Connect with us

Gospodarstvo

Brutalna i nezakonita porezna represija za vrijeme KUKURIKU vlasti XX dio

Objavljeno

on

PROVOĐENJE NEVIĐENE NEZAKONITE I PROTUUSTAVNE POREZNE REPRESIJE NAD HRVATSKIM GRAĐANIMA U POSLJEDNJE 4 GODINE KUKURIKU VLASTI OD 2012. DO 2016. GODINE XX DIO

U nezakonitim selektivnim poreznim postupcima po namještenim prijavama (uglavnom anonimnim) nad fizičkim osobama građanima kao poreznim obveznicima koji su se provodili od strane Ministarstva financija, Porezne uprave posljednje 4 godine vlasti partijske kukuriku koalicije nad najmanje 4000 uglavnom političkih neistomišljenika o čemu sam već pisao više puta, a koji se i dalje nastavljaju provoditi i provode temeljem retrogradnog i neustavnog članka 63. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine” broj 177/04, 73/08, 80/10 , 114/11, 22/12, 144/12, 43/13, 120/13, 125/13, 148/13, 83/14, 143/14).

[ad id=”68099″]

I dalje se ništa ne poduzima da se to spriječi i da se spriječi nastala šteta bez obzira na sve više presuda Visokog upravnog suda RH u korist građana poreznih obveznika. Navodno se pokušalo čak i utjecati od strane partijskih „stručnjaka“ iz Porezne uprave koji su idejni vođe ovakvih nezakonitih postupaka na Upravni sud odnosno na njegovog predsjednika „zašto postupci po članku 63. Zakona o porezu na dohodak padaju na Upravnim sudovima i da se to promjeni“. Naravno na takvo nešto Upravni sud nije pristao jer je dužan i mora presude donositi i donosi isključivo po zakonu. Ovakvim metodama i postupcima pritisaka na sud partija nas je vratila u 46-tu.

Podnesena je i tužba Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti primjene članka 63. Zakona o porezu na dohodak budući je prekršen članak 90. Ustava Republike Hrvatske koji propisuje zabranu retroaktivnosti te glasi: Zakoni i drugi propisi državnih tijela i tijela koja imaju javne ovlasti ne mogu imati povratno djelovanje. Naime, članak 63. stavak 5. Zakona o porezu na dohodak je izmijenjen i stupio na snagu 01.01.2013. godine da se primjenjuje od 01.01.2005. godine odnosno unazad retrogradno i protuustavno, a moglo bi biti i kaznenih prijava protiv institucije i sudionika koji su zlouporabili položaj i ovlasti temeljem ovakvog nezakonitog zakona i postupaka koje su provodili.

U ovom XX nastavku opisat ću Vam još jedan u nizu apsurda kako su porezno tijelo, odnosno inspektor „stručnjak“ provodili nezakonit i represivan postupak temeljem retrogradnog i neustavnog članka 63. Zakona o porezu na dohodak.

Tijekom poreznog nadzora, a i tijekom postupka porezni obveznik, fizička osoba poslao je i Izjavu od 18.03.2014. godine da su on i njegova supruga prilikom vjenčanja 16.10.1996. godine od kumova, njegove rodbine, suprugine rodbine i prijatelja dobili na dar iznos od 20.000 DEM. Ovaj prihod tijekom nadzora i postupka nije uzet u obzir, a kamoli prihvaćen iako je poznata uzanca hrvatskog naroda da kad žene sina ili udaju kćer se daruju novčani iznosi i to kumovi, prijatelji, rodbina i ostali uzvanici, a roditelji mladoženje i mlade podmiruju obveze ili zajedno participiraju u njima, barem je tako u kraju odakle je porezni obveznik. Navedeni ostvareni prihod od svadbe porezni obveznik i njegova supruga su štedjeli i čuvali kod roditelja poreznog obveznika u obiteljskoj kući, koji su ujedno i živi svjedoci. Također je poslana i Izjava roditelja poreznog obveznika od 26.09.2014. godine ovjerena kod javnog bilježnika 29.09.2014. godine kojom izjavljuju da su svjedoci da je njihov sin nakon vjenčanja 1996. godine njima svojim roditeljima ostavio na čuvanje u obiteljskoj kući iznos od 20.000 DEM, budući je otišao živjeti i raditi 180 kilometara dalje od obiteljske kuće. Izjava roditelja poreznog obveznika ovjerena kod javnog bilježnika priložena je tijekom nadzora i nalazi se kao privitak u prigovoru na zapisnik i kao privitak žalbi na rješenje.

