavna nepoznat.

  Ž

  Izkon Tudjica Prievod Značenje i opis
  Perzijsko
  žamor, žamoriti
  (zambor, zamburan)
  buka, šum,
  bučiti, šumiti
  Prastari hrv. izrazi perzijskog izkona u kajkavici i čakavici.
  Francuzko
  žandarmerija (gendarmerie)
  žandar (gendarme)
  1. oružničtvo,*sigurba
  2. oružnik
  1. Vojna postrojba zadužena za obavljanje redarstvenih zadaća, iako može obavljati i neke vojne zadaće, a često služe i za obavljanje humanitarnih zadataka (primjerice, traganje i spašavanje); starije čakav. *sigûrba.
  2. Osoba zaposlena u oružničtvu.
  Srbsko
  Četničko
  žar-ptica rajčica,
  rajska ptica
  Tropske šarene ptice iz skupine Paradiseidae: srbski naziv nametnut od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat.
  Tursko
  žbunje (džbun)
  žbunast
  grmlje, šibljak,
  grmolik
  Kasniji turcizam proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Akado-sumersko
  *želud
  (šelut,šeli)
  žir,
  plod hrasta
  Najstariji naziv tog značenja u Europi većinom kod kajkavaca i čakavaca: ranohrvatski relikt prapovjestnog izkona iz akado-sumerske Mezopotamije očuvan kroz perzijski.
  Srbsko
  žigosan obilježen,
  znamenovan
  Pridjev proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat u tom značenju (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Arabsko
  žirafa
  (gerafet)
  žirafa
  lat. Giraffa
  Medjunarodni naziv proširen preko arabskoga od ranoegipatskog izkona (sor-aphe) za visokog sisavca s dugim vratom iz Afrike.
  Francuzko
  žiri (jury, juré) porota, ocjenjivački
  sud
  , prosudbeno
  povjerenstvo
  Tielo stručnjaka ili izabranih osoba za ocjenjivanje i donošenje odluka prjema utvrdjenim pravilima na izložbama, umjetničkim i športskim priredbama ter u sudstvu.
  Srbsko
  žitelj
  žiteljstvo
  stanovnik,
  pučanstvo
  Nazivi prošireni od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznati (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  živina
  živinarnik
  perad,
  kokošinjac
  Nativi prošireni od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznati (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  živopis
  živopisan
  slikarija,
  slikovit
  Nazivi prošireni tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznati (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Srbsko
  Četničko
  žiža
  žižni
  žarište, fokus,
  žarišni
  Značenje nametnuto tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznato (osim kod pravoslavnih jekavaca), jer izvorno u hrv. to znači štetnoga kukca na žitu pa je nejasno-dvoznačno.
  Perzijsko
  *žmulj, žmulić
  (zmoul, zmoulek)
  vrč, čaša,
  čašica
  Raniji neromanski izrazi perzijskog izkona kod čakavaca.
  Njemačko
  žnirati,-ranac
  (schnieren)
  zavezati,
  vezica, pertla
  Rieči njemačkog izkona, većinom kod štokavaca u srednjoj Hrvatskoj.
  Perzijsko
  *žuhki
  (zuhak)
  gorak,
  kiseo
  Raniji neromanski izrazi perzijskog izkona (kajkavci i čakavci).
  Srbsko
  žumance žutanjak (jaja) Srbski oblik nametnut od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
  Perzijsko
  *župan, županija
  (šuban, šupana)
  načelnik,
  pokrajina
  Prastari hrv. nazivi perzijskog izkona (= podban) za čelnike županija.

