Pratite nas

U potrazi za Istinom

Možda nas od nestanka spasi četnik Vojislav Šešelj

Objavljeno

na

Umjetnost je dobrota, istina i ljepota. Toga u Hrvatskoj nema. U Hrvatskoj je sve laž, lukavost i prevara. Ovo je dobrota, istina i ljepota većine Hrvata. O kakvoj umjetnosti nam govore udbaši i kosovci? O kakvoj pameti govorimo u Hrvatskoj?

Četnik Vojislav Šešelj Hrvatima otvara oči, ali oni ih ne žele otvoritii jer su dogmatski slijepci odani slavenskom i jugoslavenskom jednoumlju, te komunističkoj ideologiji. U njegovom dogmatskom pristupu jeziku i povijesti, Šešelj otkriva zašto su Hrvati Srbi. Naime, Hrvati su po njemu Srbi zbog jezika kojim govore, a ne religije. Dakle, narod definira jezik, a ne religija. Međutim, katolička Crkva je izručila hrvatske bizantske kršćane ruskom pravoslavlju upravo preko jezika – štokavske ijekavice, koju je u Raškoj nametnula katolička Crkva preko bugarskog carstva. Tek nakon reinkarnacije povjesnog etnika Serb u Jugoslaviji, katolička Crkva hrvatske bizantske kršćane proglašava grkokatolicima. Međutim, to je bilo kasno i pogubno za hrvatski narod. Od tada u Hrvatskoj i Bosni započinju problematični odnosi sa hrvatskim i bosanskim pravoslavcima.

Danas se Hrvati ne žele odreći vukovice niti žele prihvatiti činjenicu da su čakavski ikavci bili bizantinci. Kako onda možemo razumjeti i dokazati da su Srbijanci bili dio hrvatskog korpusa i jedan od najmlađih naroda u Europi. Srbijance je izmislio i ustoličio ruski imperijalizam, dakle, rusko slavenstvo i rusko pravoslavlje koncem 19. stoljeća. Srbijanci nemaju jezične povezanosti sa povjesnim Serbima. Povjesni Serbi su bili čakavski ikavci, a liturgiju su imali na latinskom jeziku. Propašću Bizanta na hrvatskoj obali, povjesni Serbi postaju Latini. Međutim, današnji Srbijanci nikada nisu bili pod vlašću Bizanta i jezično su bili kajkavski ekavci. Očito, Srbijanci su bili kajkavski, a ne štakavski ekavci. Kajkavski ekavci se pojavljuju pod franačkom vlašću, a čakavski ikavci se pojavljuju pod Bizantom. Dakle, cijela Cervena Hrvatska je govorila čakavskom ikavicom, uključujući i Ukrajinu, koja se također zvala Cervena Hrvatska. Cervena Hrvatska je još bila poznata kao Krajina. Srbijanci kao Hrvati su pripadali Beloj Hrvatskoj, a Bela Hrvatska je bila pod franačkom vlašću i po njoj Belgrad, dakle, vukovski Beograd dobiva ime. Za razumjeti ovu tezu potrebna je sinteza historije i lingvistike, a Hrvati takve stručnjake nemaju. Potrebno je, dakle, uspostaviti razlike i dokazati da između današnjih Srbijanaca i povjesnih Serba nema nikakve sličnosti. Povjesni Serbi su živjeli u bizantskoj Temi Dalamaciji, dakle, u dalmatinskim gradovima, ali nikada u Krajini.

Da bi razumjeli navedene termine, potrebno je poznavati staru hrvatsku religiju, etimologiju i semantiku, a da bi to postigli potrebno je poznavati Izgubljenu civilizaciju i jezik – haravaču, dakle, jezik koji danas lingvisti nazivaju sanskrit. To je bio slogovni jezik čije riječi su se satojale od dva suglasnika i dva polusloga a. Međutim, u sačuvanom sanskritu se osjeća uticaj suglasničkog pisma, a današnji europski različiti jezici su su nastali od sanskrita upravo pod uticajem suglasničkog pisama i dolaskom pučanstva sa semitskih prostora u Europu. Kako je postajalo više različitih pisama, nastajali su i različiti jezici kao i novi narodi. Da bi stvorili nove riječi za različite pojmove, u slogovnom jeziku prvi poluslog a je zamjenjivan poluslogovima e, u, te i, a kasnije i poluslogom o. Tako se izvorna riječ data odrazila kao deta, duta i dita, a preko semitskog pisma i dota. Dota znači poklon kćeri pri udaji. U engleskom jeziku, ova riječ je korijen u riječi daugther, dakle, daught, što se izgovara gotovo kao dot. Riječ daughter znači kćer. Preko Grka i Romana, sanskritski poluslogovi su postali vokali u suglasničkom pisanju riječi. Tako je riječ haravača postala arva, erve, urvu, irvi ili orvo. Hrvati su se izvorno zvali Harvači, a Hrvati su postali na Levantu.

