Connect with us

Analiza

Brutalna i nezakonita porezna represija za vrijeme KUKURIKU vlasti 2012-2016

Objavljeno

on

PROVOĐENJE NEVIĐENE NEZAKONITE I PROTUUSTAVNE POREZNE REPRESIJE NAD HRVATSKIM GRAĐANIMA U POSLJEDNJE 4 GODINE KUKURIKU VLASTI OD 2012. DO 2016. GODINE

U poreznim postupcima koji su se provodili od strane Ministarstva financija, Porezne uprave posljednje 4 godine vlasti Kukuriku koalicije o čemu sam već pisao na ovom portalu, a koji se i dalje nastavljaju i provode temeljem retrogradnog i neustavnog članka 63. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine” broj 177/04, 73/08, 80/10 , 114/11, 22/12, 144/12, 43/13, 120/13, 125/13, 148/13, 83/14, 143/14), i ništa se i dalje ne poduzima da se to spriječi, povrijeđen je članak 7. Općeg poreznog zakona (“Narodne novine” broj 147/08, 18/11, 78/12, 136/12 i 73/13) pravo na očitovanje i članak 111. Općeg poreznog zakona, jer prije donošenja zapisnika kojim se utvrđuju prava i obveze poreznih obveznika, porezno tijelo je moralo poreznim obveznicima omogućiti očitovanje o činjenicama i okolnostima koje su bitne za donošenje poreznog akta, a što nije učinjeno što je vidljivo iz zapisnika o obavljenim nadzorima. Porezni obveznici nisu dobili tijekom nadzora koji traje dvije godine i duže niti jedan službeni poziv da se očituju vezano za nadzor osim kada su putem pošte dobili nalog za porezni nadzor i na poslijetku i sam zapisnik.

[ad id=”93788″]

Kasnije u poreznom rješenju navedeno je da je prigovor podnesen na Zapinik, a na tu činjenicu da prije sastavljanja zapisnika kojeg je žalitelj zaprimio poštom, nije obavljen zaključni razgovor s poreznim obveznikom u njegovom prisustvu ili s osobom koju je imenovao porezni obveznik, te nisu ni tada raspravljene sporne činjenice, pravne ocjene, zaključci i njihovi učinci na utvrđivanje porezne obveze, niti je o tome sačinjena zabilješka jer porezni obveznici nisu ni bili prisutni. U pobijanom poreznom rješenju porezno tijelo nije obrazložilo taj prigovor poreznih obveznika.

Ovlaštene službene osobe Porezne uprave (jedan inspektor a propisano je da rade dvojica) obavljaju porezni nadzor i vode cijeli porezni postupak tako da nikada nisu pozvali porezne obveznike u porezni ured da razjasne činjenice, jer do dana uručenja zapisnika porezni obveznici nisu bili upoznati s time, što dokazuje da je porezno tijelo postupilo suprotno članku 9. stavak 1. Općeg poreznog zakona (“Narodne novine” broj 147/08, 18/11, 78/12, 136/12 i 73/13) koji glasi: Sudionici poreznog pravnog odnosa dužni su postupati u dobroj vjeri, postupili su suprotno stavku 2. istog zakona koji glasi: Postupanje u dobroj vjeri znači savjesno i pošteno postupanje u skladu sa zakonom, odnosno postupio je suprotno članku 108., stavak 2. istog zakona koji glasi: Porezni nadzor treba obavljati jednakom pozornošću u pogledu svih bitnih činjenica, kako onih koji idu na štetu poreznog obveznika tako i onih u njegovu korist.

Također je ovlaštena službena osoba postupila suprotno članku 6. stavak 3. Zakonu o općem upravnom postupku (“Narodne novine” broj 47/09) koji glasi: „Pri vođenju postupka javnopravna tijela dužna su strankama omogućiti da što lakše zaštite i ostvare svoja prava, vodeći pri tome računa da ostvarivanje njihovih prava ne bude na štetu prava trećih osoba niti u protivnosti s javnim interesom”.
Zbog ovih povreda postupka, došlo je do pogrešnog utvrđivanja činjenica, a posredno do utvrđivanja porezne osnovice poreza na dohodak i obveznih doprinosa, bez da ima dokaza u spisu da je sačinjena službena zabilješka o zaključnom razgovoru, jer isti nije nikada ni učinjen, pa je potrebno poništiti sva takva porezna rješenja kao i rješenja o obvezama doprinosa.

