Connect with us

Kultura

Tko su sirijski Aleviti?

Objavljeno

on

Tko su sirijski Aleviti? Jesu li oni muslimani? Ovo su pitanja koja traže odgovor. Sve ukazuje da su Aleviti ostatak hrvata na Bliskom istoku. Ovdje riječ hrvat označuje civilizaciju, dakle, naziv religije i kulture.

[ad id=”68099″]

Oni su bili dio kurdskog naroda, a Kurd znači Hrvat. Suniti im negiraju muslimanstvo, a Šijiti ih prihvaćaju kao muslimane. Međutim, Suniti su ranije bili štovatelji boga sunca koji se zvavo Harvač, a Šijiti su bili štovatelji Šive. Šiva je također bio bog sunca, ali to je dosta mlađe božanstvo. Neki tvrde da je njihova vjera mješavina islama i kršćanstva, te još nekih uticaja. Mene ovdje zanima najviše religija i etimologija jer one nam otkrivaju sve nametnute laži kroz povijest civilizacije.

Tko su Kurdi? Jesu li oni bilo čime povezani sa današnjim Hrvatima? Prije semitizacije Kurdi su se zvali Čurhi i Čurti, a Kurta je rašireno prezime među današnjim Hrvatima, posebice u jadranskoj Crvenoj Hrvatskoj. Slavenizacijom od tog prezimena nastaju prezimena Kurtić i Kurtović. Semitizacijom Kurte postaju Korde, a ovi slavenizacijom postaju Kordić i Kordević ili Kordović. Dakle, nekad u davnoj prošlosti civilizacijski hrvati sa Levanta su se naselili u Europu. Oni su u davnoj prošlosti bježali pred semitizacijom. Kurti su još bili povjesno poznati kao Urti, Urdi ili Urani.

Ako pak naziv Čurd čitamo sa desna na lijevo dobivam naziv Druč, što se odrazilo kao Druz. Dakle, Druzi su nekada bili Kurdi, a to su bili Aleviti ili Aleuti. Od riječi druč nastaje hrvatska riječ drug, a odatle i glagol drukati. Kurdima je nametnut islam, ali oni nikada nisu potpuno semitizirani niti su potpuno prihvatili islam. Oni nikada nisu postali Kulti. Naziv Kurdi je označavao Vlahe i Vene ili Venete. Erbi i Arapi su bili vladajuća kasta.

Od suglasničkog naziva Čurh nastaju prezimena Čura i Čure, a na hrvatskim prostorima nastaju prezimena Čurac, Čurec, Čurina koja su ranijom semitizacijom postala Čula, Čule, Čulac, Čulec i Čulina. Kako se riječ ura još pisala ara, era, ira i ora, vraćanjem slova Č nastaju prezimena Čara, Čera, Čura, Čira i Čora. Slavenizacijom ova prezimena postaju Čarić, Čerić, Čurić, Čirić i Čorić. Prije toga semitizacijom ova prezimena su odrazila kao Čalić, Čelić, Čulić, Čilić i Čolić. Slavenizacijom Hrvata u jadranskoj Crvenoj Hrvatskoj, prezimena Čala i Čale, Čela i Čele, Čula i Čule, Čila i Čile, te Čola i Čole nastaju ova prezimena Čalović, Čalević, Čelović, Čelević, Čulović, Čulević, Čilović, Čilević, te Čolović i Čolević. Ako pak glas Č zamjenimo drugim slovima dobivamo veliki broj prezimena u jadranskoj Crvenoj Hrvatskoj koja su etimologijski ista, a to su, primjerice, Jurić, Šarić, Jurović, Šarović i mnoga druga.