Kao dopunu navedenog porezni obveznik je u tijeku postupka dostavio i uzorak od 10 (deset) pojedinačnih izjava kumova, rodbine i prijatelja koji su svojevoljno dali Izjave i ovjerili ih kod javnog bilježnika u kojima su naveli iznose koje su darovali poreznom obvezniku i njegovoj suprugi prilikom vjenčanja. Izjave kumova, rodbine i prijatelja poreznog obveznika ovjerene kod javnog bilježnika priložene su također tijekom nadzora i nalaze se kao privitak u prigovoru na zapisnik i kao privitak žalbi na rješenje.

Naime, u razdoblju od 1995. do 2002. godine porezni obveznik je imao deviznu oročenu štednju u Zagrebačkoj banci d.d. Zagreb, Poslovnica Rijeka. Dana 17.03.2014. godine je tražio od iste da mu daju potvrdu za deviznu štednju za navedeno razdoblje. Dana 26.03.2014. godine dobio je potvrdu da je u Zagrebačkoj banci dana 25.06.2001. godine otvorio deviznu oročenu štednju broj 2558765449. Po privatnoj liniji porezni obveznik je dobio informaciju da na mikrofilmovima postoje i računi broj 2584714294 i 2584716945 i da je to prije 2000. godine, a da prilikom pretvorbe i privatizacije Zagrebačke banke je arhiva uništena. Porezno tijelo, odnosno inspektor „stručnjak” koji je obavljao nadzor i vodio postupak morao je sa poreznim obveznikom raspraviti ove činjenice i zatražiti službeno od banke podatke, Također je porezni obveznik u razdoblju od 1995. do 2002. godine posjedovao i devizni račun u Udruženoj banci Hrvatske, Riječkoj banci, Osnovna banka Rijeka, Poslovna jedinica Rijeka broj 46199-6 u valuti ITL i ATS i priložio je dinarske štedne knjižice žiro računa broj 33800-620-16 broj knjižice 1-000-75344-0 iz čega je vidljivo da je imao štednju u devizama i u dinarima. Također je inspektor „stručnjak” koji je obavljao nadzor i provodio postupak morao sa poreznim obveznikom raspraviti i ove činjenice i zatražiti službeno od banke podatke. Inače porezni obveznik je rođen, živio i odrastao u obrtničko-ugostiteljskoj obitelji u jednom poznatom Hrvatskom turističkom mjestu i od svoje 14 godine je radno aktivan, prodaja šparoga na cesti, ronjenje i prodaja školjaka, konobarenje, utovar i istovar šlepera cementa, izrada betonskih blokova, zidarija i drugo, što svi u tom mjestu znaju. Sva naprijed navedena dokumentacija banaka o štednji i novčanim sredstvima poreznog obveznika priložena je tijekom nadzora i nalazi se kao privitak u prigovoru na zapisnik i kao privitak žalbi na rješenje.