Hrvati su preko grčkog suglasničkog pisma najprvo postali čakavski akavci – Arva ili Arba. Arvani ili Arbani, odnosno, Alba ili Albani i Alva i Alvani. Romani su ih zvali Carvani i Cerveni ili Calvani i Celveni. Nametanjem starokršćanstva oni postaju Carva i Cerve. Pod Bizantom oni postaju Sorbi i Serbi. Sarbi dakle postaju Sorbi. Slično pod Bizantom Avari postaju Obri. Na prostoru današnje Srbije, Avari su se zvali Avali. Avali su na Levantu bili poznati kao Abeli, a pod Latinima riječ abela je postala bela. Avala se odrazila još kao avela, a avela je u Etruriji postala avil. Avil je bio etrursko božanstvo poznato još kao Cavil. Od riječi avila nastaje hrvatska riječ vila ispuštanjem početnog vokala. Avari i Avali su se još zvali Čavare i Čavale, dakle, Čavari i Čavali. Abel je bio simbol planeta Zemlje i ubio (?) ga je Kain ili Cain koji je bio simbol Sunca. No, nije bila riječ o ubojstvo nego je bila riječ oplodnji planeta Zemlje. Ime Kain je nastalo od riječi čavan, koja se suglasnički pisala čun, odnosno, sun. Ovo nam pokazuje da je prije starokršćanstva religija bila dvojna. U današnjem kršćanstvu simbol sunca je Krist, a simbol zemaljstva je Isus.

Međutim, Hrvati ne poznaju svoju srednjovjekovnu povijest niti povijest hrvatskog jezika, dok o antičkoj hrvatskoj povijesti i jeziku gotovo nitko u Hrvatskoj ne zna ama baš ništa. Štoviše, zbog hrvatske antičke povijesti, mi se danas nazivamo Hrvati i jezične činjenice pokazuju da su civilizacijski hrvati bili nositelji prve čovjekove civilizacije, dakle, jezika i religije. Prije kršćanstva Hrvati su bili starokršćani, a ostaci tih starokršćana su Židi, jer starokrščanstvo je bilo utemeljeno na starom Zavjetu i jednom patrijahalnom bogu. Prije toga Hrvati su imali dvojnu religiju koja se zvala haravača i koja je poštivala sunce kao boga muškosti i zemlju kao božicu ženskosti. Dakle, sunce je simbolizirala riječ hara, a zemlju riječ vača. Ako malo dublje promislimo, ovakvo poimanje života i svijeta je logično na temelju tadašnjih spoznaja. Zar sunce ne oplođuje zemlju?

Crkvenoslavenski jezik Hrvatima je nametnula katolička Crkva nakon krščanskog raskola. Naime, tadašnje banice Raška i Dukla su se priklonile Bizantu. Raška je postala dio bugarskog Imperija, a Dukla se dugo dvoumila, sve dok nije pala pod vlast raškog despota Dušana Silnoga koji je sebe nazvao Serbom. No, kad je Dušan Silni pokušao osvojiti Carigrad, carigradski patrijarh, koji je vršio ulogu Pape, ga je izopćio iz bizantske Crkve koja je tada bila jedinstvena, a ne državna kao u pravoslavlju. Na ova osvajanja ga je najvjerojatnije nagovorio ruski Imperij. Nakon toga, Dušan Silni se pokušao nakloniti Rimu, ali je u međuvremenu umro. Dakle, u Raškoj nikada nije postojala SPC. Pečka Patrijarhija je bila dio bizantske Crkve pod bugarskom juridikcijom i cijela liturgija je napisana bugarskim crkvenoslavenskim jezikom, dakle, bugarskom štokavskom ijekavicom. Osmanlije su ukinuli Pečku patrijarhiju 1776. godine i Rusi su u kneževini Cetinje osnovali autokefalnu Cetinjsku pravoslavnu Crkvu. Autokefalna Srbijanska parvoslavna Crkva je prvi put osnovana 1879. godine.

Postojalo je više staroslavenskih redakcija. Jedna redakcija se zvala bugarska redakcija crkvenoslavenskog jezika. Isto tako u Dukli i Dubrovačkoj republici i njezinom zaleđu je nametnut crkvenoslavenski jezik hrvatske redakcije. Nigdje se ne spominje srbijanska ili srpska redakcija. Medutim, hrvatska štokavska jekavica nije imala nikakve sveze sa vukovicom nego je nastala na prijašnjem pravopisu koji je bio germanski ili franački. Dakle, riječ dite se pisala diete da bi nametanjem crkvenoslavenskog jezika postala djete. Naime, preko grčkog pisma glas i je postalo glas j. Pod Osmalijama ova riječ je postala đete. Međutim, u hrvatskoj vukovici riječ dite se piše dijete. Kako vidimo, glas j nikada nije postojao u riječi dete ili dite. Ove riječi su nastale od izvorne riječi data koja je značila dar ili poklon, a odatle i glagol dati. Preko vukovice Hrvatima je nametnut srbijanski vokabular.

