Connect with us

Reagiranja

Goldman: Na Balkanu manipulacija holokaustom pokrenula ‘transrasizam’

Objavljeno

-

Odgovor Davida Goldmana australskog novinara na reakcije na njegov raniji članak u Jeruzalemskom Postu u kojem dovodi u pitanje brojčanost srpskih žrtava Jasenovca i njihovo povezivanje sa židovksim holokastom.

“Znamo da lažu, znaju da lažu, znaju da znamo da lažu, znamo da znaju da znamo da lažu, ali još uvijek lažu.” – A. I. Solzhenitsyn

Moglo bi se reći da je moj (sada izbrisani) članak u Jerusalem Postu: Ovo sramotno ismijavanje holokausta treba sada prestati, bio je veliki ‘hit’ diljem bivše Jugoslavije

Do danas je generirala tisuće komentara, preko 50 online i / ili tiskanih priča, masu TV ili YouTube komentara, 3 naknadna odgovora na Jerusalem Post i (navodno) barem jednu diplomatsku pritužbu.

I da ne spominjem desetke i brojanje prijetnji smrću koje sam primio, po malom članku o mjestu za koje je malo tko do sada čuo.

Kao što Yad Vashem kaže na svojoj internetskoj stranici: “Mnogo tisuća ljudi ubijeno je u koncentracijskom logoru Jasenovac i logoru za istrebljenje. Većina su bili Srbi, ali i drugi su ubijeni u logoru, uključujući Židove, Rome i Hrvate koji se smatraju protivnicima ustaškog režima…”.

To je točno, kao što je bila moja prvotna pretpostavka da bi se neko nasumično mjesto s brojem mrtvih od 4, 10 ili čak i da je bilo 40.000 uglavnom ne-Židova trebalo i nikada ne bi moglo usporediti s Auschwitzom za potrebe političkog bodovanja. Nikada. Ikad. Točka.

Problemi s Jasenovcu proizlaze iz osamdesetih godina kada ga je bivša Jugoslavija preimenovala u Auschwitz Balkana i ‘cijepila’ u povijest holokausta unatoč činjenici kako je istaknuo Yad Vashem, većina žrtava nisu bili Židovi.Tome su pridodani i poslijeratni fizički dokazi iz vlastite Komisije za ratne zločine te zemlje koji nisu bili ni blizu astronomskim brojkama koje se danas koriste, a koje se mogu kretati od 1700 pa sve do 1,7 milijuna, ovisno o tome s kim razgovarate.

To je dovelo do fetišizacije (desnice) i zataškavanja (ljevice) koje bi također moglo imati ozbiljne i dugotrajne posljedice na cjelokupnu povijest holokausta. Također je otkrila neobičnu pojavu Srba koji se identificiraju kao Židovi, ali više o tome kasnije.

Kao što sam napomenuo u svom izvornom članku, oni koji stoje iza ove promocije Jasenovca mogu pružiti vrlo malo fizički ‘provjerljivih podataka’, čak i priznati da su bilo kakva forenzička iskapanja bila u najboljem slučaju, površna i da njihov broj žrtava nije ništa drugo nego ‘ekstrapolacije’, ponekad i do 70 puta veće od forenzičkih podataka. Drugim riječima, njihova je tvrdnja da se većina podataka koji ‘dokazuju’ broj poginulih u Jasenovcu nalazi u dokumentaciji (tj. bazi podataka). Ali čak ni ovi dokumentacijski podaci nisu u redu.

Ranije ove godine, najveća svjetska tehnička profesionalna organizacija, Institut inženjera elektrotehnike i elektronike (IEEE) objavio je znanstveni rad u kojem se demografsko širenje niza ratnih koncentracijskih logora uspoređuje s onim stanovništva njihove zemlje domaćina. Utvrđeno je kako se svi rezultati kampova podudaraju s demografijom zemlje domaćina. Svi osim jednog koji je – Jasenovac.

Istraživanje je pokazalo da je korištenjem takozvane metode ‘Total Variation Outlier Recognizer’ većina – ili oko 89 posto Jasenovačkih brojki bila potpuno nepouzdana. Dakle, isti ljudi koji priznaju da nema puno fizičkih dokaza i da je sve u dokumentacijskim podacima, sada su izgubili čak i korištenje tog mita.

To je naglasio i američki Muzej holokausta koji je rekao da je cjelovitost većine dokumentacije koja se odnosi na Jasenovac ‘vrlo problematična’ – ili drugim riječima, ne može se koristiti u svrhu provjere.

Iako nikada nisam rekao da znam što je pravi Jasenovac broj mrtvih i samo ono što je Jugoslavija mogla fizički dokazati, bilo kakve usporedbe s Auschwitzom čije brojke nisu ekstrapolirane 70 puta, ali su bile stvarne, moraju se smatrati ništavnim i pokazati da Jasenovac nema premca nigdje na planeti.

– barem ne da sam svjestan. Usporedite to s postupcima židovskih povjesničara koji su 1989. smanjili broj mrtvih u Auschwitz-Birkenauu s 4 milijuna na manje od 2 milijuna kako bi osigurali povijesnu točnost.

