Roman Leljak: Zločin prema hrvatskom narodu nije prestao sve do današnjeg dana

Operacijski dnevnik 17. Istočnobosanske divizije III. Armije Jugoslavenske armije. Prvi bataljon 6. Bosanske udarne brigade, izvještaj: Bataljon sa dolaskom  na prostoriju Maribor, smestio se u školu sa zadatkom sređivanja jedinica i lokalnog obezbeđenja. Naročitih promena u toka dana nije bilo.  U 20 sati bataljon je dobio od štaba brigade zadatak za likvidaciju jedne grupe ustaša … Continue reading Roman Leljak: Zločin prema hrvatskom narodu nije prestao sve do današnjeg dana