Riječ haravača je nastala od dvije dvoslogovne riječi hara i vača koje su simbolično označavale muško žensko. Riječ hara u starom Egiptu se odrazila kao ra preko semitskog pisma, a riječ vača se odrazila kao is ili isis. To su bila semitsko egipatska božanstva. Preko Semita riječ čavan je zamjenila starije riječi hara ili ra i odrazila kao sun. Riječ čavan suglasnički se na hrvatskom pisala čun. Riječ čavan je nastala semitskim čitanjem riječi vača, dakle, čava i an ili van. Od riječi čava je nastalo ime prve biblijske žene Eve. Ovdje uočavamo zbrku koja je nastala spajanjem dvije različite civilizacije. Od riječi vada (ada) i riječi amač (ama) nastaje ime prvog biblijskog čovjeka Adama. Slično je riječ hara na semitskom pismu i preko semitskog čitanja postala Ela ili El, odnosno, Alah ili Ala. El je biblijski Elia, odnosno, Elva ili Ilija. Dakle, kod Semita riječ alah ili ala, odnosno, ela ili el, je označavala zemljin satelit mjesec, dakle, potomstvo. Sve ovo nam otkriva jezične i religijske promjene koje su se događale pod uticajem različitih pisama i civilizacija. To najbolje možemo vidjeti u nazivu IS-RA-EL. Naziv Istra je povezan sa starijim nazivom rijeke Dunava koje je bio Ister. Istru bi, dakle, mogli zvati Vistra ili Bistra, a nikako Histra. Slično imamo rijeku Vislu u Poljskoj. U mitologiji imamo rimsku božicu Vestu ili mezapotamijsku božicu Astar od koje je nastalo biblijsko ime Ester.

Hrvatski povjesničari i danas ponosno govore o Cervenoj i Beloj Hrvatskoj, ali uopće ne znaju tadašnje značenje riječi crvena i bela. Riječ cervena je značila carevina, a nastala je od riječi hervečena preko latinskog pisma. Riječ cervena je napisana latinski i trebali bi je čitati kervena. Sufiks u ovoj riječ je ena, a korijen je riječ cerv i kerv, dakle, crv i krv. Kakva je sličnost između crva i krvi? Riječ cervena je nastala pod uticajem latinskog pisma jer su Latini slovo c pisali glas k. Kasnije se glas c pisao i slovom g. Ispuštanjem sufiksa ena, ostaje korijen cerve. Ova promjena se dogodila nametanjem starokršćanstva. Tako je etnik Cerve označavao Hrvate, a ona se za vrijeme Rima odrazila kao Serve. Propašću rimskog Imperija nastaju franačko ili novo rimsko carstvo i bizantsko carstvo. Tada dolazi do podjele hrvatskog jezika i nestanka velikog hrvatskog carstva. Latini su koristili romansko pismo, a Bizantinci su koristili grčko pismo. Preko pisma i pravopisa čakavica i kajkavica se međusobno počinju razlikovati. Pod Bizantom Servi postaju Serbi, a Avari postaju Obri. Razlog je što bizantsko pismo nije imalo slovo za glas v pa ga je zamjenjivalo bizantsko slovo i glas b. Riječ bela je povezana sa biblijskim Abelom i etrurskim Avilom. Kako vidimo, u novim jezicima problematičan je bio glas v koji se pisao različitim slovima.

Od naziva Cerveni nastaje i etnik Veni ili Veneci ili Veneti ispuštanjem korijena cer. Nužno je pokazati zašto Hrvati Venece nazivaju Mleci? Izvorno Hrvati su Mlece zvali Čemelci. Prije toga Hrvati su u Homerovo doba bili poznati kao Kelti, koji su pred Rimljanima pobjegli u Britaniju i Irsku. Etnik Hervani je postao Geroani zamjenom glasa h glasom g. Kako je grčko slovo omega pod Latinima postalo mega, etnik Geroan je postao German, a sačuvano je germansko ime i prezime Heron i Herman. Slično je naziv Ro postao Rom i po njemu Rim dobiva ime. Po legendi Rim su osnovali braća Romul i Rem. Ova braća nam ukazuju na dvojnu religiju kao i braća Kain i Abel u starom Zavjetu. U staroj Grčkoj na dvojnu religiju ukazuju bog Apolon i božica Artemida.

Dakle, da bi bolje razumjeli hrvatsku povijest i hrvatski jezik potrebno je naučiti sanskritski jezik jer jedino tako možemo analizirati etimologiju i semantiku hrvatskih antroponima, toponima, horonima i tako redom. Tako ćemo doznati da se Balkan izvorno zvao Valkan i da je dobio ime po Vlahima ili Vlacima. Međutim, i Vlahi su bili religijski i jezični Hrvati, ali su pripadali drugoj kasti. Jedino ovako se može dokazati povjesni identitet Hrvata, ako nam je do njega stalo. Zar nije došlo vrijeme da hrvatski političari zaborave sluganstvo i postanu predvodnici blagostanja i znanja.

Juan Guzinov / Malaga / Glas Hrsvijeta

Što vi mislite o ovoj temi?