Znači tim naprijed navedenim izjavama roditelja, kumova, rodbine i prijatelja, koji su svjedoci u postupku i koji nikad nisu pozvani na razgovor i očitovanje, kao i dokumentacijom banaka porezni obveznik je učinio vjerojatnim da je imao i posjedovao taj novac. Porezno tijelo odnosno inspektor „stručnjak” su ove izjave svjedoka i dokumentaciju banaka morali priznati kao vjerodostojne jer ne postoje druga dokazna sredstva koja su suprotna priloženima. Budući da u postupku nisu ispitali svjedoke postupili su suprotno članku 62. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine” broj 47/09) koji propisuje da „svjedok može biti svaka osoba za koju se smatra da ima saznanja o određenim činjenicama i koja svoja saznanja može priopćiti i stavak 2. istog zakona koji propisuje da „svjedoku se poziv dostavlja u pisanom obliku osam dana prije dana svjedočenja“. Isto tako budući da nisu priznali Izjave kao dokazno sredstvo postupili su suprotno i članku 70. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine” broj 47/09) koji propisuje „Ako za utvrđivanje određenih činjenica ne postoje drugi dokazi, za utvrđivanje takvih činjenica može se kao dokazno sredstvo uzeti i izjava stranke”. Dakle, Izjave jesu dokazi koje Porezno tijelo, odnosno inspektor „stručnjak” moraju uvažiti, na što upućuje i Presuda Upravnog suda Republike Hrvatske broj Us-5272/04 od 20. veljače 2008. godine.

Nadalje, Porezno tijelo, odnosno Inspektor „stručnjak” ni u jednom trenutku tijekom poreznog nadzora i postupka nisu raspravili ove činjenice sa poreznim obveznikom niti su tražili dodatno obrazloženje od poreznog obveznika, kumova, rodbine prijatelja i banaka, a niti je obavljen razgovor sa poreznim obveznikom niti sa svim sudionicima navedenim u izjavama odnosno, Porezno tijelo i inspektor „stručnjak” nisu naveli temeljem koje zakonske odredbe se osporava sve navedeno već su činjenice utvrđivali arbitrarno i proizvoljno, odnosno nezakonito što je i u suprotnosti s člankom 7. Općeg poreznog zakona (“Narodne novine” broj 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13, 26/15, 44/16), koji propisuje “Prije donošenja poreznog akta kojim se utvrđuju prava i obveze poreznog obveznika, porezno tijelo mora poreznom obvezniku omogućiti oĉitovanje o ĉinjenicama i okolnostima koje su bitne za donošenje poreznog akta”, i člankom 111. stavak 1. Općeg poreznog zakona (“Narodne novine” broj 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13, 26/15, 44/16), koji propisuje: “O ishodu poreznog nadzora, prije sastavljanja zapisnika, treba obaviti zakljuĉni razgovor s poreznim obveznikom ili s osobom koju je imenovao porezni obveznik te raspraviti sporne ĉinjenice, pravne ocjene, zakljuĉke i njihove uĉinke na utvrđivanje porezne obveze te o tome saĉiniti zabilješku, te člankom 52. Zakona o općem upravnom postupku (“Narodne novine” broj 47/09), koji propisuje:

stavak 1. „Stranka ima pravo sudjelovati u ispitnom postupku sve do donošenja odluke o upravnoj stvari, davati izjave i objašnjenja, iznositi činjenice i okolnosti koje su bitne za rješavanje upravne stvari te pobijati točnost navoda koji se ne slažu s njezinim navodima“,
stavak 2. „Službena osoba dužna je omogućiti stranci izjašnjavanje o svim okolnostima i činjenicama koje su iznesene u ispitnom postupku, o prijedlozima za izvođenje dokaza i podnesenim dokazima, sudjelovanje u izvođenju dokaza i postavljanje pitanja drugim strankama, svjedocima i vještacima preko službene osobe, a uz dopuštenje službene osobe i neposredno, kao i upoznavanje s rezultatom izvođenja dokaza i izjašnjavanje o tim rezultatima,
stavak 3. „Stranka može davati izjave usmeno na zapisnik ili u pisanom obliku. U složenim upravnim stvarima službena osoba može naložiti stranci podnošenje izjave u pisanom obliku, što ne isključuje pravo stranke na usmeno izjašnjavanje“,
stavak 4. „Stranka je dužna sudjelovati u utvrđivanju činjenica važnih za rješavanje o upravnoj stvari te osobno dati izjavu kad to zatraži službena osoba ili kad je to propisano zakonom“, kao što je i sve ostalo suprotno zakonu u postupku što sam navodio u prethodnih XIX dijelova.