  Izvorna literatura

  • Jozo Dujmušić, 1933-1935: Antibarbarus hrvatskoga jezika. Hrvatska straža V.- VII.
  • P. Guberina i K. Krstić: Razlike izmedju hrvatskoga i srpskog književnog jezika. Matica Hrvatska, 218. str., Zagreb 1940.
  • Bošković, Radoslav: O jezičnoj i stilskoj diferencijaciji srpskog i hrvatskog jezika. Odabrani članci i rasprave, str. 45-48, Titograd 1978.
  • J. Ćirilov: Srpsko-hrvatski rečnik varijanti / Hrvatsko-srpski rječnik inačica. Stilos, Beograd 1990.
  • Vesna Požgaj Hadži 1999: Temeljne jezične razlike, hrvatski jezik i srpski jezik u kontrastu. Filozofski fakultet, Ljubljana.
  • Vladimir Brodnjak: Razlikovni rječnik srpskog i hrvatskog jezika. Školske novine, 639 str. Zagreb 1991. (ili kasnija skraćena izdanja)
  • M.H. Mileković i sur.: Ranohrvatska etimologija i poredba hrvatsko-jugoslavenskih razlučnica. Ognjište 9, Karlovac 1999.
  • Marijan Krmpotić: Hrvatski jezični priručnik. Kloštar-Ivanić, Agapa 2001.
  • Bratoljub Klaić: Rječnik stranih riječi. Školska knjiga, Zagreb 2007, ISBN: 978-953-0-40935-4 (većinom europske s malo turcizama i posve bez srbizama)
  • Z. Škiljan i B. Laszlo: Hrvatsko-englezki i englezko-hrvatski rječnik obavjestničkog nazivlja. Zagreb 1994.
  • Tomislav Sabljak: Rječnik hrvatskoga žargona. VBZ. 376 str., Zagreb-Ljubljana 2001. – (novosadsko-srbohrvatski)
  • Ž. Šikić: Hrvatsko-jugosfersko-srbski razlikovni slovar 2010. – (izvorno-hrvatski OK.)
  • Posuđenice u hrvatskom-1 (europeizmi) i Posuđenice u hrvatskom-2 (orientalizmi)
  • Hrvatski jezični portal – (novosadsko-srbohrvatski po Liberovom pravopisu)
  • Hrvatska Wikipedia – (poluhrvatski: 1/4 srbski)
  • hr.Metapedia

  facebook komentari

  • Pastrmka/ hrv. Pastrva: Jedna od najboljih i skupih sladkovodnih riba (Salmo trutta). U
   Hrvatskoj tzv. ‘pastrmke’ love uglavnom pravoslavni jekavci, a pastrve
   kajkavci, čakavci i ikavci.

   :)) hahaha ova je prejaka ! Odlično!

   • kvot

    Što ste naveli ovoliko perzijskih “tuđica”?
    Ipak je to vaša prapostojbina…. :))))

    P.S. Ismijao sam se i ja ovoj papazjaniji u kojoj najmanje ima njemačkih i talijanskih riječi, a njima se u Hrvatskoj uveliko služe.

  • Pastrmka/ hrv. Pastrva: Jedna od najboljih i skupih sladkovodnih riba (Salmo trutta). U
   Hrvatskoj tzv. ‘pastrmke’ love uglavnom pravoslavni jekavci, a pastrve
   kajkavci, čakavci i ikavci.

   :)) hahaha ova je prejaka ! Odlično!

   • kvot

    Što ste naveli ovoliko perzijskih “tuđica”?
    Ipak je to vaša prapostojbina…. :))))

    P.S. Ismijao sam se i ja ovoj papazjaniji u kojoj najmanje ima njemačkih i talijanskih riječi, a njima se u Hrvatskoj uveliko služe.

  • Bože moj dragi, tek sada saznadoh koliko malo ili vrlo slabo govorim hrvatski. Sve je to stoljetni uzrok tuđinca u našoj zemlji. Koliko god je ovo dugo za pregledati, ješ su veće i dulje naše pogriješke u poznavanju svojeg jezika. Zato preporučujeme svima da ovo kopiraju i da se sa istim služe.

   • kvot

    Kauboj,
    ti se brini o anglosaksonskim riječima.
    Sa Hrvatskom nemaš nikakve veze.

  • Bože moj dragi, tek sada saznadoh koliko malo ili vrlo slabo govorim hrvatski. Sve je to stoljetni uzrok tuđinca u našoj zemlji. Koliko god je ovo dugo za pregledati, ješ su veće i dulje naše pogriješke u poznavanju svojeg jezika. Zato preporučujeme svima da ovo kopiraju i da se sa istim služe.

   • kvot

    Kauboj,
    ti se brini o anglosaksonskim riječima.
    Sa Hrvatskom nemaš nikakve veze.

  • kvot

   Kako ćete sada nazvati Sinjsku alku?

  • kvot

   Kako ćete sada nazvati Sinjsku alku?