Sponzori
Komentiraj

Razgovor

Mandić: Dokazano je da su širokobriješki franjevci bili potpuno nedužni

Objavljeno

na

Objavio

Hrvoje Mandić, mladi znanstvenik iz Hercegovine, prvi je doktorirao s temom stradanja hercegovačkih franjevaca tijekom Drugoga svjetskog rata i poraća

U sjeni obilježavanje 75.obljetnice jugokomunističkoga ubojstva 66 hercegovačkih franjevaca ostala je vijest kako je mladi znanstvenik Hrvoje Mandić doktorirao na temi ‘Hercegovačka franjevačka provincija u Drugom svjetskom ratu i poraću’. Mandić je doktorirao na Fakultetu hrvatskih studija, Sveučilišta u Zagrebu s najvišom ocjenom. Mentor disertacije bio je dr.sc. Mario Jareb, a u povjerenstvu za obranu doktorskoga rada bili su prof. dr. sc. Josip Jurčević, kao predsjednik, te članovi doc. dr. sc. Vlatka Vukelić i dr. sc. Zlatko Hasanbegović. Zbog toga smo odlučili razgovarati s ovim mladim znanstvenikom koji je 1987.godine rođen u Mostaru, a osnovnu školu i Gimnaziju fra Dominika Mandića završio je na Širokome Brijegu. Mandić je dosad objavio više stručnih radova i sudjelovao na brojnim simpozijima.

Zločin nad franjevcima planiran

Prošlo je gotovo tri desetljeća od stvaranja hrvatske države. Jedan ste od rijetkih znanstvenika koji je za doktorsku disertaciju odabrao temu ‘Hercegovačka franjevačka provincija u Drugom svjetskom ratu i poraću’. Zbog čega je to tako? Je li to još tabu temu u hrvatskom društvu, posebno među znanstvenom zajednicom? Malobrojni su mediji o tomu pisali, a tek se prije nekoliko godina počelo o tomu govoriti i pisati. Možemo reći da taj led pomalo probija vicepostulator fra Miljenko Stojić.

Razlog tomu u činjenici je da je ta tematika bila svjesno prešućivana u komunističkoj Jugoslaviji zbog počinjenih zločina nad hercegovačkim franjevcima. Danas je znatno olakšan pristup arhivskim i drugim izvorima te je ova tematika ponovno aktualizirana. Vicepostulator fra Miljenko Stojić prvi je koji je ovu tematiku podigao na višu razinu u javnom prostoru jer marljivo radi na prikupljanju arhivskih izvora, istraživanju i saslušavanju svjedoka te dokumentiranju podataka vezanih za otkrivanje istine o pobijenim hercegovačkim franjevcima. Ovim putem želim mu izraziti zahvalnost jer mi je mnogo pomogao omogućivši mi uvid u dio Pismohrane Vicepostulature, što mi je znatno olakšalo izradu doktorske disertacije.

Je li zločin na širokobriješkim franjevcima bio planiran na višim razinama Avnoja?

Zapravo je zločin bio isplaniran u samoj vrhušci Komunističke partije Jugoslavije (KPJ) od Josipa Broza Tita i njegovih bliskih suradnika poput Aleksandra Rankovića. U provođenju pokolja nad hercegovačkim franjevcima KPJ je angažirala Oznu, KNOJ, postrojbu 3. prekomorske brigade, 2. dalmatinske brigade i druge postrojbe u sastavu VIII. dalmatinskoga korpusa.

Tko je po Vašim saznanjima na terenu izvršavao odluke, odnosno vodio operacije i izvršavao zločine nad franjevcima? Postoje li o tomu pisani dokumenti?

Zapovjednik britanske vojne misije pri Vrhovnom štabu NOVJ Fitzroy Maclean iz Beograda je britanskom ministarstvu vanjskih poslova (Foreign Officeu) poslao izvješće napisano 8. veljače 1945. (br. 164), u kojemu se osvrnuo na likvidaciju širokobrijeških franjevaca. U izvješću između ostaloga navodi kako mu je J. B. Tito ‘nedavno rekao da će iz vojnih razloga i razloga unutarnje sigurnosti, biti prisiljen poduzeti drastične akcije protiv tih franjevaca, iako se više no ikad žestoko suprotstavlja bilo kom obliku vjerskih progona’. Izvješće Fitzroya Macleana posredno dokazuje kako je Josip Broz Tito planirao pobiti širokobriješke franjevce mnogo prije, još u jesen 1944. godine. Mjesec dana nakon navedenih događanja, točnije 12. ožujka 1945., u Beogradu je britanski brigadir Maclean odlikovan ordenom partizanske zvijezde I. reda na prijedlog maršala Josipa Broza Tita za izvanredne zasluge i hrabrost u borbi protiv zajedničkoga neprijatelja Jugoslavije i Velike Britanije – fašističke Njemačke. Visoko odlikovanje predao mu je predsjednik Avnoja Ivan Ribar u nazočnosti predstavnika savezničkih misija. Dokumenti Ozne i KNOJ-a danas su u najvećoj mjeri nedostupni javnosti ili su pak selektivno arhivirani. Pretpostavlja se kako su naredbe za ubojstva hercegovačkih franjevaca u samostanu u Širokom Brijegu i mjesnoga pučanstva bile usmene zapovijedi partizanskoga Vrhovnog štaba upućene Ozni. Postoji iznimka, a to je slučaj ubojstva fra Valentina Zovka i fra Andrije Topića u Kočerinu u svibnju 1945., koje je organizirao časnik Ozne Danilo Pecelj. Ovakva pretpostavka dijelom je odgovor na upit zašto toliko desetljeća nakon pokolja hercegovačkih franjevaca nemamo dokumente prema kojima bi se otkrilo tko su sve bili ostali izvršitelji pokolja hercegovačkih franjevaca u samostanu na Širokom Brijegu, Izbičnu, Bleiburgu i Križnom putu te ostalim mjestima.. Ostaju nam samo iskazi bivših pripadnika NOVJ koji su bili očevidci pokolja, kao i brojni ratni dokumenti na temelju kojih možemo rekonstruirati operativno kretanje postrojba koje su sudjelovale u napadima i u osvajanju franjevačkog samostana. Shodno tomu možemo utvrditi na kojem su operativnom pravcu postrojbi NOVJ izvršena ubojstva političkih neistomišljenika.