Dakle, na kraju, govorimo o mjestu za koje se SVI slažu da ima vrlo malo fizičkih dokaza za pokazati, pokazalo se da je većina njegove dokumentacije neprovjerljiva i može citirati samo brojeve žrtava izvedene iz kvaziznanstvenih ‘ekstrapolacija’ koje pruža šarolika posada bivših komunističkih apparatchiksa, oportunista i prevaranta. Ta je činjenica više nego dokazana nekim odgovorima na moj op-ed od tih istih ‘stručnjaka’, odgovorima koji su sasvim iskreno prešli na smješnost i pokazali koliko su zapravo krhke njihove laži.

A ako sumnjate u njihove gluposti, onda će se ti isti ‘stručnjaci’ obratiti svojim prijateljima u medijima i pokrenuti napade i optužbe za ‘revizionizam’ židovskog holokausta. Ukratko, njihova nečuvena tvrdnja je, ako dovodite u pitanje istinitost mjesta gdje su uglavnom Srbi bili žrtve, onda morate biti ‘poricatelj holokausta’!

To je zato što kada je riječ o povijesti holokausta na Balkanu, Srbi se već neko vrijeme identificiraju kao Židovi u politiziranoj i rasističkoj verziji transrodnosti, ili ako želite, ‘transrasijalizmu’.

Kao što je srpski pisac Vuk Drašković izjavio 1985. godine: “Srbi su trinaesto, izgubljeno i najnesuđenije pleme Izraela”.

Sada, ako to uopće nema smisla, to je upravo bila jedna od glavnih točaka mog izvornog članka.

Kako je to rekla profesorica Sveučilišta u Haifi Lea David: “Od 2005. godine diskurs o holokaustu u Srbiji vodio je Odbor za Jasenovac, kako bi obrazovanje o holokaustu bilo u granicama srpskog sjećanja. … Odbor Jasenovac odmah je sklopio veze s Yad Vashemom, koji nije shvaćao kakva će biti komemoracija holokausta za služenje u Srbiji. Srpska politička elita potom je otela slike i simbole holokausta kako bi izjednačila srpske žrtve sa židovskim žrtvama i promicala srpsku pravednu žrtvu kao trajnu tijekom ratova devedesetih godina. Na taj način holokaust služi kao sjećanje na ekran, koje se koristi za potiskivanje još jednog aspekta povijesti koji srpska politička elita ne želi vidjeti”.

Toliko nalik primjeru povijesti Jasenovca, ta srpska želja za ‘transrasijaliziranjem’ identificiranjem kao Židovi u političke svrhe također nema premca nigdje drugdje na ovom planetu čega sam svjestan. Da sam prisiljen podsjetiti sve – uključujući urednika Jerusalem Posta – da je odvratno doslovno ‘reciklirati’ neke od brojnih milijuna židovskih (i drugih) žrtava holokausta za uporabu u balkanskim međuetničkim svađama šokira me i jako rastužuje.

Visceralna pretjerana reakcija na moj članak može se protumačiti samo kao potvrda moje početne pretpostavke i čini se namjerno kalibrirana kako bi se prikrile laži onih koji su se “transrasializirali” – ne samo da otimaju sjećanje na holokaust, ali i širi židovski rasni identitet, a sve zbog vlastitih političkih ciljeva.

Dakle, iako su zlostavljanje i prijetnje smrću usmjerene na mene proteklih tjedana splasnule, zahvaljujući moralnom kukavičluku Jerusalem Posta i mnogih drugih, čini se da će se polemika oko Jasenovca nastaviti.

David Goldman

Engleska verzija

In the Balkans, Holocaust manipulation launches ‘Transracialism’

“We know they are lying, they know they are lying, they know we know they are lying, we know they know we know they are lying, but they are still lying.” – A. I. Solzhenitsyn

 

One could say that my (now deleted) op-ed in the Jerusalem Post: This disgraceful mocking of the Holocaust needs to stop now, was a huge ‘hit’ across the former Yugoslavia.

 

To date, it has generated thousands of comments, over 50 online and/or print stories, a mass of TV or YouTube commentaries, 3 subsequent responses to the Jerusalem Post and (allegedly) at least one diplomatic complaint.

And not to mention the dozens – and counting – of death threats I’ve received, all over a small opinion article about a place few had ever heard of up until now.

 

As Yad Vashem says on its website: “Many thousands were murdered at the Jasenovac concentration and extermination camp. The majority were Serbs, but others were murdered in the camp as well, including Jews, Roma and Croats deemed as opponents of the Ustaša regime….”.

This is correct, as was my original premise that some random place with a death toll of 4, 10 or even if it was 40,000 mostly non-Jews should and could never be compared to Auschwitz for the purposes of political point scoring. Never. Ever. Period.