Kako je onda nastao etnik Aleviti? Oni su još bili poznati kao Aleuti. Ako u oba ova naziva izbacimno početno slovo A dobivamo nazive Leviti i Leuti. Leviti su bili biblijski poznati kao Levi, a još su bili poznati kao i Levitani. Levi su preko starih Grka poznati kao Libi. Ako znamo da se kod Semita izvorni glas Č pisao slovom T, da je slovo L stalo za glas R i da Semiti nisu imali slovo za izvorni glas H, sve nam postaje jasnije. To nam potvrđuje i naziv Ebre za Hebreje, koji je nastao od naziva Čavaraha. Čavaraha je nastao od naziva Haravača obrnutim čitanjem, što se na semitski pisalo Erbe, odnosno, Elbe. Aleviti su, dakle, bili civilizacijski hrvati koji su u prošlosti govorili istim jezikom i imali istu religiju.

Najveći grad Alevita je bio Alep jer se nalazio na trgovačkom putu za daleki Istok. U to doba puk na tim prostorima se zvao Peničani, a to nam pokazuje upotreba slova P za glas V. Peničani su u Europi postali Veničani ili Veneti. Peničani su još bili poznati kao Feničani, a to nam otkriva uticaj Etruraca jer Etrurci su glas V pisali slovom F. Etrurci su po porijeklu morali biti Egipćani i Uriani. Feničani su bili trgovci. Hebreji su taj grad zvali Aleb, a odatle naziv Liban. Arapi su ga zvali Halab. Iako su Arabi semitizirani, oni nikada glas R u svojem etniku nisu zamjenili glasom L, niti su to učinili Hebreji. Dakle, trebamo razlikovati semitizaciju od islamizacije.

Međutim, Peničani ili Feničani svoje prvo slovo zvali alep, a Hebreji su ga zvali alip. Odatle hrvatske riječi lep i lip. Grci su ga nazvali alpha. Ime boga kojeg su štovali Kurdi i Hebreji je ranije bio Harvač, što se pisalo Arva i Erve. Na putu za daleki Istok se nalazio i grad Raqa, koji je također bio fenički jer Feničani su izvornoi glas Č pisali slovom Q. Tako u čakavici imamo riječ čava koja se suglasnički pisala ča, ču, če, či ili čo. Riječ čava je korijen u riječi čavan i suglasnički se pisala čun, što se odrazilo kao sun, a sačuvan je slogovna riječ gavan. Od riječ čavač nastaju imenice čovek ili čovik. Dakle, kroz cijelu povijest civilizacija, sunce je bilo najuzvišeniji božanstvo, dakle, tvorac. U kršćanstvu tog boga naizvamo Krist. Krist je nastao od naziva Harvač. Od riječi čavan nastaje suglasnička riječ čun, odnosno, sun i riječ čoban.

Od riječi čava su nastale zamjenice čaj i kaj. Pod Bizantom zamjenica čaj je postala ča i izraz ča je. Riječ čave se u romanskim jezicima odrazila kao chi, che, qui ili que. U hrvatskom jeziku od riječi čave su nastale zamjenice čiji i koji. Koji se preko romanskog uticaja pisao ki, ko, ku. Zamjenicu što su Hrvatima nametnuli Franci jer oni su pisali glas Č dvoslovom ST, što se još odrazilo kao ŠT.

Sve ovo nam pokazuje zašto Alevite ne možemo opisati ni kao muslimane ni kao kršćane. Neki od njih su postali kršćani, a poznati su kao maronitski katolici. Neki su u svoju religiju uključili i neka predsemitska i predislamska učenja koja su se izgubila, a možda su sačuvana u mitologiji. Dakle, prije semitizacije i Hebreji i Kurdi su bili Arijci iliti Hrvati. Slični Alevitima su bosanski muslimani, a islamski fundatelizam je novina koju u su u Bosni donijeli Izetbegovići, po opredjeljenju Srbijanci jer vuku porijeklo iz beogradskog Pašaluka.

Sam Pusić/Kamenjar.com

Što vi mislite o ovoj temi?

Oglasi
Komentiraj
Advertisement

Komentari