Mnogi su mi pobijeni franjevci uzor

Koliko je ovaj zločin vođen nacionalnom mržnjom, a u kojoj su mjeri njegovi korijeni ideološki?

Jugoslavenska historiografija i publicistika nakon 1945. konstruirala je stvarnost tako da je širokobriješke franjevce označila monolitnom skupinom ustaških suradnika, što oni nisu bili. Činjenice ukazuju na to da širokobriješki franjevci nisu ubijeni zato što su navodno podržavali ustaški režim. Za komunistički režim franjevci su bili potencijalni neprijatelji, anglofili, odnosno pristaše demokracije zapadnoga tipa i uz to odani Katoličkoj crkvi koja je bila istinski ideološki neprijatelj novoga režima. Potencijalni su neprijatelji bili i zato što se tijekom rata nisu kompromitirali ni na koji način. Surađivali su s protivnicima ustaškoga režima, mnoge od njih spasili su od pogibelji i štitili čitavo vrijeme rata ostavši tako vjerni uputama Katoličke crkve. Za nekolicinu hercegovačkih franjevaca koji su se povukli s oružanim snagama NDH u proljeće 1945. možemo pretpostaviti da su surađivali s vlastima NDH. I jedne i druge bez ikakva su suđenja ubili jugoslavenski partizani. U vremenima koja su uslijedila ubijenim se hercegovačkih franjevcima naknadno dokazivala krivnja i tako se pokušalo opravdati ratni zločin.

Kako komentirate činjenicu da je Vrhovni sud Srbije 70-ih godina prošloga stoljeća potvrdio da se radilo o nepravednom zločinu nad franjevcima, a današnji političari u Hrvatskoj opravdavaju ovaj zločin?

Činjenica je da su pojedini Hrvati i Srbi iz Dalmacije, visokopozicionirani oficiri u strukturama NOVJ, počinitelji ubojstava širokobrijeških franjevaca. U toj činjenici leže sva nastojanja pojedinih političara, sljedbenika komunističkoga totalitarnog režima, da se opravdava ovaj zločin.

Kako ste doživjeli izjave bivšeg predsjednike Ive Josipovića, da su franjevci u Širokom Brijegu ubijeni iz opravdanih razloga, kao legitiman vojni cilj? Josipović je s tim izašao vani, iako su dvije splitske patologinje u svojim nalazima otkrile da su franjevci ubijeni bez ikakvog vojnog otpora?!

Medijska izjava dr. Ive Josipovića, bivšeg predsjednika Republike Hrvatske i profesora kaznenoga prava na Sveučilištu u Zagrebu ukazuje na to koliko je jugoslavenska propaganda bila moćna i kako je dubok trag ostavila. Josipović je u riječkom Novom listu 13. travnja 2019. izjavio da su fratri na Širokom Brijegu, koje su likvidirali partizani nakon zauzeća samostana, bili „legitiman vojni cilj“. Nakon brojnih kritika, Josipović je žestoko odgovorio (Večernji list, 14. svibnja 2019., 28) ustrajući u svojoj optužbi. Izbjegao je dati odgovor na dosadašnja znanstvena istraživanja o borbama za Široki Brijeg. U članku „Borbe za Široki Brijeg od početka studenog 1944. do 7. veljače 1945.“ dekonstruirao sam mit da su širokobriješki samostan i crkva bili vojno utvrđenje. Između ostalo, to istraživanje nedvojbeno pokazuju da širokobriješki franjevci nisu sudjelovali u borbama niti je kod njih pronađeno bilo kakvo oružje, iz čega je jasno da nisu mogli niti su smjeli biti tretirani kao „legitiman vojni cilj“. Ovakve konstrukcije stvarnosti bivšeg profesora kaznenog prava na Sveučilištu u Zagrebu svjedoče o ideološkoj zaslijepljenosti pojedinih znanstvenika pri tumačenju pojedinih povijesnih događaja. Ta je izjava ukazala i na problem sustavnog zanemarivanja najnovijih historiografskih istraživanja koja su raskrinkala brojne krivotvorine, konstrukcije stvarnosti i ukazala da su jugoslavenski partizani ciljano pripremali zločine hercegovačkih franjevaca još od jeseni 1944. godine.

Smatrate li da će hercegovački franjevački mučenici jednoga dana postati blaženici, umoreni zbog mržnje prema vjeri?