 

The issues with Jasenovac stem from the 1980s when the former Yugoslavia rebranded it as the Auschwitz of the Balkans and had it ‘grafted’ onto Holocaust history despite the fact as Yad Vashem noted, most of the victims were not Jews. Added to that was the post-war physical evidence from that country’s own War Crimes Commission that was not even close to the astronomical figures used today that can range anywhere from 1,700 all the way up to 1.7 million depending on who you talk to.

 

This has led to a fetishization (by the Right) and an obfuscation (by the Left) that could also have serious and long-lasting implications for the overall history of the Holocaust. It has also revealed the curious phenomenon of Serbs identitying as Jews, but more on that later.

 

As I noted in my original article, those behind this promotion of Jasenovac are able to provide very little physically ‘verifiable data’, even admitting that any forensic excavations were at best, superficial and that their own victim numbers were nothing more than ‘extrapolations’, sometimes up to 70-times that of the forensic data.

In other words, their claim is that most of the data ‘proving’ the Jasenovac death toll is in the documentation (i.e. databases). But even this documentational data seems not in order.

 

Earlier this year, the world’s largest technical professional organisation, the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) published a scientific paper that compared the demographic spread of a number of wartime concentration camps to that of their host country’s populations. It found that all the camps results matched their host country’s demographics. All except for one that is – Jasenovac.

 

The research found that via the use of what is called the ‘Total Variation Outlier Recognizer’ method, that most – or some 89 percent of Jasenovac’s figures were wholly unreliable.

Therefore, the same people who admit there is not much physical evidence and that it’s all about the documentational data, now have lost even the use of that myth.

 

This was also underlined by the US Holocaust Museum which said that the integrity of most of the documentation concerning Jasenovac was ‘highly problematic’ – or in other words, unable to be used for verification purposes.

While I have never said that I know what the real Jasenovac death toll is and only what Yugoslavia could physically prove, any comparisons to Auschwitz whose figures were not extrapolated 70-fold but were real must be regarded as being null and void and show that Jasenovac has no equal anywhere on the planet – at least not that I’m aware of.

Contrast this with the actions of Jewish historians who in 1989 lowered the Auschwitz-Birkenau death toll from 4 million to under 2 million to ensure historical accuracy.

 

So, in the end, we are talking about a place that EVERYONE agrees has very little physical evidence to show, has had most of its documentation shown as being unverifiable and can only quote victim numbers derived from quasi-scientific ‘extrapolations’ provided by a motley crew of ex-communist apparatchiks, opportunists and grifters.

This fact was more than proven by some of the responses to my op-ed from these very same ‘experts’, responses that quite honestly verged on the non-sensical and showed how fragile their lies really are.

 

And if you question their nonsense, then these same ‘experts’ will turn to their friends in the media and launch attacks and accusations of ‘revisionism’ of the Jewish Holocaust.

In a nutshell, their outrageous claim is, if you question the veracity of a place where mainly Serbs were the victims, then you must be a ‘Holocaust denier’!

 

This is because when it comes to the history of the Holocaust in the Balkans, Serbs have for some time now identified as Jews in a politicised and racialised version of transgenderism, or if you like, ‘transracialism’.

As Serbian writer Vuk Draskovic proclaimed in 1985: “Serbs are the thirteenth, lost and the most ill-fated tribe of Israel”

 

Now, if that makes no sense at all, well that was EXACTLY one of the main points of my original article.

As the University of Haifa’s Professor Lea David put it: “From 2005, Holocaust discourse in Serbia was directed by the Jasenovac Committee, so as to keep Holocaust education within the bounds of Serbian memory. …the Jasenovac committee immediately made ties with Yad Vashem, who did not realise what Holocaust memorialization would be made to serve in Serbia. The Serbian political elite then hijacked the images and symbols of the Holocaust in order to equate Serbian victims with Jewish victims and promote Serbian righteous victimhood as enduring throughout the 1990s wars. In this way, the Holocaust serves as a screen-memory, used to repress another aspect of history which the Serbian political elite does not wish to be seen.”

 

So much like example of the history of Jasenovac, this Serbian desire to ‘transracialise’ by identifying as Jews for political purposes also has no equal anywhere else on this planet that I am aware of.

That I am forced to remind everyone – including the editor of the Jerusalem Post – that it is despicable to literally ‘recycle’ some of the many millions of Jewish (and other) victims of the Holocaust for use in Balkan inter-ethnic squabbles shocks and saddens me greatly.

 

The visceral over-reaction to my article can only be interpreted as a vindication of my initial premise and seems deliberately calibrated to mask the lies of those who have ‘transracialised’ themselves – not only are they hijacking the memory of the Holocaust, but also the broader Jewish racial identity as well, all for their own political ends.

So, while the abuse and death threats directed at me over the past weeks have subsided, thanks to the moral cowardice of the Jerusalem Post and many others, it seems the controversy over Jasenovac is set to continue.

Isti odgovor samo detalniji upućen Yad Vashemu možete naći na slijedećoj poveznici:

The Goldman Report’s direct response to Yad Vashem’s Press Release, dated 25/8/21 — The Goldman Report

Što vi mislite o ovoj temi?

Advertisement
Komentiraj
Advertisement

Komentari