Osim svih naprijed navedenih nezakonitosti u provođenju postupka posebno valja naglasiti i da isto Porezno tijelo u ovom nezakonitom postupku u jednom gradu RH navodi da prema Zakonu o računovodstvu, članak 7., 12. i 15 (“Narodne novine“ od 12. listopada 2007. godine), predmetni podaci imaju rok čuvanja 11 godina, iz čega slijedi da podatke od prije 11 godina, Porezna uprava nije dužna čuvati u svojoj arhivskoj građi te ih ne posjeduje temeljem obveze izlučivanja arhivske građe, odnosno podaci su u zastari, a dok isto Porezno tijelo u drugom gradu RH „nije smatralo vjerodostojnim za smanjenje drugog dohotka za 2007. godinu, zbog proteka vremena i nastalih događaja do 2005. godine koja je uzeta kao početno stanje“, što dovoljno govori o samovolji i nezakonitom postupanju, te retrogradnosti i protuustavnosti članka 63. Zakona o porezu na dohodak, odnosno provođenju brutalnog i represivnog postupka zbog čega postupak i porezna rješenja valja poništiti.

Dakle, život poreznog obveznika nije započeo 01.01.2005. godine, niti da se kako navodi Porezno tijelo, odnosno inspektor „stručnjak” zbog proteka vremena i nastalih događaja do 01.01.2005. godine ne uvažavaju prihodi od prije, kao da ne postoji razdoblje života i rada poreznog obveznika od 1987. godine kada je počeo raditi do 01.01.2005. godine, kada je partija podvukla crtu suprotno zakonu i donijela retrogradni i protuustavni članak 63. Zakona o porezu na dohodak.

POSTAVLJA SE I DALJE PITANJE KADA ĆE ONI KOJI SU DONIJELI OVAKAV ŠTETAN, RETROGRADAN I NEUSTAVAN ZAKON I ONI PODOBNI POSLUŠNICI KOJI SU PROVODILI NEZAKONITE I NEUSTAVNE POREZNE POSTUPKE TEMELJEM RETROGRADNOG I NEUSTAVNOG ZAKONA, ZAKONA O POREZU NA DOHODAK ČLANAK 63. (NESRAZMJER IMOVINE I DOHOTKA) ODNOSNO SVI ONI KOJI SU ZLOUPOTRIJEBILI OVLASTI I POLOŽAJ KONAČNO ODGOVARATI ZA NASTALU ŠTETU, PROGON I REPRESIJU PREMA GRAĐANIMA POLITIČKIM NEISTOMIŠLJENICIMA ZA VRIJEME PARTIJSKE KUKURIKU VLASTI OD 2012. DO 2016. GODINE, I AMNESTIJU PARTIJINIH PODOBNIKA DO 01.01.2005. GODINE?, PROVODITELJI I EGZEKUTORI OVAKVOG RETROGRADNOG I NEUSTAVNOG ZAKONA I POSTUPAKA JOŠ UVIJEK SJEDE NA RUKOVODEĆIM MJESTIMA UNUTAR POREZNE UPRAVE, ALI NE SJEDE MIRNO I SVE VIŠE DRHTE! JEDNA OD GLAVNIH IDEJNIH VOĐA PROVEDBE OVIH NEZAKONITIH POREZNIH POSTUPAKA PROGONA HRVATA TEMELJEM RETROGRADNOG I PROTUUSTAVNOG ČLANKA 63. ZAKONA O POREZU NA DOHODAK U POREZNOJ UPRAVI JE SMJENJENA DANA 01.06.2016. GODINE. MEĐUTIM, SMJENA NIJE DOVOLJNA, TREBA JE PROCESUIRATI ZA NEZAKONITO POSTUPANJE I ZA ZLOUPORABU OVLASTI I POLOŽAJA KAO I SVE NJENE EGZEKUTORE UNUTAR POREZNE UPRAVE, A IMA IH PODOSTA.

Mr. sc. Robert Knežević dipl.oec.

Podijeli članak s prijateljima

Što vi mislite o ovoj temi?

Oglasi
Komentiraj
Advertisement

Komentari