Smatram da su hercegovački franjevci ubijeni nedužni, a pitanje postupka mučeništva prepustio bih Katoličkoj crkvi. Mogu samo reći da su mi mnogi pobijeni franjevci uzor, a prije svega mislim na provincijala fra Lea Petrovića koji je živio po franjevačkom geslu ‘Mir i dobro’.

Smatram da fra Leo Petrović zaslužuje spomenik i Trg u gradu Mostaru s natpisom- „Prijatelj, zaštitnik, mirotvorac i graditelj istinskih mostovima prema potlačenima i progonjenima grada Mostara.

U planu monografiju o Hercegovačkoj franjevačkoj provinciji

Posebno ste se osvrnuli na fra Radoslava Glavaša, načelnika Ministarstva bogoštovlja u NDH, kojega su partizani strijeljali krajem lipnja 1945. Fra Radoslav Glavaš je, naime, oštro kritizirao talijanske okupatore kojima je zamjerao da su prisvojili hrvatski teritoriji s ciljem da ga unište, ali i talijanske vojne svećenike koji su, kako navodi, gledali ubijanje Hrvata i paljenja crkava. S druge strane, neki kažu da je osnovao i Hrvatsku pravoslavnu crkvu, a jedan dio ljudi poput bivšega predsjednika Stjepana Mesića tvrde da je bio čuvar ustaškoga blaga. Koji je vaš sud kao znanstvenika o njegovu životu i radu tijekom Drugoga svjetskog rata i za vrijeme NDH?

U doktorskoj disertaciji napisao sam poglavlje ‘Fra Radoslav Glavaš i NDH’ o imenovanju fra Radoslava Glavaša, njegovu djelovanju u Vladi NDH, te pomoći koju je osigurao hercegovačkim franjevcima i biskupijskom svećenstvu u Mostaru u vrijeme Drugoga svjetskog rata. Planiram objaviti monografiju o Hercegovačkoj franjevačkoj provinciji i detaljno obraditi ulogu fra Radoslava Glavaša u Vladi NDH. Iz tog razloga ciljano ću preskočiti odgovoriti na ovih nekoliko pitanja.

Mate Primorac
Hrvatski tjednik/HKV

PRVI DOKTORAT O POBIJENIM HERCEGOVAČKIM FRANJEVCIMA

Što vi mislite o ovoj temi?

Nastavi čitati

U potrazi za Istinom

Slobodna Bosna: Šefik Džaferović važan dio sigurnosnog aparata koji je podržavao iransku obavještajno-sigurnosnu penetraciju u BiH

Objavljeno

na

Objavio

Šefik Džaferović

Analizirajući duboke odnose bošnjačkog političkog vrha i Irana, sarajevski portal Slobodna Bosna u četvrtom nastavku iznimno zanimljivog serijala “Iran i BiH, tajne i trajne veze” “Iran i BiH, tajne i trajne veze” bavi se kampom Pogorelica kod Fojnice, gdje su odmah nakon rata iranski instruktori, obučavali odabrane pripadnike MUP-a BiH i tadašnjeg AID-a a mozak čitave operacije u to vrijeme, a i godinama kasnije, bio je ubijeni  iranski general Soleimani.

Snage SFOR-a, zaposjele su object na Pogorelici 15. veljače 1996., a tijekom spomenute akcije zaplijenjena je kompletna dokumentacije i MTS u zatečeni tom objektu.

-Zgradu lovačkog doma “Pogorelica” specijalne snage SFOR-a su zaposjele u noćnim satima i uhapsili 11 osoba. Osmorica od njih bili su državljani Bosne i Hercegovine, pripadnici MUP-a i Agencije za istraživanje i dokumentaciju (AID), dok su preostala trojica bili državljani Irana i pripadali su iranskoj obavještajnoj službi. Jedan od uhapšenih, izjvesni Saleh Pour Muhamed, imao je diplomatski pasoš svoje zemlje, te je odmah pušten na slobodu, dok su preostala desetorica pritvorena i narednog dana predata u nadležnost MUP-u BiH, navodi se u spomenutom tekstu.

U spomenutom tekstu dotaknuta je i uloga aktualnog bošnjačkog člana Predsjedništva BiH, Šefika Džaferovića, koji je u to vrijeme obnašao dužnost tajnika Agencije za istraživanje i dokumentaciju (AID).

-Osmorica pripadnika bošnjačkih policijskih agencija i dvojica iranskih obavještajaca-instruktora predani su narednog dana čenicima MUP-a BiH i Agencije za istrage i zaštitu. Među čelnicima AID-a koji su u zgradi Doma policije od pripadnika SFOR-a preuzeli uhićene sa Pogorelice bio je je i Šefik Džaferović, tadašnji sekretar AID-a. Prema iskazu jednog od polaznika kursa datom tijekom istrage koja je provedena 6 godina kasnije svima njima se Džaferović obratio riječima: “Ako se budemo derali na vas, ne uzimajte to zaozbiljno, bitno je da se vi sada nalazite u našim rukama.” To su pritvorenici shvatili kao fingiranje strogoće, predstavu namijenjenu za strane vojnike, nakon čijeg se odlaska odnos prema domaćim i iranskim zatorenicima  pretvorio u drugarsko ćaskanje.

