Demokracija u BiH u paraliziranoj sredini

  0

  Zbog pos­ti­za­nja svo­jih krat­ko­ro­čnih ci­lje­va po­li­ti­ča­ri ni­su bi­li vo­ljni doći do kom­pro­mi­sa, pa je ta­ko du­go­go­diš­nja po­li­ti­čka kri­za u BiH nas­ta­vi­la paralizirati vlast na drža­vnoj razini, navodi se, izme­đu os­ta­log, u iz­vje­šta­ju Fre­edom Ho­usea o drža­va­ma u tran­zi­ci­ji za pro­šlu go­di­nu.

  U tom je izvještaju BiH do­bi­la ocje­nu 4,43 na ljestvici od je­dan do se­dam, na ko­joj je je­di­ni­ca za drža­ve s naj­ra­zvi­je­ni­jom de­mo­kracti­jom, a se­dam za auto­ri­tar­ne re­ži­me.

  Fre­edom Ho­use u svom iz­vje­šta­ju pod­sje­ća na ne­ke do­ga­đa­je ko­ji su obi­lje­ži­li pret­ho­dnu go­di­nu, pa ta­ko na­vo­di da u lipnju 2013. tro­mje­se­čna be­ba ni­je mo­gla otpu­to­va­ti na li­je­če­nje u inozemstvo jer za­ko­no­dav­ci ni­su mo­gli usvo­jiti za­kon ko­jim se re­gu­li­ra je­din­stve­ni ma­ti­čni broj, što je na kra­ju do­ve­lo do prosvjeda.

  Ta­ko­đer, pod­sje­ti­li su i na po­pis sta­no­vniš­tva, za ko­ji ka­žu kako je bio pre­kre­tni­ca iako je sam po­pis bio du­bo­ko ispo­li­ti­ziran i dje­liomi­čno oka­ra­kte­ri­ziran op­tu­žba­ma za mal­ver­za­ci­je, prenijele su Nezavisne novine.

  “Nei­spu­nje­na obe­ća­nja da­na EU do­ve­la su do zna­čaj­nog sma­nje­nja fi­nan­ci­ra­nja od stra­ne EU”, na­vo­di se u iz­vje­šta­ju, kojim je ana­li­zi­ra­no je sta­nje de­mo­kra­ci­je u 29 drža­va, a 13 drža­va je oci­je­nje­no de­mo­krat­skim. Za šest je na­ve­de­no da ima­ju tran­zi­ci­jske, a za 10 drža­va da ima­ju auto­ri­ta­ti­vne re­ži­me.

  Što se ti­če naše regije, Hrvat­ska je do­bi­la ocje­nu 3,68, Srbi­ja 3,64, Crna Go­ra 3,86, Ma­ke­do­ni­ja 4, Ko­so­vo 5,14.

  Pre­ma ovoj ame­ri­čkoj or­ga­ni­za­ci­ji ko­ja pra­ti za­šti­tu ljud­skih pra­va i sta­nje de­mo­kracti­je diljem svi­je­ta, za­klju­čak je da je u 2013. go­di­ni do­šlo do sla­blje­nja de­mo­kra­ci­je u ze­mlja­ma Euro­azi­je, središnje Euro­pe i Bal­ka­na.

  Fre­edom Ho­use upo­zo­rio je na to da di­sfun­kci­onal­ne vla­de u ci­je­loj regiji nas­tav­lja­ju oba­ra­ti rej­ting na po­lju de­mo­kraci­je, a za našu regiju se ka­že i to da se u ve­ći­ni ze­ma­lja bi­lje­ži “pro­mje­njiv” na­pre­dak.

  Ocje­na 4,43 za BiH izve­de­na je iz ne­ko­li­ko pa­ra­me­ta­ra s ob­zi­rom na to da se ocje­nju­je niz čimbenika ko­ji utje­ču na ži­vot i de­mo­krat­ske pro­ce­se u je­dnoj ze­mlji, pa je ta­ko BiH za izbor­ni pro­ces do­bi­la ocje­nu 3,25, za ci­vil­no druš­tvo 3,5, za ne­o­vi­snost me­di­ja 4,75, za vla­de na na­ci­onal­noj razini 5,75, za lo­kal­nu sa­mou­pra­vu 4,75 za ne­o­vi­snost sud­stva i sud­ski sustav 4,25, za ko­rup­ci­ju 4,75.

  “U oblas­ti ci­vil­nog druš­tva regija Bal­ka­na je je­di­na me­đu dru­gim drža­va­ma u tran­zi­ci­ji ko­jia je za­bi­lje­žila na­pre­dak u po­slje­dnjem desetljeću”, na­vo­di se u iz­vje­šta­ju Freedom Housea.

  facebook komentari