Porezni nadzor je bio odužan u postupku nadzora sve sporne činjenice rasčistiti razgovorom sa poreznim obveznikom i o tome sačiniti službenu zabilješku (zapisnik) s urudžbenim brojem o danoj usmenoj obavijesti, a što se nije činilo.

Stoga posebno ističem da se u svim ovakvim poreznim postupcima temeljem članka 63. Zakona o porezu na dohodak postupalo u suprotnosti sa člankom 7. Općeg poreznog zakona (“Narodna novine” broj 147/08, 18/11, 78/12, 136/12 73/13) pravo na očitovanje, i člankom 111. Općeg poreznog zakona, jer prije donošenja zapisnika kojim se utvrđuju prava i obveze poreznog obveznika, Porezno tijelo odnosno Porezna uprava je moralo poreznom obvezniku omogućiti očitovanje o činjenicama i okolnostima koje su bitne za za donošenje poreznog akta, a što nije učinjeno.

Dakle, inspektori Porezne uprave su u tijeku postupka nadzora prekršili članak 7. i članak. 111. Općeg poreznog zakona jer po završetku obavljanja nadzora su izdavali zapisnike i slali ih poštom, a da prije toga tijekom provedbe cijelog poreznog nadzora nisu raspravljene sporne činjenice, pravne ocjene, zaključci i njihovi učinci na utvrđivanje porezne obveze o ishodu poreznog nadzora, i prije sastavljanja zapisnika koji su porezni obveznici zaprimali poštom, nisu obavljeni zaključni razgovori s poreznim obveznicima u njihovom prisustvu ili s osobom koju su imenovali porezni obveznici, te nisu ni tada raspravljene sporne činjenice, pravne ocjene, zaključci i njihovi učinci na utvrđivanje porezne obveze, niti je o tome sačinjena zabilješka jer nisu bili prisutni, a što se nije navodilo ni u zapisnicima. Isto tako nakon izjavljenih prigovora poreznih obveznika na zapisnike ponovno se postupalo suprotno članku 7. i članaku 111. Općeg poreznog zakona i izdvala su se porezna rješenja, a da nisu s poreznim obveznicima raspravili sporne činjenice, pravne ocjene, zaključke i njihove učinke na utvrđivanje porezne obveze o ishodu poreznog nadzora, a što je propisano u točci broj 3. Prava i obveze poreznog obveznika u poreznom postupku, a što se nalazi u Dopisu Republike Hrvatske, Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnih ureda, Predmet: Pokretanje poreznog postupka na temelju članka 63. Zakona o porezu na dohodak-Izjava o izvorima stjecanja imovine, traži se, što je poreznim obveznicima poslano poštom zajedno sa Obavijesti o poreznom nadzoru prije početka nadzora.

Također u ovimm poreznim postupcima prekršen je i članak 52. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br: 47/09) koji glasi:

(1) Stranka ima pravo sudjelovati u ispitnom postupku sve do donošenja odluke o upravnoj stvari, davati izjave i objašnjenja, iznositi činjenice i okolnosti koje su bitne za rješavanje upravne stvari te pobijati točnost navoda koji se ne slažu s njezinim navodima.

(2) Službena osoba dužna je omogućiti stranci izjašnjavanje o svim okolnostima i činjenicama koje su iznesene u ispitnom postupku, o prijedlozima za izvođenje dokaza i podnesenim dokazima, sudjelovanje u izvođenju dokaza i postavljanje pitanja drugim strankama, svjedocima i vještacima preko službene osobe, a uz dopuštenje službene osobe i neposredno, kao i upoznavanje s rezultatom izvođenja dokaza i izjašnjavanje o tim rezultatima.

(3) Stranka može davati izjave usmeno na zapisnik ili u pisanom obliku. U složenim upravnim stvarima službena osoba može naložiti stranci podnošenje izjave u pisanom obliku, što ne isključuje pravo stranke na usmeno izjašnjavanje.
(4) Stranka je dužna sudjelovati u utvrđivanju činjenica važnih za rješavanje o upravnoj stvari te osobno dati izjavu kad to zatraži službena osoba ili kad je to propisano zakonom

Kako su se u ovim nadzorima postupci vodili protivno članku 7. i 111. Općeg poreznog zakona (“Narodne novine” broj 147/08, 18/11, 78/12, 136/12 i 73/13), i članka 52. Zakona o općem upravnom postupku (“Narodne novine” broj 47/09) sva izdana porezna rješenje valja poništiti.

Mr. sc. Robert Knežević, dipl.oec /Hrvatsko nebo

Što vi mislite o ovoj temi?

Oglasi
Komentiraj
Advertisement

Komentari