Šefik Džaferović je nekoliko mjeseci prije ovoga događaja imenovan za sekretara AID-a, a na tu dužnost je došao sa mjesta načelnika Centra službi bezbjednosti Zenica, podsjeća se u tekstu.

Dodirnuta je veza između ubijenog iranskog generala Qassemu Soleimaniju i aktualnog bošnjačkog člana Predsjedništva BiH, Šefika Džaferovića, koji je u to vrijeme bio vrlo važan dio sigurnosnog aparata koji je dozvolio I podržavao iransku obavještajno-sigurnosnu penetraciju u BiH.

-Kada su nedavno srpski mediji optužili Šefika Džaferovića da je bio domaćin ubijenom iranskom generalu Qassemu Soleimaniju, u njegovu zaštitu je stao Željko Komšić, kolega iz Predsjedništva BiH, tvrdeći da Džaferović nema nikakve poveznice sa iranskim generalom.

Možda je Komšić morao biti malo oprezniji, suzdržaniji, ako već nije bio informiran da Džaferović jeste bio važan dio sigurnosnog aparata koji je aminovao i podržavao iransku obavještajno-sigurnosnu penetraciju u Bosni i Herecgovini. Riječ je bilo o složenoj akciji čiji je mozak u to vrijeme, a i godinama kasnije, bio ubijeni  iranski general Soleimani, navodi se u tekstu.

Autor teksta Senad Avdić, osvrnuo se i na prijetnje koje je jedan od iranskih instruktora tom prigodom uputio Nedžadu Ugljenu, tadašnjem zamjeniku direktora AID-a, koji je ubijen je pored svog automobila u Sarajevu 28. rujna 1996. Godine.

-Nakon što su pripadnici SFOR-a napustili prostor Doma policije i ostale zarobljenike sa Pogorelice ostavili domaćim policjskim snagama, jedan od iranskih instruktora, po imenu Jafarzader Ali Reza, prema svjedočenju jednog od prisutnih djelatnika R MUP-a, obratio se Nedžadu Ugljenu, tadašnjem zamjeniku direktora AID-a, i bijesno mu zaprijetio: “Nedžade Ugljene, dobro zapamti, platit ćeš nam ovu izdaju.”

Iranski oficir je samo javno saopćio ono o čemu se spekuliralo unutar bošnjačkog političkog i sigurnosnog sustava da je Ugljen “američki čovjek” i da je upravo on Amerilkancima “provalio” postojanje terorističkog kampa u blizini Fojnice, navodi se u nastavku teksta.

Naravno, ni četvrt stoljeća kasnije slučaj ovog ubojstva nije procesuiran.

–         Još uvijek, skoro čevtrt stoljeća od tog zločina on nije rasvijetljen, a počinitelji i nalogodavci kažnjeni. Slučaj ubistva Nedžada Ugljena prije nekoliko godina je iz Kantonalnog tužiteljstva gdje je godinama tavorio i skupljao prašinu prebačen na Tužiteljstvo BiH, sa javno nepoznatom sudbinom, podsjeća autor.

Podsjeća i na obimne aktivnosti zataškavanja, uklanjanja tragova, zaštite visokopozicioniranih pojedinaca koji su od početka vodili vojnu, obavještajnu i sigurnosnu suradnju sa Iranom, koje su nakon toga uslijedile.

-Neposredno nakon invazije na teroristički kamp na Pogorelici od strane najelitnijih jedinica, komanda SFOR-a u Bosni i Hercegovini oštro je zatražila od tadašnjeg predsjednika Vlade BiH Hasana Muratovića da lokalne institucije, policija i pravosuđe, dosljedno i profesionalno istraže ove “antidejtonske aktivnosti” i krivično kazne odgovorne. Naravno da ništa od toga nije bilo, dapače, Vlada i cjelokupan bošnjački politički, policijski i obavještajni aparat poduzeli su obimne aktivnosti da se ovaj slučaj zataška, uklone tragovi, zaštite visokopozicionirani pojedinci koji su od početka vodili razuđenu vojnu, obavještajnu i sigurnosnu suradnju sa Iranom. Čak je jedan od čelnih ljudi bošnjačkog državnog vrha, nakon skandala sa terorističkim kampom na Pogorelici, putovao u Iran kako bi zajedno sa domaćinima uklonio tragove postojanja vojno-tehničkih sporazuma te zemlje sa bošnjačkim liderima, piše Slobodna Bosna.

Podsjeća da je iranska Revolucionarna garda imala svog opunomoćenog agenta po imenu Ali Bayani koji je najmanje dvije godine rata imao ured u republičkoj Službi državne bezbjednosti, a kasnije i Agenciji za istrage i zaštitu (AID).

-Zataškano je od stranih službi, američkih prije svega, da je iranska Revolucionarna garda imala svog opunomoćenog agenta po imenu Ali Bayani koji je najmanje dvije godine rata imao kancelariju u republičkoj Službi državne bezbjednosti, a kasnije i Agenciji za istrage i zaštitu (AID). Iz zgodne anegdote koju je ministar policije Bakir Alipahić jednom prilikom ispičao medijima saznali smo da je američkim agentima, koji su se raspitivali za iranskog agenta rezidentno prisutnog u zgradi MUP-a, doveo Irfana Ljevakovića, pomoćnika načelnika DB-a, crnomanjastog obavještajca, kovrdžave kose i potkresane bradice, fizički sličnog šiitskom mistiku i rekao im kroz smijeh: “Nije ovo Iranac, ovo je naš čovjek iz Tešnja.”, navodi se u tekstu.

U tekstu se spominje i utjecaj nekadašnjeg čelnika AID-a Bakira Alispahića unutar bošnjačkog političkog vrha, iako se od tada isti nalazi na američkoj “crnoj listi”.

-Bakir Alispahić je odmah nakon Pogorelice, zbog “antidejtonskih aktivnosti” stavljen na “crnu listu” Sjedinjenih Američkih Država, na kojoj se i danas nalazi. To mu nije smetalo da u godinama koje su slijedile obavlja važne stranačke (kadrovske) funkcije ne samo u Stranci demokratske akcije, nego i u neki drugim političkim partijama, poput Socijaldemokratske partije gdje danas ima ogroman ugled i uticaj na predsjednika Nermina Nikšića, navodi se u tekstu.

Zanimljivo je da je nešto prije desanta snaga SFOR-a na Pogorelicu, u iznenadni posjet Predsjedništvu BiH stigao Warren Christopher, tadašnji državni tajnik Sjedinjenih Američkih Država i jedan od tvoraca Daytonskog mirovnog sporazuma.

“Niko od članova Predsjedništva BiH nije imao pojma zbog čega nam je u posjetu došao Warren Christopher, osim Alije Ieztbegovića, naravno”, svjedočio je ovom novinaru jedan od članova kolektivnog šefa države.

-Prema njegovim riječima, američki državni tajnik nije nimalo diplomatski nastupio, niti je okolišao, bio je direktan i odmah je rekao da je svrha njegovog dolaska da na licu mjesta od najodgovornijih poltičara u Sarajevu čuje kako se provodi obaveza koja je preuzeta u Daytonu da će svi strani borci napustiti Bosnu i Herecegovinu u roku od 60 dana nakon pitpisivanja Mirovnog sporazuma. (Na dan njegove posjete istjecao je taj rok).

Zahtijevao je da mu domaćini u Sarajevu odgovore postoje li još uvijek na postoru koje je u ratu kontrolirala  vlast u Sarajevu i Armija BiH vojni kampovi sa stranim borcima. “Niko od članova Predsjedništva BiH, osim, naravno, Izetbegovića, nije mogao odgovoriti na to pitanje, niti smo bili informirani, ili uključeni u sprovođenju te obveze”, ispričao je naš sugovornik koji je sudjelovao na tom dramatičnom sastanku. “Izetbegović je odgovorio da prema njegovim informacijama stranih boraca više nema u Bosni i Hercegovini, da su svi otišli, kao i da su raspušteni svi vojni kampovi u kojima su boravili. Na pitanje Christophera da li je potpuno siguran u to što govori, Alija je kazao da uglavnom jeste, ali da će za svaki slučaj na sastanak pozvati ministra unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine Bakira Alispahića, koji ima najkompletnije informacije o tom problemu. Ubrzo se u dvorani za sastanke pojavio i ministar Alispahić kojeg je Izetbegović upitao ono što je prethodno američki državni tajnik pitao njega. Alispahić je bez mnogo dvoumljenja, samouvjereno, kazao da stranih boraca, niti njihovih kampova u BiH više nema, kao i da je Ministarstvo na čijem je čelu dosljedno ispunilo sve obaveze u vezi sa njihovim odlaskom iz BiH”, navodi Slobodna Bosna te podsjeća da je nedugo nakon što je Warren Christopher napustio Sarajevo “uslijedila akcija pripadnika SFOR-a koji su izvršili zračni desant na planinu Pogorelicu u okolini Fojnice na kojoj se nalazio ilegalni teroristički kamp kojeg je MUP Bosne i Hercegovine uspostavio nekoliko mjeseci ranije u suradnji sa iranskim obavještajnim i sigurnosnim aparatom prisutnim u Bosni i Hercegovini”.

Podsjetimo, u prvom nastavku seriijala “Iran i BiH, tajne i trajne veze”, spomenuti sarajevski portal bavi se ubojstvo iranskog generala Qassema Soleimanija i njegovoj (ne)nazočnosti u BiH.

Tema  drugog nastavka su  počeci  suradnje  između  ključnih  predstavnika tadašnjih  bosanskih  muslimana, Omera Behmena i Hasana Čengića  s Iranom, 1983 godine,

U trećem nastavku Slobodna Bosna podsjeća se kako su Iranu, u isto vrijeme boravili tadašnji hrvatski veleposlanik Osman Muftić i veleposlanik Bosne i Hercegovine Omer Behmen, jedan od osnivača Stranke demokratske akcije i njen potpredsjednik koji je bio vođa izaslanstva  muslimanskih intelektualaca koji su 1983. godine posjetili Teheran, te kako u aktivnostima tog dvojca treba tražiti i odgovor o iranskom opremanju Armije BiH, prenosi Hrsvijet.net.

Što vi mislite o ovoj temi?

Nastavi čitati
Sponzori

Komentari